МАТТАЙ 19

1Исса, бу сёзлени айтып бошагъандан сора, Галилеядан чыгъып, Иорданны ары жанына, Иудеяны тийресине келди. 2Аны ызындан кёп адам барды; Ол анда аланы ауруулуларын сау этди. 3Аны къатына фарисейле келип, Аны сынап, Анга: «Адамгъа къатынындан айырылыргъа эркинлик хар бир сылтау бладамы барды?» – дедиле. 4Ол алагъа жууапха: «Жаратыучу ауалдан адамланы эр бла къатын этип болдургъанын 5Эм: „Анга кёре адам атасын бла анасын къояр да къатынына къошулур, сора экиси да бир чарх болурла“ деп айтханын сиз окъумагъанмысыз? 6Ол себепден ала энди экеулен тюйюлдюле, бир чархдыла. Алай бла, Аллах бирлешдиргенни адам айырмасын», – деди. 7Ала анга: «Сора Муса къатыннга айырылгъан къагъыт берип, аны айырып иерге къалай фарыз этгенди?» – дедиле. 8Ол алагъа: «Муса сизни къаты жюреклилигигиз ючюн къатынларыгъыздан айырылыргъа эркинлик бергенди; алгъын а алай болмагъанды. 9Мен а сизге айтама: зийна этгени ючюн болмай кесини къатынындан айырылып, башха къатын алгъан адам, зийна этеди; айырылгъан къатынны алгъан да зийна этеди», – деди. 10Сохталары Анга: «Адамны къатынына борчу алай эсе, сора къатын алмагъан игиди», – дедиле. 11Ол а алагъа: «Бу сёзню бары сыйындыралмайдыла, алай а кимге бу кюч берилген эсе, ол сыйындырады. 12Нек десегиз анасыны къарынындан алай туугъан юйленалмагъан адамла бардыла, башхала аланы алай этген юйленалмагъан адамла да бардыла эм кеслери-кеслерин Кёклени Патчахлыгъы ючюн алай этген адамла да бардыла. Сыйындыраллыкъ адам сыйындырсын», – деди. 13Ол заманда аланы юслерине къолларын салып, тилек этсин деп Иссагъа гитче сабийлени келтирдиле. Сохтала уа аланы къоймай эдиле. 14Исса уа: «Къоюгъуз сабийлени, алагъа Манга келирге чырмау этмегиз! Нек десегиз Кёклени Патчахлыгъы аллайланыды», – деди. 15Эмда аланы юслерине къолларын салып, андан кетди. 16Сора ма, биреу келип Анга: «Ахшы Устаз! Ёмюрлюк жашауум болур ючюн, мен не ахшылыкъ этейим?» – деди. 17Ол а анга: «Сен Манга ахшы деп нек айтаса? Бир Аллахдан башха, бир киши да тюйюлдю ахшы . Ёмюрлюк жашаугъа кирирге сюе эсенг а, фарызланы сакъла», – деди. 18Ол Анга: «Къайсыланы?» – деди. Исса уа: «„Адам ёлтюрме, зийна этме, урлама, жалгъан шагъатлыкъ этме, 19Атанга бла ананга хурмет эт“ эм „Жууугъунгу, кесинг-кесинги сюйгенча сюй“», – деди. 20Жаш Анга: «Быланы барын да мен жашлыгъымдан бери тутханма; манга энтда не жетишмейди?» – деди. 21Исса анга: «Тамам болургъа сюе эсенг, бар, мюлкюнгю сат да, ахчасын факъырлагъа юлеш; алай бла сени хазнанг кёкледе болур. Сора кел, Мени ызымдан жюрю», – деди. 22Бу сёзню эшитгенде, жаш мудах болуп кетди; нек десегиз аны уллу мюлкю бар эди. 23Исса уа сохталарына: «Кертисин айтама сизге, бай адамгъа Кёклени Патчахлыгъына кирирге къыйынды; 24Энтда айтама сизге: бай адамгъа Аллахны Патчахлыгъына киргенден эсе, тюеге ийнени кёзюнден ётген тынчды», – деди. 25Муну эшитгенде, сохталары бек сейирсинип: «Сора ким къутулаллыкъды?» – дедиле. 26Исса уа алагъа къарап: «Мынга адамланы амаллары жокъду, Аллахны уа хар неге да амалы барды», – деди. 27Ол заманда Петер, жууап эте, Анга: «Ма, биз барын да къоюп, Сени ызынгдан тебирегенбиз; бизге уа не боллукъду?» – деди. 28Исса уа алагъа: «Кертисин айтама сизге: сиз, Мени ызымдан тебирегенле, дунияны жангыргъанында, Адам Улу Кесини махтаулу тахтасына олтургъан заманында, сиз да онеки тахтада, Израильни онеки тукъумуна сюд этерге олтурлукъсуз; 29Эмда Мени атым ючюн юйлерин, неда къарындашларын, неда эгечлерин, неда атасын, неда анасын, неда къатынын, неда сабийлерин, неда жерлерин ким къойса да, жюз кере артыкъ аллыкъды эм ёмюрлюк жашаудан юлюшлю боллукъду. 30Алай а алдагъыла кёбюсю артда, артдагъыла уа алда боллукъдула».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\