МАТТАЙ 18

1Ол заманда сохталары Иссаны къатына келип: «Кёклени Патчахлыгъында эм уллу кимди?» – дедиле. 2Исса бир сабийни чакъырып, аны аланы араларында сюеп: 3«Кертисин айтама сизге, къайтышмасагъыз эмда сабийлеча болмасагъыз, Кёклени Патчахлыгъына кирлик тюйюлсюз. 4Алай бла, бу сабий кибик, кесин ким кичилендирсе, Кёклени Патчахлыгъында ол эм уллуду. 5Эм быллай бир сабийни Мени атым ючюн ким къабыл этсе, ол Мени къабыл этеди. 6Манга ийнаннган бу гитчеледен бирин гюняхха тюшюрген адамгъа уа, боюнуна уллу тирмен ташны тагъып, тенгизни теренине батдырсала, анга ол иги болур эди. 7Адамны гюняхха тюшюрюучю затладан дуниягъа палах! Нек десегиз ол затла келирге керекдиле; алай а ол зат кимни юсю бла келе эсе да, ол адамгъа палах! 8Сени къолунг неда аягъынг сени гюняхха тюшюре эсе, аланы уруп кес да, кесингден кери ат; эки къолунг бла эм эки аягъынг бла ёмюрлюк отха атылгъандан эсе, жашаугъа къолсуз неда аякъсыз кирсенг игиди санга. 9Сени кёзюнг сени гюняхха тюшюре эсе, аны тартып чыгъар да, кесингден кери ат: эки кёзюнг бла жаханим отуна атылгъандан эсе, жашаугъа бир кёзюнг бла кирсенг игиди санга. 10Къарагъыз, бу гитчеледен бирин да сан этмей къоймагъыз; нек десегиз кёкледе аланы мёлеклери хар заманда Мени Кёкледеги Атамы бетин кёредиле, деп айтама сизге. 11Нек десегиз Адам Улу жоюлгъанланы излеп табаргъа эм къутхарыргъа келгенди». 12«Сизге къалай кёрюнеди? Биреуню жюз къою болуп, аладан бирлери ажашса, сора ол, токъсан тогъузун таулада къоюп, ажашханны излерге бармазмы? 13Аны табаргъа тюшсе уа, кертисин айтама сизге, ажашмагъан токъсан тогъузундан эсе, ол анга бек къууанады. 14Ол себепден бу гитчеледен бири да жоюлургъа, сизни Кёкледеги Атагъызны буйругъу жокъду». 15«Сени къарындашынг санга къажау гюнях этсе уа, барып анга ачыкъ эт. Ол иш арагъызда къалсын. Санга тынгыласа, сора сен къарындашынгы табарса. 16Тынгыламаса уа, эки неда юч шагъатны айтханы бла хар сёз тюз болур ючюн, дагъыда биргенге биреуню неда экеуню ал. 17Алагъа да тынгыламаса уа, жамауатха айт; жамауатха да тынгыламаса уа, сора ол санга, мажюсюча эм жасакъ жыйыучуча болсун. 18Кертисин айтама сизге: сиз жерде не байласагъыз, ол кёкде байланырыкъды эм жерде нени эркин этсегиз ол кёкде эркин этилликди. 19Аны кибик кертисин айтама сизге, жер башында сизден экеулен хар бир ишни юсюнден тилек этерге бирге келишселе, сора, не тилеселе да, Мени Кёкдеги Атамдан алагъа берилир. 20Нек десегиз Мени атым ючюн экеулен неда ючеулен жыйылгъан жерде, Мен анда аланы араларындама», – деди. 21Ол заманда Петер, Аны къатына келип: «Раббий! Манга къажау гюнях этген къарындашыма ненча кере кечгинлик берирге керекме? Жети кереге дерими?» – деди. 22Исса анга: «Санга жетиге дери демейме, алай а жети кере жетмишге дери, – дейме. – 23Ол себепден, Кёклени Патчахлыгъы, кесини къулларындан тергеу алыргъа сюйген патчахха ушайды. 24Ол тергеп башлагъан заманда, анга он минг талант борчу болгъан биреуленни анга келтирдиле; 25Аны тёлерге заты болмагъаны себепли уа, бийи, аны кесин да, къатынын да, сабийлерин да, аны битеу болгъан затын да сатып, тёлерге буйрукъ этди. 26Ол заманда ол къул аууп, анга сежда этип: „Бийим! Бираз тёз манга, санга барын да тёлерме“ деди. 27Бий, ол къулгъа жазыкъсынып, анга борчун кечип, аны жиберди. 28Ол къул а, чыгъа барып, кесини нёгерлеринден анга жюз динар борчлу болгъан биреуню тапды эм аны сермеп тутуп: „Бер манга борчунгу!“ деп бууа башлады. 29Ол заманда аны нёгери аны аякъларына аууп: „Бираз тёз манга, санга барын да берирме“ деп тиледи. 30Алай а ол унамады эмда борчун бергинчиге дери, элтип аны тюрмеге салдырды. 31Аны нёгерлери бу ишни кёргенде, жюреклери бек къыйналып, барып бийлерине битеу болуннганны айтдыла. 32Андан сора аны бийи аны чакъырып: „Аман къул! Сен менден тилегенинг себепли, битеу ол борчунгу мен санга кечген эдим, 33Санга да нёгеринге жазыкъсыныргъа керек тюйюлмю эди, мен санга жазыкъсыннганым кибик?“ деди. 34Эмда аны бийи анга ачыуланып, битеу борчун тёлеп бошагъынчы тутаргъа аны азап чекдириучюлеге берди. 35Сизден хар биригиз да кесини къарындашыны этген терсликлерин таза жюрегинден кечмесе, Мени Кёкдеги Атам да сизге алай этерикди», – деди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\