МАТТАЙ 12

1Ол заманда Исса шабат кюн будай сабанланы ичи бла озуп келе эди; Аны сохталары уа, ач болуп, будай башланы юзюп, ашап башлагъан эдиле. 2Фарисейле, муну кёрюп, Анга: «Къара, Сени сохталарынг шабат кюн этерге жарамагъанны этедиле!» – дедиле. 3Ол а алагъа: «Дауут кеси да, аны биргесине болгъанла да ач болгъан заманда ол не этгенин сиз окъумагъанмысыз? 4Ол, Аллахны юйюне кирип, жаланда дин къуллукъчулагъа болмаса, аланы не анга, не аны биргесине болгъанлагъа ашаргъа тийишли болмагъан, анда салыннган ётмеклени ашагъанды. 5Неда шабат кюнледе дин къуллукъчула табыныучу юйде шабатны жоругъун бузсала да, терс болмагъанларын сиз Тауратда окъумагъанмысыз? 6Алай а, табыныучу юйден уллу Ким эсе, мындагъы Олду, деп айтама сизге; 7Сиз: „Къурманны тюйюл, мархамат этиуню сюеме“ дегенни магъанасы не болгъанын билсегиз эди, сора айыпсызланы айыпламаз эдигиз; 8Нек десегиз Адам Улу шабат кюнню да бийиди», – деди. 9Исса, андан кетип, аланы синагогаларына кирди. 10Анда къолу къурушхан бир адам бар эди. Иссаны терслер ючюн, Анга: «Шабат кюн сау этерге боллукъмуду?» – деп сордула. 11Ол а алагъа: «Сизден биригизни бир къою болуп, ол а шабат кюн уругъа тюшсе, андан аны чыгъармазмы? 12Адам а къойдан къаллай бир багъалыды! Алай бла шабат кюнледе ахшылыкъ этерге боллукъду», – деди. 13Сора ол адамгъа: «Къолунгу узат!» – деди. Ол да узатды, узатханлай, аны къолу бирси къолуча сау болуп къалды. 14Фарисейле уа чыгъып, Иссаны къалай жояйыкъ деп Анга къажау кенгеш этдиле. Ол а муну билип андан кетди. 15Аны ызындан кёп халкъ барды, Ол да аланы барысын да сау этди 16Эм Ким болгъанын белгили этмезге алагъа къаты буюрду. 17Бу, Иешая файгъамбарны юсю бла: 18«Ма, Мени сайлап алгъан Къулум, Мени жаным ыразы болгъан Сюйюлюннгеним; Мен Анга Кеси Нюрюмю саллыкъма, Ол миллетлеге тюз хукму билдирликди; 19Даулашырыкъ тюйюлдю, къычырыкъ этерик тюйюлдю, бир киши да орамлада Аны ауазын эшитирик тюйюлдю; 20Сына башлагъан къамишни сындырлыкъ тюйюлдю, тютюн этген кендирни ёчюлтюрюк тюйюлдю эм ахырында тюз хукмугъа хорлау тапдырлыкъды. 21Миллетле Аны атына ышанырыкъдыла», – деп айтылгъан сёз къабыл болур ючюн болду. 22Ол заманда Анга бир сокъур, тилсиз жинли кишини келтирдиле; Исса аны сау этди, алай бла сокъур, тилсиз адам сёлешген да, кёрген да этип башлады. 23Битеу халкъ сейирсинип: «Дауутну Уланы Масих Бу болурму?», – дей эди. 24Фарисейле уа, муну эшитип: «Ол жинлени къыстагъаны жаланда жинлени бийи беелзебулну кючю блады», – дедиле. 25Исса уа, аланы ойлашыуларын билип, алагъа: «Кеси-кесинде юлешиннген хар патчахлыкъ халек боллукъду, кеси-кесинде юлешиннген хар шахар неда юй чыдарыкъ тюйюлдю. 26Шайтан шайтанны къыстай эсе уа, ол кеси-кесинде юлешиннгенди; сора аны патчахлыгъы къалай чыдарыкъды? 27Мен жинлени беелзебулну кючю бла къыстай эсем, сизни адамларыгъыз кимни кючю бла къыстайдыла? Ол себепден ала сизге сюдюле боллукъдула. 28Мен жинлени Аллахны Нюрю бла къыстай эсем а, ишексиз сизге Аллахны Патчахлыгъы жетгенди. 29Неда биреу кючлю адамны юйюне кирип, аны хапчукларын тонаргъа къалай болалыр, алгъа кючлюню байламаса? Сора ол заманда аны юйюн тонар. 30Мени бла болмагъан, Манга къажауду; Мени бла жыймагъан, чачады. 31Ол себепден сизге айтама: адамла этген хар гюнях да, аман айтыу да кечирилирле; Сыйлы Нюрге аман айтыу а кечириллик тюйюлдю; 32Адам Улуна къажау сёз ким айтса да, анга кечилликди; Сыйлы Нюрге къажау ким айтса уа, анга не бу ёмюрде, не боллукъ ёмюрде кечиллик тюйюлдю. 33Неда терекни ахшыгъа, аны кёгетин да ахшыгъа санагъыз; неда терекни аманнга, аны кёгетин да аманнга санагъыз; нек десегиз терек кёгетинден танылады. 34Жилянны балалары! Огъурсуз болгъаныгъызлай, сиз огъурлуну айтыргъа къалай болалырсыз? Нек десегиз аууз жюрекдегин айтады. 35Огъурлу адам ичиндеги огъурлу хазнасындан огъурлулукъ чыгъарады; огъурсуз адам а ичиндеги огъурсуз хазнасындан огъурсузлукъ чыгъарады. 36Адамла бошуна айтхан хар бир сёзлери ючюн да хукму кюн жууап берликдиле деп айтама сизге. 37Нек десенг кесинги сёзлеринг бла ариуланырыкъса эм кесинги сёзлеринг бла терсленириксе», – деди. 38Ол заманда дин алимледен бла фарисейледен бир къаууму: «Устаз! Биз Сенден илишан кёрюрге сюе эдик», – дедиле. 39Ол а алагъа жууапха: «Бузукъ эм зийначы тукъум илишан излейди, алай а Жюнюс файгъамбарны илишанындан башха анга илишан бериллик тюйюлдю. 40Нек десегиз Жюнюс уллу чабакъны къарынында юч кюн бла юч кече тургъаны кибик, Адам Улу да жерни жюрегинде юч кюн бла юч кече турлукъду. 41Нинебалыла хукму кюнде бу тукъум бла сюдге туруп, аны терслерикдиле, нек десегиз ала Жюнюсню ууазындан тобагъа къайтышхандыла. Мындагъы уа Жюнюсден уллуду. 42Къыбыладагъы тиширыу патчах хукму кюнде бу тукъум бла сюдге туруп, аны терслерикди, нек десегиз ол, Сюлеменни акъылманлыгъына тынгыларгъа жерни этегинден келген эди. Мындагъы уа Сюлеменден уллуду. 43Харам нюр, адамдан чыкъгъанда, тынчлыкъ излей, суусуз жерледе айланады, алай а тапмайды; 44Сора: „Мен чыкъгъан юйюме къайтайым“ дейди. Къайтханлай аны сыйпалып, жасалып, бош тургъанлай табады. 45Сора барып, кесинден да огъурсуз башха жети харам нюрню биргесине алып келип, ары кирип анда жашайдыла; ол адамны артдагъы халы алгъыннгыдан да аман болады. Бу огъурсуз тукъумгъа да алай боллукъду», – деди. 46Ол халкъгъа сёлеше тургъан заманда уа, Аны анасы бла къарындашлары, Аны бла сёлеширге излеп, юйден тышында тура эдиле. 47Сора биреу Анга: «Ма, Сени ананг да, Сени къарындашларынг да, Сени бла сёлеширге излеп, тышында турадыла», – деди. 48Ол а муну айтханнга жууапха: «Кимди Мени анам, кимдиле Мени къарындашларым?» – деди. 49Сора къолу бла Кесини сохталарын кёргюзтюп: «Ма, Мени анам, ма, Мени къарындашларым! 50Нек десегиз Мени Кёкдеги Атамы буйругъун ким толтурса, олду Манга къарындаш, эгеч, ана», – деди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\