МАТТАЙ 21

1Сора ала, Иерусалимге жууукълашып, Бейтпагейге, Зейтун таууна жетгенлей, Исса сохталарындан экисин ийип, 2Алагъа: «Бу аллыгъыздагъы элге барыгъыз; сора олсагъат, тагъылып тургъан эшекни гылыуу бла табарсыз; тешип Манга келтиригиз. 3Сизге биреу бир зат айтса уа, „Ала Раббийге керекдиле“ деп жууап этигиз; ол аланы олсагъат берип иер», – деди. 4Бу бары да файгъамбарны юсю бла: 5«Сионну къызына: „Ма, сени Патчахынг, эшекге, жегилген эшекни гылыууна минип, санга жууашлыкъ бла келеди“ дегиз», – деп айтылгъан сёз толур ючюн болду. 6Сохтала барып, Исса алагъа айтханча этдиле. 7Эшекни гылыуу бла келтирип, аланы юслерине кеслерини кийимлерин салдыла, Исса да гылыугъа минди. 8Кёп халкъ кеслерини кийимлерин жолгъа жая эдиле, башхала уа терекледен бутакъла кесип алып, жолгъа жая эдиле; 9Аллында бла ызындан баргъан халкъ а: «Хозана Дауут Улуна! Раббийни аты бла Келген алгъышлыды! Эм Бийикдегине хозана!» – деп къычыра эдиле. 10Исса Иерусалимге кирген заманда, битеу шахар къозгъалып: «Бу кимди?» – дей эдиле. 11Халкъ а: «Бу, Галилеяны Назарет шахарындан болгъан Исса файгъамбарды», – дей эди. 12Сора Исса, Аллахны сыйлы юйюне келгенлей, анда сатыу-алыу этгенлени барысын да къыстады, ахча алышындырыучуланы столларын да, кёгюрчюн сатханланы шиндиклерин да аудурду. 13Сора алагъа: «„Мени юйюме тилек юй деп аталлыкъды“ деп жазылгъанды; сиз а аны тонаучуланы уясы этгенсиз», – деди. 14Ол заманда табыныучу юйде Аны къа тына сокъурла, акъсакъла келдиле, Ол да аланы сау этди. 15Дин къуллукъчула бла дин алимле уа, Ол этген къудуретли ишлени эмда табыныучу юйде сабийлени: «Дауут Улуна хозана!» – деп къычыргъанларын кёрюп, ачыуландыла 16Эмда Анга: «Аланы не айтханларын эшитемисе?» – дедиле. Исса уа алагъа: «Хау! Сиз бир заманда да: „Къоюндагъыланы, эмчек ичген сабийлени ауузларындан Сен Кесинги махтатдынг“ дегенни окъумагъанмысыз?» – деди. 17Сора аланы къоюп, шахардан чыгъып, Бейтхиниге кетди эм кечени анда ашырды. 18Эрттенликде уа, шахаргъа къайтып келе туруп, ач болду. 19Жол жанында бир инжир терек кёрюп, аны къатына келди; жаланда чапыракъладан башха анда бир зат да тапмагъанында, анга: «Мындан ары ёмюрде да сенден кёгет болмасын!» – деди. Сора инжир терек олсагъат къуруп къалды. 20Муну кёргенде, сохтала сейирсинип: «Инжир терек олсагъатдан къалай къуруду?» – дей эдиле. 21Исса уа алагъа жууапха: «Кертисин айтама сизге: ийнаныуугъуз бар эсе эмда ишекленмей эсегиз, инжир терекге этилгенни этген бла да къалмай, алай а бу таугъа да: „Кётюрюл да тенгизге атыл!“ десегиз, ол да болур. 22Тилегигизде ийнанып, не тилесегиз да, аллыкъсыз», – деди. 23Сора Ол табыныучу юйге келип юйретген заманда, баш дин къуллукъчула бла халкъны таматалары Аны къатына келип: «Сен быланы кимни эркинлиги бла этесе? Быллай эркинликни Санга ким бергенди?», – дедиле. 24Исса алагъа жууапха: «Мен да сизге бир зат сорайым; аны Манга айтсагъыз, сора Мен да быланы кимни эркинлиги бла этгеними айтырма сизге. 25Ахияны сууда кёмюлдюрюую къайдан эди: кёкденми, огъесе адамладанмы?» – деди. Ала уа кеси араларында: «„Кёкден“ десек, Ол бизге: „Сора анга нек ийнанмагъан эдигиз?“ дер. 26„Адамладан“ деп айтыргъа уа, – халкъдан къоркъабыз, Ахияны ала бары да файгъамбаргъа санайдыла», – деп ойлаша эдиле. 27Сора Иссагъа жууапха: «Билмейбиз», – дедиле. Ол да алагъа: «Мен да бу ишлени кимни эркинлиги бла этгеними айтырыкъ тюйюлме сизге». 28«Сизни кёлюгюзге къалай келеди? Бир адамны эки жашы болгъанды; ол, биринчисини къатына барып: „Жашым! Бар, бюгюн мени жюзюм бахчамда ишле“ дегенди. 29Ол а жууапха: „Бармам“ дегенди; артда уа сокъуранып, баргъанды. 30Сора экинчисини къатына барып, ол анга да алай айтханды. Бу анга жууапха: „Барайым, бийим“ дегенди; баргъан а этмегенди. 31Аланы экисинден аталарыны буйругъун къайсы толтургъанды?» – деди. Анга: «Биринчи», – дедиле. Исса алагъа: «Кертисин айтама сизге, Аллахны Патчахлыгъына жасакъ жыйыучула бла саякъ тиширыула сизден эсе алгъа барадыла. 32Нек десегиз Ахия сизге тюзлюклюлюк жол бла келгенде, сиз анга ийнанмагъансыз, жасакъ жыйыучула бла саякъ тиширыула уа анга ийнаннгандыла; сиз а, муну кёргенде да, артда сокъуранып анга ийнанмагъансыз!» 33«Оюм берген башха таурухха да тынгылагъыз. Жер иеси бир адам болгъанды; ол жюзюм бахча орнатып, тёгерегине буруу этгенди, аны ичинде жюзюм эзиучю орун къазгъанды, къала ишлегенди, сора аны жюзюмчюлеге жалгъа берип, узакъгъа кетгенди. 34Кёгетлени заманы жетгенде уа, ол, кёгетлерин алыргъа жюзюмчюлеге кесини къулларын ийгенди. 35Жюзюмчюле, аны къулларын тутуп, кимин тюйгендиле, кимин ёлтюргендиле, кимин а ташла бла тюйюп ёлтюргендиле. 36Ол дагъыда алгъыннгыладан да кёп, башха къулларын ийгенди. Алагъа да алай этгендиле. 37Ахырында ол: „Уланымдан уялырла“ деп, алагъа кесини уланын ийгенди. 38Алай а жюзюмчюле уланын кёрюп, бир-бирлерине: „Бу, мюлкге ие боллукъду; барып, аны ёлтюрейик да аны мюлкюне ие болайыкъ“ дегендиле. 39Аны тутхандыла да, жюзюм бахчадан тышына чыгъарып, ёлтюргендиле. 40Алай бла, жюзюм бахчаны иеси келгенде, бу жюзюмчюлеге не этер?» – деди. 41Ала Анга: «Ол аманлыкъчыланы аман ёлтюртюр, жюзюм бахчасын а, ала анга заманында кёгетлерин берип турлукъ башха жюзюмчюлеге берир», – дедиле. 42Исса алагъа: «„Юй ишлеучюле къабыл этмей къойгъан таш, ма ол мюйюшню баш ташы болгъанды. Ол – Раббийденди, бизни кёзюбюзге сейир кёрюнеди“ деп Китапда жазылгъанны сиз бир заманда да окъумагъанмысыз? 43Ол себепден сизге айтама, Аллахны Патчахлыгъы сизден сыйырыллыкъды да аны битимин берлик халкъгъа берилликди; 44Ол ташха ким жыгъылса да, ууалыр; ол таш кимни юсюне ауса да, аны эзер», – деди. 45Аны оюм берген таурухларын эшитип, баш дин къуллукъчула бла фарисейле, Ол аланы юслеринден айтханын ангыладыла. 46Сора Аны тутаргъа сылтау излей эдиле; алай а халкъдан къоркъуп къойдула; нек десегиз халкъ Аны файгъамбаргъа санай эди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\