МАТТАЙ 10

1Сора Исса, онеки сохтасын чакъырып, алагъа харам нюрлени къыстаргъа, хар тюрлю аурууну бла хар къарыусузлукъну сау этерге эркинлик бергенди. 2Онеки абустолну уа атлары быладыла: биринчиси Петер аталгъан Шимон, аны къарындашы Эндрей, Зебедейни жашлары Якъуп бла Ахия, 3Филип, Барталмай, Тома, жасакъ жыйыучу Маттай, Алфай улу Якъуп, Тадай аталгъан Лебей, 4Къанай Шимон эм Иссаны сатхан Искариот Иуда. 5Бу онекисин Исса ийип, алагъа фарыз этип: «Мажюсюлени жолуна бармагъыз, Самариялы шахаргъа да кирмегиз; 6Алай а бегирек да Израильни юйюрюню жоюлгъан къойларына барыгъыз. 7Кёклени Патчахлыгъы жууукълашханды деп ууаз берип жюрюгюз. 8Ауругъанланы сау этигиз, келепенлени тазалагъыз, ёлгенлени тиргизигиз, жинлени къыстагъыз; хакъсыз алгъансыз, хакъсыз беригиз. 9Биргегизге не алтын, не кюмюш, не белибауугъузгъа багъыр, 10Жолгъа не артмакъ, не эки къат кийим, не аякъ кийим, не таякъ алмагъыз. Нек десегиз уруннган ашаргъа тийишлиди. 11Сиз къайсы шахаргъа неда къайсы элге кирсегиз да, анда ким тийишли болгъанын соруп билигиз да, кетгинчи, анда къалыгъыз. 12Юйге кире туруб’а, анга: „Бу юйге ырахатлыкъ!“ деп салам беригиз. 13Ол юй тийишли болса, сизни тилеген ырахатлыгъыгъыз анга келсин; тийишли болмаса уа, сизни тилеген ырахатлыгъыгъыз кесигизге къайтсын. 14Сизни къабыл этмеген эм сизни сёзлеригизге тынгыламагъан адамгъа уа, сора, ол юйден неда ол шахардан чыгъа туруп, аякъларыгъыздагъы букъуну къагъып тюшюрюгюз. 15Кертисин айтама сизге: хукму кюн ол шахардан эсе Содомну бла Гомораны жерлерине тынчыракъ боллукъду». 16«Ма, Мен сизни, къойланы бёрюле ичине ийгенча, иеме: алай бла, жилянлача, акъыллы, кёгюрчюнлеча, хыйласыз болугъуз. 17Адамладан а кесигизни сакълагъыз; нек десегиз ала сизни сюдлеге берликдиле, синагогаларында тюерикдиле. 18Мени ючюн сизни оноучуланы бла патчахланы алларына элтирикдиле. Алай бла аланы эм миллетлени аллында шагъатлыкъ этериксиз. 19Сизни тутуп берген заманларында уа, къалай неда не айтырбыз деп къайгъы этмегиз; нек десегиз не айтырыгъыгъыз сизге ол сагъатда берилликди. 20Ол себепден сиз айтырыкъ тюйюлсюз, алай а сизни Атагъызны Нюрю сизни ичигизде айтып турлукъду. 21Къарындаш къарындашны, ата да сабийлерин ёлтюртюрге берликдиле; сабийле да, ата-аналарына къажау туруп, аланы ёлтюртюрюкдюле. 22Мени атым ючюн сизни бары да кёрюп болмай къаллыкъдыла; ахырына дери тёзген а къутхарыллыкъды. 23Сизге бир шахарда зулму этген заманда, башхасына къачыгъыз. Нек десегиз кертисин айтама сизге: сиз Израильни битеу шахарларына айланып чыкъгъынчы, Адам Улу келликди. 24Сохта устаздан уллу тюйюлдю, къул да бийинден уллу тюйюлдю. 25Сохтагъа, устазыча болса, къулгъа да бийича болса, тамамды. Юйню иесине беелзебул атагъан эселе, аны юйюндегилеге уа не айтмазла!» 26«Ол себепден аладан къоркъмагъыз; нек десегиз ачылмазлыкъ бир жашырын зат жокъду, билинмей къаллыкъ тасха да жокъду. 27Сизге къарангыда не айтханымы, жарыкъда айтыгъыз; къулагъыгъызгъа айтылып эшитгенигизни юй башладан билдиригиз. 28Чархны ёлтюрюучюледен, жанны уа ёлтюрюрге болалмагъанладан къоркъмагъыз; бегирег’а жанны да, чархны да жаханимде жояргъа болаллыкъ Аллахдан къоркъугъуз. 29Эки гитче къанатлы ассариягъа сатылмаймыдыла? Аладан бири да, сизни Атагъызны буйругъу болмай, жерге тюшерик тюйюлдю. 30Сизни уа башыгъызда битеу чач тюклеригиз да саналыпдыла. 31Алай бла къоркъмагъыз: сиз кёп гитче къанатлыладан багъалысыз. 32Манга ийнанып, адамланы аллында Мени ачыкъ къабыл этген ким болсада, Мен да аны Мени Кёкдеги Атамы аллында ачыкъ къабыл этерикме; 33Адамланы аллында Мени ким инкяр этсе да, аны уа Мен да Мени Кёкдеги Атамы аллында инкяр этерикме». 34«Мен жерге жарашыулукъ келтирирге келген сунмагъыз; Мен жарашыулукъ тюйюл, къылыч келтирирге келгенме. 35Нек десегиз Мен адамны атасындан, къызны да анасындан, келинни да къайын анасындан айырыргъа келгенме. 36Адамны душманлары кесини юйюндегилеридиле. 37Менден эсе, атасын неда анасын бек сюйген адам Манга тийишли тюйюлдю; Менден эсе, жашын неда къызын бек сюйген адам Манга тийишли тюйюлдю; 38Кесини къачын алып, мени ызымдан келмеген адам да Манга тийишли тюйюлдю. 39Кесини жанын сакълагъан аны жоярыкъды; Мени ючюн кесини жанын жойгъан а аны сакъларыкъды. 40Сизни къабыл этген адам, Мени къабыл этеди; Мени къабыл этген адам а, Мени Ийгенни къабыл этеди. 41Файгъамбарны файгъамбарлыгъы ючюн къабыл этген адам файгъамбарны саугъасын аллыкъды; тюзлюклюню тюзлюклюлюгю ючюн къабыл этген адам да тюзлюклюню саугъасын аллыкъды. 42Сохталыгъы ючюн бу гитчеледен бирине жаланда бир аякъ сууукъ суу ким ичирсе, кертисин айтама сизге, ол саугъасын алмай къалмаз», – деди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\