МАТТАЙ 13

1Ол кюн Исса, юйден чыгъып, кёл жагъасына барып олтурду. 2Анга кёп халкъ жыйылды, алай бла Ол къайыкъгъа минип олтурду, битеу халкъ а жагъада тохтады. 3Ол алагъа оюм берген таурухла бла кёп затла айтды: «Ма, урлукъ себиучю себерге чыкъды. 4Ол сепген заманда, бир бёлеги жол жанына тюшдю, къанатлыла, учуп келип, аны чёпледиле. 5Бир бёлеги, анда топуракъ аз болгъан ташлы жерлеге тюшдю, жер терен болмагъаны себепли терк окъуна зыгыт этди. 6Кюн чыкъгъан заманда уа, зыгытла мууал болдула да, терен тамырлары болмагъаны себепли, къурудула. 7Бир бёлеги чыгъана ичине тюшдю, чыгъана ёсюп, зыгытланы басды. 8Бир бёлеги ахшы топуракъгъа тюшюп, къайсысы жюз, къайсысы алтмыш, къайсысы отуз кере тирлик берди. 9Эшитирге къулакълары болгъан адам эшитсин!» – деди. 10Сохталары, келип, Анга: «Алагъа оюм берген таурухла бла нек айтаса?» – дедиле. 11Ол, алагъа жууапха: «Кёклени Патчахлыгъыны сырлары сизге ачылгъандыла, алагъа уа ачылмагъаны ючюн. 12Нек десегиз кимде бар эсе, анга берилир эм кёбейир; кимде жокъ эсе уа, андан неси бар эсе да сыйырылыр; 13Ол себепден алагъа оюм берген таурухла бла айтама; ала, къарасала да, кёрмейдиле, тынгыласала да, эшитмейдиле, ангылагъан да этмейдиле; 14Иешая файгъамбарны: „Хапарын эшитирсиз, ангылагъан а этмезсиз; кёзлеригиз бла къарарсыз, кёрлюг’а тюйюлсюз. 15Нек десегиз бу халкъны жюреклери сезимсиз болгъанды, къулакълары бла да кючден эшитедиле, кёзлерин да къысхандыла; алайсыз кёзлери бла кёрюр эдиле, къулакълары бла да эшитир эдиле, жюреклери бла да ангылар эдиле эмда къайтышыр эдиле, Мен а аланы сау этер эдим“ деп алгъындан айтханы аланы юсюнде толады. 16Сизни уа кёзлеригиз кёргенлери ючюн къулакъларыгъыз да эшитгенлери ючюн насыплысыз. 17Нек десегиз кертисин айтама сизге, кёп файгъамбарла бла тюзлюклюле сиз кёргенлени кёрюрге сюйгендиле, кёрмегендиле, сиз эшитгенлени эшитирге да сюйгендиле, эшитмегендиле. 18Сиз а урлукъ себиучюню юсюнден оюм берген таурухну магъанасына тынгылагъыз: 19Кёклени Патчахлыгъыны юсюнден сёзге тынгылап, ангыламагъан хар адамгъа, хыйлачы келип, аны жюрегине себилгенни алып кетеди: жол жанына себилген ма аны кёргюзтеди. 20Ташлы жерлеге себилген а, сёзню эшитип, олсагъат аны къууанып къабыл этген, 21Алай а кесинде тамыры болмагъан эм бир акъылда турмагъан, сёз амалтын къыйынлыкъ неда зулмулукъ келген заманда, олсагъат тайгъан адамны кёргюзтеди. 22Чыгъана ичине себилген а, сёзню эшитген, алай а бу ёмюрню къайгъысы эм байлыкъгъа алданыулукъ сёзню кючлеп, ол сёз тирлик бермеген адамны кёргюзтеди. 23Ахшы жерге себилген да, сёзню эшитип, ангылагъанны, ол битимли болгъанны, алай бла бир бёлеги жюз, бир бёлеги алтмыш, бир бёлеги уа отуз кере тирлик бергенни кёргюзтеди», – деди. 24Ол алагъа дагъыда башха оюм берген таурухну айтды: «Кёклени Патчахлыгъы, кесини сабанына ахшы урлукъ сепген адамгъа ушайды; 25Адамла жукълагъан заманда уа, аны душманы, келип, будай арасында аман хансла себип кетди. 26Будай ёсюп баш къусхан заманда, аман хансла да кёрюндюле. 27Юйню иесини къуллары келип анга: „Жюйюсхан! Сен сабанынга ахшы урлукъ сепмегенми эдинг? Анда уа аман хансла къайдан чыкъгъандыла?“ дедиле. 28Ол а алагъа: „Душман адам этгенди аны“ деди. Къулла уа анга: „Сюе эсенг, биз барып, аланы тартып чыгъарайыкъ“ дедиле. 29Ол а: „Угъай, аман хансланы чыгъара туруп, сиз ала бла бирге будайны да жулкъургъа боллукъсуз. 30Оракъла заманнга дери экисин да бирге ёсмеге къоюгъуз, сора оракъланы заманында мен оракъчылагъа:,Алгъа аман хансланы, отда кюйдюрюр ючюн жыйып кюлте этип байлагъыз; будайны уа кюфюме жыйыгъыз‘, дерме“ деп айтды». 31Ол алагъа дагъыда башха оюм берген таурухну айтды: «Кёклени Патчахлыгъы, аны адам алып сабанына сепген татыран бюртюкге ушайды. 32Ол битеу урлукъладан ууакъ болсада, алай а ёсген заманында, битеу бахча ёсюмлюклени озуп, терек болады, алай бла кёкдеги къанатлыла, учуп келип, аны бутакъларында бугъунадыла», – деди. 33Ол алагъа дагъыда оюм берген башха таурухну айтды: «Кёклени Патчахлыгъы, бир тиширыу алып битеу тылыны ачытыр ючюн, юч ёлче ун бла къатышдыргъан ачытхычха ушайды», – деди. 34Быланы барын да Исса халкъгъа оюм берген таурухла бла айта эди, таурухсуз алагъа айтмай эди. 35Бу, файгъамбарны юсю бла: «Оюм берген таурухла бла сёзюмю башларма; дуния жаратылгъандан жашырын тургъанны айтырма», – деп айтылгъан сёз толур ючюн болду. 36Ол заманда Исса, халкъны ийип, юйге кирди. Сора Аны сохталары, Аны къатына келип: «Сабандагъы аман хансланы юсюн ден таурухну бизге айтып ангылат», – дедиле. 37Ол а алагъа жууапха: «Иги урлукъ себиучю – Адам Улуду. 38Сабан – дунияды. Иги урлукъ – Кёклени Патчахлыгъыны уланларыдыла, аман хансла уа – хыйлачыны уланларыдыла. 39Аланы сепген душман – ибилисди. Оракъла заман – бу ёмюрню ахырыды, оракъчыла уа – мёлекледиле. 40Ол себепден, аман хансланы жыйып, отда къалай кюйдюре эселе да, бу ёмюрню ахырында да алай боллукъду: 41Адам Улу Кесини мёлеклерин иерикди, ала Аны Патчахлыгъындан битеу терилтиучюлени бла законсузлукъ этиучюлени жыярыкъдыла да, 42Аланы от жаннган печьге атарыкъдыла. Анда жиляу бла тишлени къыжылдатыу боллукъду. 43Ол заманда тюзлюклюле кеслерини Аталарыны Патчахлыгъында кюн кибик жарып турурла. Эшитирге къулагъы болгъан эшитсин!» 44«Кёклени Патчахлыгъы дагъыда, сабанда букъдурулгъан хазнагъа ушайды; аны уа бир адам табып жашырады, анга къууаннганындан барып, битеу болгъан затын сатып, ол сабанны сатып алады. 45Кёклени Патчахлыгъы дагъыда, иги инжи бюртюкле излеген саудюгерге ушайды. 46Ол, бир багъалы инжи бюртюкню табып, битеу болгъан затын сатып, аны сатып алды». 47«Кёклени Патчахлыгъы дагъыда, тенгизге атылгъан, кёп тюрлю чабакъ тутхан чабакъ аугъа ушайды. 48Ол толгъан заманда, аны жагъагъа чыгъардыла, сора, олтуруп, игисин сауутлагъа жыйдыла, аманын а тышына атдыла. 49Бу ёмюрню ахырында да алай боллукъду: мёлекле, келип, тюзлюклюлени арасындан огъурсузланы айырлыкъдыла да, 50Аланы от жаннган печьге атарыкъдыла. Анда жиляу эм тишлени къыжылдатыу боллукъду», – деди. 51Сора Исса алагъа: «Ангыладыгъызмы сиз быланы барын да?» – деп сорду. Ала Анга: «Ангыладыкъ, Раббий!» – дедиле. 52Ол а алагъа: «Ол себепли, Кёклени Патчахлыгъына юйреннген хар алим, кесини хазнасындан жангыны бла эскини чыгъаргъан мюлк иесине ушайды», – деди. 53Сора Исса, бу оюм берген таурухланы бошагъанлай, андан кетди. 54Эмда Кесини ата журтуна келип, аланы синагогаларында халкъны юйретди, алай бла ала сейирсине эдиле: «Муну быллай акъылманлыгъы бла къудуретли ишлери къайданды? 55Ол агъач устаны жашы тюйюлмюдю? Аны анасыны аты Мариям тюйюлмюдю, Якъуп да, Юсюп да, Шимон да, Яхуда да Аны къарындашлары тюйюлмюдюле? 56Аны эгечлери бары да бизни арабызда тюйюлмюдюле? Бу затла бары да Анга къайдандыла?» – деп, 57Кёллери чыгъып, Анга ийнанмай эдиле. Исса уа алагъа: «Файгъамбар, кесини ата журтундан бла кесини юйюнден башха жерде сансыз этилмейди», – деди. 58Эмда аланы ийнанмагъанлары себепли анда къудуретли ишле кёп этмеди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\