МАТТАЙ 15

1Ол заманда Иерусалимден дин алимле бла фарисейле, Иссагъа келип: 2«Сени сохталарынг буруннгуланы адетлерин нек бузадыла? Ала аш ашардан алгъа къолларын жуумайдыла», – дедиле. 3Ол а алагъа жууапха: «Адетигиз ючюн сиз да Аллахны фарызын нек бузасыз? 4Нек десегиз Аллах: „Атанга бла ананга хурмет эт“ эм „Атасына неда анасына аман айтхан ёлтюрюлюрге керекди“ деп фарыз этгенди. 5Сиз а: „Атасына неда анасына:,сен менден хайырланырыкъ зат, Аллахха къурманды‘ деп айтхан адам, 6Атасына неда анасына къарамазгъа да боллукъду“ дейсиз; алай бла сиз Аллахны фарызын кесигизни адетигиз бла кетергенсиз. 7Эки бетлиле! Сизни юсюгюзден Иешая файгъамбар тюз айтханды: 8„Бу халкъ Манга ауузу бла жууукълашады, Манга тили бла хурмет этеди, аланы жюреклери уа Менден узакъды. 9Манга бошуна табынадыла; ала юйретген затла жаланда адамланы фарызларыдыла“ деп айтханды», – деди. 10Сора, халкъны чакъырып, алагъа: «Тынгылагъыз эмда ангылагъыз: 11Адамны харам этген, ауузуна кирген зат тюйюлдю; алай а, ауузундан чыкъгъан харам этеди адамны», – деди. 12Ол заманда Аны къатына сохталары келип, Анга: «Бу сёзню эшитип, фарисейлени кёллери чыкъгъанын билемисе?» – дедиле. 13Ол а жууапха: «Мени Кёкдеги Атам орнатмагъан хар ёсюмлюк, тамыры бла къоратыллыкъды; 14Къоюгъуз аланы, ала – сокъурланы жюрютюучю сокъурладыла; сокъур сокъурну элте эсе уа, сора экиси да уругъа жыгъыллыкъдыла», – деди. 15Петер а, жууап эте, Анга: «Бу оюм берген таурухну бизге айтып ангылат», – деди. 16Исса: «Сиз энтда ангыламаймысыз? 17Энтдамы тюшюнмейсиз, битеу ауузгъа кирген къарыннга баргъанын эм андан аякъ жолгъа чыкъгъанын? 18Аууздан чыкъгъан а – жюрекден чыгъады; адамны харам ол этеди. 19Нек десегиз аман ниетле, адам ёлтюрюуле, зийна этиуле, тос туруула, урлаула, жалгъан шагъатлыкъла, аман айтыула жюрекден чыгъадыла. 20Адамны харам бу затла этедиле; къолларын жуумай ашагъан а – адамны харам этмейди», – деди. 21Сора Исса андан чыгъып, Тир бла Сидон жанларына кетди. 22Анда бир Кенанлы тиширыу, ол жерледен чыгъып, Анга: «Дауут Улу, Раббий! Манга жазыкъсын! Мени къызымы жин къаты азапландырады», – деп къычыра эди. 23Исса уа анга бир сёз да айтмады. Сора сохталары Аны къатына келип: «Ий аны, бизни ызыбыздан къычырып келеди», – деп Андан тиледиле. 24Ол а жууапха: «Мен жаланда Израильни юйюрюню жоюлгъан къойларына ийилгенме», – деди. 25Ол тиширыу, келип, Анга сежда эте: «Раббий! Болуш манга!» – деди. 26Ол а жууапха: «Ётмекни сабийледен алып, итлеге атхан иги тюйюлдю», – деди. 27Ол тиширыу: «Алайды, Раббий! Алай а итле да иелерини столларындан тюшген бурхуланы ашайдыла», – деди. 28Андан сора Исса анга жууапха: «Эй тиширыу! Сени ийманынг бек уллуду; сени тилегенингча санга болсун» – деди. Сора аны къызы олсагъат сау болуп къалды. 29Андан кетип, Исса Галилея кёлге келди эм, таугъа чыгъып, анда олтурду. 30Анда Аны къатына кёп халкъ келди; биргелерине акъсакъланы, сокъурланы, тилсизлени, къыяулуланы эм кёп башхаланы келтирип, аланы Иссаны аякъ жанына салдыла. Ол аланы сау этди; 31Алай бла халкъ тилсизлени сёлешгенлерин, къыяулуланы сау болгъанларын, акъсакъланы жюрюгенлерин, сокъурланы да кёргенлерин кёрюп сейирсинди эм Израильни Аллахына махтау салды. 32Исса уа, сохталарын чакъырып, алагъа: «Халкъгъа жаным ауруйду, ала энди юч кюнню Мени къатымда турадыла, ашаргъа затлары уа жокъду. Ашатмагъанлай иерге уа сюймейме; алайсыз ала жолда къарыусуз болуп къалырла», – деди. 33Аны сохталары Анга: «Бош жерде биз быллай бир халкъгъа тойдурурча аллай бир ётмек къайдан алайыкъ?» – дедиле. 34Исса алагъа: «Сизни ненча ётмегигиз барды?» – деди. Ала уа: «Жети эм бираз ууакъ чабакъ барды», – дедиле. 35Сора Исса халкъгъа жерге олтурургъа буюрду. 36Кеси жети ётмекни бла чабакъланы алып, шукур этип, сындырып, сохталарына берди, сохтала уа халкъгъа бердиле. 37Барысы да ашап тойдула, къалгъан кесекледен да жети толу четен жыйдыла. 38Ашагъанла уа, тиширыуланы бла сабийлени санамай, тёрт минг адам бола эдиле. 39Сора, халкъны ийгенлей, Исса, къайыкъгъа минип, Магдал тийрелерине келди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\