МАТТАЙ 11

1Исса, Кесини онеки сохтасына насийхат берип бошагъанлай, алайдан аланы шахарларында юйретирге эм ууаз айтыргъа барды. 2Ахия уа, Масихни этген ишлерини юсюнден тюрмеде эшитип, кесини сохталарындан экисин ийип, 3Анга: «Ол Келлик Сенмисе, огъесе башханымы сакълайыкъ?» – деп айтдырды. 4Исса алагъа жууапха: «Барыгъыз, не эшитгенигизни эм не кёргенигизни Ахиягъа айтыгъыз: 5Сокъурла кёрюп, акъсакъла да жюрюп башлайдыла, келепенле тазаланадыла, сангыраула эшитедиле, ёлгенле тиргизиледиле, жарлылагъа да Хайыр Хапар бериледи. 6Мени юсюмден ишекленмеген адам насыплыды», – деди. 7Ала кетгенлей а, Исса Ахияны юсюнден халкъгъа былай айтып башлады: «Сиз къум тюзге неге къараргъа баргъан эдигиз? Жел къымылдатхан къамишгеми? 8Неге къараргъа баргъан эдигиз сиз? Жумушакъ кийимле кийген адамгъамы? Жумушакъ кийимле кийгенле патчах тоханалада турадыла. 9Неге къараргъа баргъан эдигиз сиз? Файгъамбаргъамы? Хау, дейме сизге, файгъамбардан да уллугъа. 10Аны юсюнден: „Ма, Мен билдириучюмю Сени аллынгда иеме, ол а Сени аллынгда жолунгу хазырлар“ деп жазылгъан олду. 11Кертисин айтама сизге: къатынладан туугъанладан сууда Кёмюлдюрюучю Ахиядан уллу чыкъмагъанды; алай а Кёклени Патчахлыгъында эм гитче андан уллуду. 12Сууда Кёмюлдюрюучю Ахияны заманындан эндиге дери Кёклени Патчахлыгъы кюч бла алынады, кюч салгъанла аны аладыла; 13Нек десегиз Ахиягъа дери битеу файгъамбарла да, Таурат да боллукъну алгъындан айтхандыла. 14Сора къабыл этерге сюе эсегиз, ол келлик Илияс олду. 15Эшитирге къулагъы болгъан, эшитсин! 16Бу тукъумну ким бла тенглешдирейим? Ол, орамда олтуруп, кеслерини нёгерлерине къычырып: 17„Биз сизге сыбызгъы сокъдукъ да, сиз тепсемедигиз; биз сизге мудах жырла жырладыкъ да, сиз жилямадыгъыз“ деп айтхан сабийлеге ушайды. 18Нек десегиз Ахия келди, не ашамайды, не ичмейди; анга: „Жинлиди“ дейдиле. 19Адам Улу келди, ашайды эм ичеди; сора: „Ма, ашаргъа эм чагъыр ичерге сюйюучю адам, жасакъ жыйыучула бла гюняхлыланы шуёху!“ дейдиле. Акъылманлыкъны тюзлюгю уа аны ишлеринден кёрюнеди», – деди. 20Ол заманда Исса Кесини къудуретли ишлери кёп этилген шахарлагъа, ала тобагъа къайтышмагъанлары ючюн, айып этип башлады: 21«Палах санга, Хоразин! Палах санга, Бейтсайда! Нек десегиз сизде этилген къудуретли ишле Тирде бла Сидонда этилген болсала эдиле, ала эртте окъуна, зыбыр кийим кийип, кюлде олтуруп, тобагъа къайтышыр эдиле; 22Алай а сизге айтама: хукму кюнде сизден эсе Тирге бла Сидоннга тынчыракъ боллукъду. 23Кёкге дери кётюрюлген Кафарнахум, сен да ахыратха дери тюшюрюлюрсе; нек десенг сенде этилген къудуретли ишле Содомда этилген болсала эдиле, ол бюгюннгю кюннге дери да турур эди; 24Алай а, хукму кюнде сизден эсе Содомну жерине тынчыракъ боллукъду деп айтама сизге», – деди. 25Ол заманда сёзюн бардыра, Исса: «Эй Атам, кёкню да, жерни да Раббийи! Сен бу затланы билимлиледен эм акъыллыладан жашырып, гитче сабийлеге ачханынг ючюн, Санга шукур этеме. 26Алайды, Атам! Сен алай этиуню иги кёргенсе. 27Мени Атам хар нени да Манга бергенди. Уланын Атадан башха бир киши да билмейди; Атаны да Уланындан бла, Улан билдирирге сюйген адамдан башха бир киши да билмейди. 28Битеу инжилгенле эмда унукъгъанла, Манга келигиз, Мен сизни тынчайтырыкъма. 29Мени жюгюмю кётюрюгюз эм Менден юйренигиз; нек десегиз Мен сабыр эм жууаш жюреклиме, сора жанларыгъызгъа тынчлыкъ табарсыз. 30Нек десегиз Мени жюгюм женгилди эм Мени кётюртгеним ауур тюйюлдю», – деди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\