МАТТАЙ 2

1Ирод патчахны кюнлеринде Иудеяны Бейтлехем шахарында Исса туугъан заманда Иерусалимге кюн чыкъгъан жанындан жулдуз билгичле келип: 2«Жангы туугъан Иудей Патчах къайдады? Биз Аны жулдузун кюн чыкъгъан жанында кёргенбиз эмда Анга сежда этерге келгенбиз», – дедиле. 3Муну эшитип, Ирод патчах да, аны бла битеу Иерусалим да, тынгысыз болдула. 4Ирод, битеу баш дин къуллукъчуланы бла халкъны дин алимлерин жыйып, алагъа: «Масих къайда тууаргъа керекди?» – деп сорду. 5Ала уа анга: «Иудеяны Бейтлехем шахарында; нек десенг файгъамбарны юсю бла: 6„Яхуданы жериндеги Бейтлехем, Яхуданы башчылары арасында сен бир да кем тюйюлсе; нек десенг Мени халкъым Израилни кютюп жюрютюрюк Башчы сенден чыгъарыкъды“ деп жазылгъанды», – дедиле. 7Ол заманда Ирод, билгичлени жашыртын чакъырып, алагъа соруп, жулдузну кёрюннген заманын билгенди. 8Сора аланы Бейтлехемге ийип, алагъа: «Барыгъыз, ол Сабийни юсюнден иги соруп билигиз, Аны тапханыгъызлай, манга билдиригиз, мен да, барып, Анга сежда этейим», – деди. 9Ала, патчахны айтханына тынгылап, кетдиле. Сора ол, ала кюн чыкъгъанда кёрген жулдуз, аланы алларында барып, ахырында жетип, Сабий болгъан жерни башында тохтады. 10Жулдузну кёрюп, болмагъанча бек къууандыла, 11Юйге кирип, Сабийни, Аны анасы Мариям бла кёрюп, аууп, Анга сежда этдиле; хазналарын ачып, Анга саугъагъа алтын, ладан, мюр бердиле. 12Сора, Иродха къайтмазгъа, тюшлеринде билим алып, башха жол бла кеслерини къыралларына кетдиле. 13Ала кетгенден сора уа, Раббийни бир мёлеги Юсюпге тюшюнде кёрюнюп: «Тур, Сабийни да, Аны анасын да алып, Мисирге къач, мен санга айтхынчы, анда тур; нек десенг Сабийни ёлтюрюр ючюн, Ирод Аны излерге тебирегенди», – деди. 14Ол туруп, Сабийни да, Аны анасын да алып, кече бла Мисирге кетди 15Эмда Ирод ёлгюнчю анда турду. Бу уа файгъамбарны юсю бла Раббийни: «Мен Уланымы Мисирден чакъыргъанма» деп айтханы къабыл болур ючюн болду. 16Ол заманда Ирод, жулдуз билгичле аны хыликкя этип кетгенлерин кёрюп, бек ачыуланнганды эмда билгичледен тамам билген заманына кёре, Бейтлехемде бла битеу аны чегинде болгъан экижыллыкъ эм андан кичи улан сабийлени барын да ёлтюртгенди. 17Ол заманда Иеремия файгъамбарны юсю бла: 18«Рамада жиляу бла сарнау, уллу ачы къычырыкъ ауаз эшитиледи; Рахел сабийлерине жиляу этеди, жапсарылыргъа да унамайды, нек десегиз ала жокъдула» деп айтылгъан сёз къабыл болду. 19Ирод ёлгенден сора уа, Раббийни бир мёлеги Мисирде Юсюпге тюшюнде кёрюнюп, 20«Тур, Сабийни да, Аны анасын да алып, Израильни жерине бар, Сабийни жанын алыргъа излегенле ёлгендиле», – деди. 21Ол туруп, Сабийни да, Аны анасын да алып, Израильни жерине келди. 22Алай а, Иудеяда атасы Иродну орунуна Архелай патчахлыкъ этгенин эшитип, ары барыргъа къоркъду; тюшюнде билим алып, Галилея тийресине кетди. 23Ары келип, Назарет атлы шахарда тохтады. Бу, файгъамбарны юсю бла, «Анга Назаретли аталлыкъды» деп айтылгъан сёз къабыл болур ючюн болду.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\