МАРК 9

1Сора Исса алагъа: «Кертисин айтама сизге: былайда тургъанладан бир къауумла ёлюм сынагъынчы, Аллахны Патчахлыгъы кючю бла келгенин кёрлюкдюле», – деди. 2Сора алты кюн озгъанлай, Исса Петерни, Якъупну, Ахияны алып кетип, жангыз аланы бийик таугъа чыгъарды, Ол анда аланы алларында тюрленди. 3Аны кийимлери къар кибик, бек акъ, жер башында агъартыучу агъарталмагъан аллай жылтырагъан жарыкъ болдула. 4Анда алагъа Илияс бла Муса кёрюнюп, Исса бла сёлеше эдиле. 5Ол заманда Петер Иссагъа: «Устаз! Бизге мында турургъа игиди; юч чатыр этейик: Санга бирин, Мусагъа бирин, Илиясха да бирин», – деди. 6Ол не айтыргъа да билмей эди, нек десегиз ала бек къоркъгъан эдиле. 7Сора аланы булут келип жапды, булутну ичинден да: «Бу Мени сюйюлюннген Уланымды; Анга тынгылагъыз», – деп сёлешген ауаз чыкъды. 8Ала билмей тургъанлай тёгереклерине къарагъанда, жангыз Иссадан башха, биргелерине бир киши да кёрмедиле. 9Ала таудан энишге тюшгенде уа, Ол алагъа, кёргенлерин Адам Улу ёлгенледен тиргизилгинчи бир кишиге да айтмазгъа буйрукъ этди. 10Ала бу сёзню эслеринде тутуп: «Ёлгенледен тиргизилирге деген неди», – деп, бир-бирлерине сора эдиле. 11Сора Анга: «Алгъа Илияс келирге керекди деп, дин алимле нек айтадыла да?» – деп сордула. 12Ол алагъа жууапха: «Илияс, алгъа келип, барын да жарашдырлыгъы кертиди; алай а Адам Улу кёп азап чегерикди эм сансыз этилликди деп нек жазылгъанды? 13Алай а сизге айтама: Илияс да аны юсюнден жазылгъаныча келгенди, анга да сюйгенлерича этгендиле», – деди. 14Къалгъан сохталарына къайтып, аланы къатларында кёп халкъны эм ала бла даулаша тургъан дин алимлени кёрдю . 15Олсагъатдан, Иссаны кёрюп, битеу халкъ сейирсинди эм чабып аллына барып, Аны бла саламлашдыла. 16Ол дин алимлеге: «Была бла нени юсюнден даулашасыз?» – деп сорду. 17Халкъны ичинден биреулен жууапха: «Устаз! Мен Санга тилсиз нюр тутхан жашымы келтирген эдим. 18Къайда тутса да, ол аны жерге аудурады, жашым аууз кёмюклерин иеди эм тишлерин къыжылдатып, къурушуп къалады; ол нюрню къыстагъыз деп, Сени сохталарынга айтхан эдим, ала уа болалмадыла», – деди. 19Исса, анга жууап эте: «Эй иймансыз тукъум! Сизни бла къачаннга дери турлукъма? Сизге къачаннга дери тёзерикме? Жашны Манга келтиригиз», – деди. 20Сора жашны Анга келтирдиле. Олсагъатдан, Иссаны кёргенлей, жин жашны къалтыратды; жаш жерге аууп, аууз кёмюклерин ийип, аунап жатды. 21Сора Исса жашны атасына: «Мынга не замандан бери былай болады?» – деп сорду. Ол а: «Сабийликден; 22Кёп кере нюр, аны жояр ючюн, аны отха да, суугъа да атханды, алай а бир зат эталлыкъ эсенг, бизге жазыкъсынып, бизге болуш!» – деди. 23Исса анга: «Эталлыкъ эсенг дейсе; ийнаннганнга хар нени да этерге боллукъду», – деди. 24Сора олсагъат жашны атасы жиляп: «Ийнанама, Раббий! Ийнаныусузлугъуму хорларгъа манга болуш!» – деп къычырды. 25Исса, халкъны чабып басыннганын кёрюп, харам нюрню тыйып, анга: «Тилсиз эм сангырау нюр! Мен санга буйрукъ этеме, чыкъ бу жашдан эм мындан арысында анга кирме!» – деди. 26Нюр къычырыкъ этип эм жашны бек къалтыратып чыкъды; жаш да ёлгенча болду, алай бла кёпле: «Ёлгенди ол», – дей эдиле. 27Исса уа, къолундан тутуп, аны къобарды; жаш турду. 28Сора Исса юйге киргенде, Аны сохталары Анга кеслери жангыз: «Нюрню къыстаргъа биз нек болалмагъан эдик?» – деп сордула. 29Исса алагъа: «Бу тукъум нюр жаланда ораза тутуп тилек этиу бла къысталады», – деди. 30Андан чыгъып, Галилеяны юсю бла ётдюле; Исса биреу да муну билирин сюймеди. 31Нек десегиз Ол Кесини сохталарын юйретип, алагъа: «Адам Улу адамланы къолларына берилликди. Аны ёлтюрлюкдюле, Ол а ёлтюрюлгенден сора ючюнчю кюн тиргизилликди», – дей эди. 32Алай а ала бу сёзлени ангыламадыла, Анга сорургъа уа къоркъдула. 33Исса Кафарнахумгъа келди эм бир юйде болгъан заманында, алагъа: «Жолда келе туруп сиз кеси арагъызда нени юсюнден сёлеше эдигиз?» – деп сорду. 34Ала зат айтмадыла; нек десегиз жолда келе туруп кеси араларында, «Ким уллуду?» – деп сёлешген эдиле. 35Исса, олтуруп, онекисин чакъырып, алагъа: «Биринчи болургъа ким сюе эсе да, эм артдагъы болсун эм барына да жумушчу болсун», – деди. 36Сора бир сабийни алып, аны аланы араларында сюеп, аны къучакълап, алагъа: 37«Быллай сабийледен бирин Мени атым ючюн ким къабыл этсе, ол Мени къабыл этеди. Мени къабыл этген адам а, Мени тюйюл, алай а Мени Ийгенни къабыл этеди», – деди. 38Ол заманда Ахия Анга: «Устаз! Сени атынг бла жинлени къыстагъан, бизни ызы быздан а жюрюмеген бир адамны кёрдюк да, ол бизни ызыбыздан жюрюмегени себепли аны тыйдыкъ», – деди. 39Исса алагъа: «Тыймагъыз аны; нек десегиз бир киши да, Мени атым бла къудуретли иш этип, бираздан Манга аман айталлыкъ тюйюлдю. 40Нек десегиз сизге къажау болмагъан адам сизни жанлыды . 41Эмда Мени атым ючюн, сиз Масихникилесиз деп, сизге бир аякъ суу ким ичирсе, кертисин айтама сизге, ол саугъасын алмай къалмаз». 42«Манга ийнаннган бу гитчеледен бирин гюняхха тюшюрген адамгъа уа, аны боюнуна тирмен ташны тагъып, аны тенгизге атсала, анга ол иги болур эди. 43Сора сени къолунг сени гюняхха тюшюре эсе, аны кесип ат: эки къолунг бла жаханимге, ёчюлмезлик отха баргъандан эсе, къолсуз болуп жашаугъа кирсенг игиди санга. 44Жаханимде уа аланы къуртлары да ёлмейди, отлары да ёчюлмейди. 45Эмда сени аягъынг сени гюняхха тюшюре эсе, аны кесип ат: эки аягъынг бла жаханимге, ёчюлмезлик отха атылгъандан эсе, аякъсыз болуп жашаугъа кирсенг игиди санга. 46Жаханимде уа аланы къуртлары да ёлмейди, отлары да ёчюлмейди. 47Эм сени кёзюнг сени гюняхха тюшюре эсе, аны чыгъарып ат: эки кёзюнг бла жаханимге атылгъандан эсе, бир кёзюнг бла Аллахны Патчахлыгъына кирсенг игиди санга. 48Жаханимде уа аланы къуртлары да ёлмейди, отлары да ёчюлмейди. 49Нек десегиз хар ким да от бла тузланырыкъды, хар бир къурман да туз бла тузланырыкъды. 50Туз иги затды; алай а, туз тузлу болмаса, сиз аны не бла тюзетириксиз? Кесигизде тузугъуз болсун эмда бир-биригиз бла жарашыулу жашагъыз», – деди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\