МАТТАЙ 17

1Сора, алты кюн ётгенлей, Исса Петерни, Якъупну эм аны къарындашы Ахияны алып кетип, жангыз аланы бийик таугъа чыгъарды. 2Ол анда аланы алларында тюрленди. Аны бети кюн кибик жарытды, Аны кийимлери уа чиммакъ акъ болдула. 3Алайына алагъа Муса бла Илияс кёрюнюп, Исса бла сёлеше эдиле. 4Ол заманда Петер Иссагъа: «Раббий! Бизге мында турургъа игиди; сюе эсенг, мында юч чатыр этейик: Санга бирин, Мусагъа бирин, Илиясха да бирин», – деп айтды. 5Ол муну айта тургъан заманда, ма аланы жарыкъ булут жапды, сора булутдан бир ауаз: «Бу – Мени ыразылыгъым Анда болгъан, Мени Сюйюлюннген Уланымды; Анга тынгылагъыз», – деди. 6Муну эшитгенде сохтала беттёбен аудула эм бек къоркъдула. 7Исса уа, къатларына келип, алагъа тийип: «Туругъуз, къоркъмагъыз», – деди. 8Кёзлерин кётюргенде уа, ала жангыз Иссадан башха бир кишини да кёрмедиле. 9Сора ала таудан тюшгенде, Исса алагъа: «Адам Улу ёлюп тиргизилгинчиге дери, бу кёргенигизни бир кишиге да айтмагъыз», – деп буюрду. 10Сора Аны сохталары Анга: «Алгъа Илияс келирге керекди деп, дин алимле нек айтадыла да?» – деп сордула. 11Исса алагъа жууапха: «Илияс алгъа келип, барын да жарашдырлыгъы кертиди; 12Мен а сизге айтама: Илияс да келгенди, алай а аны танымагъандыла, анга да сюйгенлерича этгендиле; Адам Улу да аладан алай азап кёрлюкдю», – деди. 13Ол заманда сохталары Ол алагъа сууда Кёмюлдюрюучю Ахияны юсюнден айтханын ангыладыла. 14Ала халкъгъа келген заманда, бир адам Иссаны къатына келип, Аны аллында тобукълана, 15Анга: «Раббий! Мени жашыма жазыкъсын! Аны жангы ай сайын жин тутуп, бек къыйнайды, кёп кере отха да, кёп кере суугъа да секиртеди. 16Мен аны Сени сохталарынга келтирген эдим, ала уа аны сау эталмадыла», – деди. 17Исса уа жууап эте: «Эй иймансыз, бузукъ тукъум! Сизни бла къачаннга дери турлукъма? Сизге къачаннга дери тёзерикме? Жашны Манга бери келтиригиз!» – деди. 18Келтиргенлей, Исса жиннге чыгъаргъа буюрду. Сора жин жашдан чыкъды, жаш да олсагъат сау болуп къалды. 19Ол заманда сохталары, Иссаны къатына жангыз кеслери келип: «Жинни къыстаргъа биз нек болалмагъан эдик?» – дедиле. 20Исса алагъа: «Ийнаныуугъуз аз болгъаны себепли; нек десегиз кертисин айтама сизге: сизни, татыран бюртюк тенгли бир ийнаныуугъуз болуп, сиз бу таугъа: „Былайдан ары кёч“ десегиз, ол кёчер; эм сиз этерге болалмазлыкъ зат болмаз; 21Бу тукъум жин а жаланда ораза тутуп тилек этиу бла къысталады», – деди. 22Ала Галилеяда болгъан заманда, Исса алагъа: «Адам Улу адамланы къолларына берилликди. 23Аны ёлтюрлюкдюле, Ол а ючюнчю кюн тиргизилликди», – деди. Сохтала бек мудах болдула. 24Ала Кафарнахумгъа келгенде уа, дидрахма жыйыучула Петерни къатына келип: «Сизни Устазыгъыз дидрахма бермезми?» – дедиле. 25Петер: «Берир», – деди. Ол юйге киргенде, Исса андан алгъа анга: «Сен къалай акъыл этесе, Шимон? Жерни патчахлары хакъны неда жасакъны кимден аладыла? Кеслерини уланларынданмы, огъесе башхаладанмы?» – деди. 26Петер Анга: «Башхаладан», – деди. Исса анга: «Алай бла кеси уланлары азатдыла; 27Алай а биз аланы чамландырмаз ючюн, кёлге барып, ыргъакъ ат эмда алгъа тюшген чабакъны ал; сора, аны ауузун ачып, статир табарса; аны алып, Мени ючюн да, кесинг ючюн да алагъа бер», – деди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\