МАТТАЙ 20

1«Кёклени Патчахлыгъы, эрттенликде-эртте кесини жюзюм бахчасына жалгъа ишчиле алыргъа чыкъгъан жер иесине ушайды. 2Ол, ишчиле бла бир кюннге бирер динар тёлерге келишип, аланы кесини жюзюм бахчасына ийди. 3Ючюнчю сагъатха жууукъ заманда да чыгъып, ол, базарда бош тургъан башхаланы кёрдю. 4Алагъа да: „Келигиз сиз да мени жюзюм бахчама, сизге тийишлисин берирме“ деди. Ала бардыла. 5Дагъыда алтынчы эм тогъузунчу сагъатха жууукъ заманда да чыгъып, алай этди. 6Ахырында, онбиринчи сагъатха жууукъ заманда чыгъып, бош тургъан башхаланы тапды, алагъа да: „Сау кюнню сиз мында бош нек турасыз?“ деди. 7Ала анга: „Бизни биреу да жалгъа алмагъанды“ дедиле. Ол алагъа: „Келигиз сиз да мени жюзюм бахчама, тийишлисин алырсыз“ деди. 8Ингир болгъанда уа, жюзюм бахчаны иеси кесини иш жюрютюучюсюне: „Ишчилени чакъыр да, артдагъыладан башлап биринчилеге дери аланы хакъларын бер“ деди. 9Онбиринчи сагъатха жууукъ заманда келгенле бирер динар алдыла. 10Биринчи болуп келгенле уа, ала кёбюрек аллыкъ сундула; алай а ала да бирер динар алдыла. 11Алгъанлай, юйню иесине гурушха этип башладыла: 12„Бу артдагъыла бир сагъат ишлегендиле, сен а аланы, биз кюнню узуну къызыугъа тёзюп ишлегенле бла тенг этдинг!“ дегендиле. 13Ол а жууапха аладан бирине: „Шуёх! Мен санга зулму этмейме; сен мени бла бир динаргъа сёз бегитмегенми эдинг? 14Кесингикин ал да кет; мен а бу артдагъына да, санга бергеними берирге сюеме. 15Мен кеси мюлкюмю сюйгенимча этерге эркин тюйюлмеми? Огъесе мени чомартлыгъым ючюн сени кёзюнг зармы болады?“ деди. 16Артдагъыла да ма алай алда болурла, алдагъыла да артда болурла; нек десегиз чакъырылгъанла кёпдюле, сайланнганла уа аздыла», – деди. 17Сора Иерусалимге ёрлей бара, Исса, жолда онеки сохтасын кеслерин бир жанына чакъырып, алагъа: 18«Ма, биз Иерусалимге барабыз. Анда Адам Улу баш дин къуллукъчулагъа бла дин алимлеге берилликди, Ала Аны ёлтюрюрге сюд этерикдиле. 19Аны хыликкя этерге, тюерге эм къачха керирге мажюсюлеге берликдиле. Ол а ючюнчю кюн тиргизилликди», – деди. 20Ол заманда Зебедейни жашларыны аналары, кесини жашлары бла сежда эте эм Андан не эсе да тилей, Иссаны къатына келди. 21Исса анга: «Сен не тилейсе?» – деди. Тиширыу Анга: «Мени бу эки жашым Сени Патчахлыгъынгда бири Сени онг жанынгда, бири уа сол жанынгда олтурсунла деп айт», – деди. 22Исса жууапха: «Не тилегенигизни билмейсиз; Мен ичерик аякъны ичерге, неда Мен сынай тургъан кёмюлюу бла кёмюлюрге болаллыкъмысыз?» – деди. Ала Анга: «Болаллыкъбыз», – дедиле. 23Сора Ол алагъа: «Мени аягъымы ичериксиз, Мен сынай тургъан кёмюлюу бла да кёмюлдюрюллюксюз. Мени онг эм сол жанымда олтурургъа эркинлик берирге уа Мени оноуумда тюйюлдю, алай а Атам кимлеге хазырлагъан эсе, ала олтурлукъдула», – деди. 24Муну эшитип, къалгъан он сохта эки къарындашха ачыуландыла. 25Исса уа, аланы чакъырып: «Миллетлени бийлери алагъа бийлик этгенлерин, уллу адамлары да алагъа оноучулукъ этгенлерин билесиз; 26Сизни арагъызда уа алай болмасын: сизни арагъызда уллу болургъа ким сюе эсе да, сизге жумушчу болсун; 27Эмда сизни арагъызда биринчи болургъа ким сюе эсе да, ол сизге къул болсун. 28Муну кибик Адам Улу да, Кесине къуллукъ этдирир ючюн тюйюл, Кеси къуллукъ этер ючюн эм кёплени жууар ючюн, Кесини жанын берирге келгенди», – деди. 29Ала Иерихондан чыкъгъан заманда, Аны ызындан кёп халкъ бара эди. 30Анда, жол жанында олтургъан эки сокъур, Иссаны алайтын баргъанын эшитип: «Дауут Улу, Раббий, бизге жазыкъсын!» – деп, къычырып башладыла. 31Халкъ а, тыныгъыз деп, аланы тыяргъа кюрешди; ала уа: «Дауут Улу, Раббий, бизге жазыкъсын!» – деп андан да уллу къычырып тебиредиле. 32Исса, тохтап, аланы чакъырып: «Сиз Менден не тилейсиз?» – деди. 33Ала Анга: «Раббий! Бизни кёзлерибиз ачылсынла деп тилейбиз», – дедиле. 34Исса, алагъа жазыкъсынып, аланы кёзлерине тийди. Олсагъат аланы кёзлери ачыл дыла, андан ары экиси да Аны ызындан кетдиле.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\