МАТТАЙ 14

1Ол кезиуде тетрарх Ирод, Иссаны юсюнден хапарны эшитип, 2Кесини жумушчуларына: «Бу сууда Кёмюлдюрюучю Ахияды; ол ёлгенледен тиргизилгенди, ол себепден къудуретли ишлени эталады», – дей эди. 3Нек десегиз Ирод, кесини къарындашы Филипни къатыны Иродиада ючюн Ахияны тутдуруп, байлатып, тюрмеге салдыргъан эди. 4Нек десегиз Ахия анга: «Санга аны алыргъа жарарыкъ тюйюлдю», – деп айта эди. 5Ол Ахияны ёлтюртюрге сюе эди, алай а халкъдан къоркъа эди, нек десегиз Ахияны файгъамбаргъа санай эдиле. 6Иродну туугъан кюнюне байрам этген заманда уа, Иродиаданы къызы жыйылгъанланы аллында тепсеп, Иродну кёлюне жетди. 7Ол себепден, Ирод анга не тилесе да берирге ант бла сёз берди. 8Къыз а, анасыны юйретиую бла: «Сууда Кёмюлдюрюучю Ахияны башын манга мында табакъгъа салып бер», – деди. 9Сора патчах мудах болду; алай а, анты ючюн эм аны бла олтургъанла ючюн, аны анга берирге буйрукъ этди 10Эм адам ийип, тюрмеде Ахияны башын кесдиртди. 11Аны башын табакъ бла келтирип, къызгъа бердиле, ол а аны анасына элтди. 12Ахияны сохталары уа, келип, аны ёлюгюн алып асырагъанлай, барып Иссагъа билдирдиле. 13Муну эшитгенлей, Исса жангызлай къайыкъ бла адам болмагъан жерге кетди; халкъ а, аны эшитип, шахарладан Аны ызындан жаяу барды. 14Сора Исса къайыкъдан чыгъып, кёп адамланы кёрдю; Аны алагъа жаны ауруп, аланы ауругъанларын сау этди. 15Ингир болгъанда уа, сохталары Аны къатына келип: «Былайы адам болмагъан жерди, заман да энди кечди; халкъны ий, ала эллеге барып, кеслерине аш сатып алсынла», – дедиле. 16Исса уа алагъа: «Кетмесинле; алагъа аш сиз беригиз», – деди. 17Ала уа Анга: «Бизни мында жаланда беш ётмегибиз бла эки чабагъыбыз барды», – дедиле. 18Ол да: «Аланы бери Манга келтиригиз», – деди. 19Сора халкъгъа кырдыкга олтурургъа буюрду; беш ётмекни бла эки чабакъны алып, кёкге къарап, алгъыш этди, сора, сындырып, ётмеклени сохталарына берди, сохтала уа халкъгъа бердиле. 20Бары да ашап тойдула; къалгъан кесекледен да онеки толу четен жыйдыла. 21Ашагъанла уа, тиширыуланы бла сабийлени санамай, беш минг адамгъа жууукъ бар эдиле. 22Сора олсагъат Исса, Кеси халкъны ийгинчи сохталарына къайыкъгъа минип, Кесинден алгъа ары жанына кетерге буюрду. 23Эмда халкъны ийип, Ол жангызлай, тилек этерге таугъа чыкъды; ингирде Кеси жангыз анда къалды. 24Къайыкъ а энди кёлню ортасында эди, жел алларындан болгъаны себепли, къайыкъны толкъунла ура эдиле. 25Кечени тёртюнчю бёлюмюнде уа, кёлню юсю бла жюрюп, Исса алагъа барды. 26Сохталары, Аны кёлню юсю бла жюрюп келгенин кёргенде, эслери кетип: «Бу ауангыды!» – деп, къоркъгъанларындан къычырыкъ этдиле. 27Исса уа олсагъат алагъа сёлешип: «Таукел этигиз; Менме, къоркъмагъыз», – деди. 28Петер Анга жууапха: «Раббий! Сен эсенг, манга сууну юсю бла жюрюп Санга келирге буюр», – деди. 29Исса: «Кел!» – деди. Къайыкъдан чыгъып, Петер Иссаны къатына барыр ючюн сууну юсю бла жюрюп тебиреди; 30Алай а, кючлю желни кёрюп, къоркъду да, бата башлап: «Раббий! Къутхар мени!» – деп къычырды. 31Исса олсагъат къолун узатып, аны тутуп, анга: «Ийнаныуу аз! Нек ишеклендинг?» – деди. 32Сора ала къайыкъгъа миннгенлей, жел тохтады. 33Къайыкъда болгъанла уа къатына келип, Анга сежда этип: «Сен керти да Аллахны Уланыса!» – дедиле. 34Сора, жюзюп ётюп, Гинесарны жерине келдиле. 35Ол жерни адамлары Иссаны танып, битеу ол тийреге хапар ийип, битеу ауругъанланы Анга келтирдиле. 36Ала жаланда Аны кийимини къыйырына тиерге Андан тилей эдиле; тийгенле бары да сау бола эдиле.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\