МАТТАЙ 16

1Сора фарисейле бла садукейле, Иссагъа келип, Аны сынай, алагъа кёкден илишан кёргюзтюрюн тиледиле. 2Ол а алагъа жууапха: «Сиз ингирде: „Кёк къызаргъаннга кёре, кюн чууакъ боллукъду“ дейсиз. 3Эрттенликде да: „Кёк къаралдым-къызгъыл болгъаннга кёре, бюгюн жауунлу боллукъду“ дейсиз. Эки бетлиле! Кёкню бетин айырып таный билесиз, заманланы илишанларын а билалмаймысыз? 4Бузукъ эм зийначы тукъум илишан излейди, алай а Жюнюс файгъамбарны илишанындан башха, анга илишан бериллик тюйюлдю», – деди. Сора аланы къоюп кетди. 5Ары жанына ётгенде, Аны сохталары ётмекле алыргъа унутхан эдиле. 6Исса алагъа: «Къарагъыз, фарисейлени бла садукейлени ачытхычларындан кесигизни сакълагъыз!» – деди. 7Ала уа, ичлеринден ойлашып: «Муну ётмек алмагъаныбыз ючюн айтады», – дей эдиле. 8Аны билип, Исса алагъа: «Ётмек алмагъанбыз деп, ичигизден нек ойлашасыз, ийнаныулары азла? 9Энтда да ангыламаймысыз, беш минг адамгъа берилген беш ётмекни эм сиз ненча четен жыйгъаныгъызны да унутупму къойгъансыз? 10Тёрт минг адамгъа берилген жети ёт мекни эм ненча четен жыйгъаныгъызны да унутханмысыз? 11Фарисейлени бла садукейлени ачытхычларындан кесигизни сакълагъыз деп, Мен сизге ётмеклени юсюнден айтмагъанымы къалай ангыламайсыз?» – деди. 12Ол заманда ала, Ол алагъа ётмек ачытхычдан тюйюл, фарисейлени бла садукейлени окъууларындан кеслерин сакъласынла деп айтханын ангыладыла. 13Филипни Кесариясы тийресине келгенде уа, Исса Кесини сохталарына: «Мени, Адам Улун, адамла кимге санайдыла?» – деп сорду. 14Ала: «Бир къауумла сууда Кёмюлдюрюучю Ахиягъа, башхала Илиясха, дагъыда башхала уа Иеремиягъа, неда файгъамбарладан бирине», – дедиле. 15Ол алагъа: «Сиз а кимге санайсыз Мени?» – деди. 16Шимон Петер, жууап эте: «Сен – жашау бериучю Аллахны Уланы Масихсе», – деди. 17Сора Исса анга жууапха: «Жюнюс улу Шимон, сен насыплыса; нек десенг муну санга ачхан адамла тюйюл, Мени кёкледеги Атамды. 18Мен да санга айтама: сен Петерсе эм бу ташны юсюнде Мен жамауатымы къурарыкъма; ахыратны къабакълары аны хорларыкъ тюйюлдюле. 19Эмда Кёклени Патчахлыгъыны ачхычларын санга берликме; сен жерде не байласанг, ол кёкледе да байланырыкъды; эм жерде нени эркин этсенг, ол кёкледе да эркин этилликди», – деди. 20Ол заманда Исса сохталарына Кесини Масих болгъанын бир кишиге да айтмазгъа буюрду. 21Ол замандан башлап Исса сохталарына Кесини Иерусалимге барыргъа, анда таматаладан, баш дин къуллукъчуладан, дин алимледен кёп азап кёрюрге, ёлтюрюлюрге эм ючюнчю кюн тиргизилирге керекли болгъанын ачып башлады. 22Сора Аны бир жанына чакъырып, Петер Анга: «Аллах сакъласын, Раббий! Бу иш Санга болмасын!» – деп сёз салып башлады. 23Ол а айланып Петерге: «Мени къатымдан кет, шайтан! Сен Мени терилтирге кюрешесе; нек десенг сен Аллах жанындан тюйюл, адам жанындан ойлайса», – деди. 24Андан сора Исса сохталарына: «Мени ызымдан келирге сюйген адам, кесин унутсун да, кесини къачын алып, Мени ызымдан келсин. 25Нек десегиз кесини жанын сакъларгъа сюйген адам, аны жояр; Мени ючюн жанын жойгъан адам а, аны табар. 26Адам битеу дунияны алса да, кесини жанына уа заран салса, анга не файда? Неда адам кесини жанын не берип жулалыр? 27Нек десегиз Адам Улу Кесини Атасыны аламатлыгъы бла, Кесини мёлеклери бла келликди; ол заманда хар кимге, ишлерине кёре, тийишлисин берликди. 28Кертисин айтама сизге: былайда тургъанладан бир къауумла ёлюм сынагъынчы, Адам Улуну Кесини Патчахлыгъында келгенин кёрлюкдюле», – деди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\