МАТТАЙ 22

1Исса дагъыда алагъа оюм берген таурухла бла былай айтды: 2«Кёклени Патчахлыгъы, уланына некях той этген патчахха ушайды. 3Ол кесини къулларын некях тойгъа чакъырылгъанланы чакъырыргъа ийгенди; чакъырылгъанла уа келирге сюймегендиле. 4Дагъыда башха къулларын: „Ма, сыйлаууму хазыр этгенме, бугъаларым, асырагъанларым кесилгендиле, бары да хазырды; келигиз некях тойгъа, деп айтыгъыз чакъырылгъанлагъа“ деп ийгенди. 5Ала уа, аны сансыз этип, кими сабанына, кими уа сатыу-алыууна кетгендиле; 6Башхалары уа, аны къулларын тутуп, бедишлик этип, ёлтюргендиле. 7Аны эшитгенде, патчах, чамланып, кесини аскерлерин ийип, ол мурдарланы ёлтюртгенди, аланы шахарларын да кюйдюртгенди. 8Сора кесини къулларына: „Той ашы хазырды, чакъырылгъанла уа тийишли болмадыла; 9Сиз энди жолла айырылгъан жерлеге барыгъыз, анда кимни тапсагъыз да, барысын да некях тойгъа чакъырыгъыз“ дегенди. 10Ол къулла, жоллагъа чыгъып, битеу тапхан адамларын жыйгъандыла, аманланы да, ахшыланы да; той юйю къонакъладан толгъанды. 11Патчах, къонакълагъа къараргъа кирип, анда той кийим киймеген бир адамны кёрюп, 12Анга: „Шуёх! Той кийимсиз сен бери къалай киргенсе?“ дегенди. Ол а зат айтмагъанды. 13Ол заманда патчах, жумушчуларына: „Аны къолларын бла аякъларын байлап, тутуп тыш къарангыгъа атыгъыз. Анда жиляу бла тишлени къыжылдатыу боллукъду“ дегенди. 14Ол себепден чакъырылгъанла кёпдюле, сайланнганла уа аздыла», – деди. 15Сора фарисейле кетип, Аны сёзлери бла къалай тутайыкъ деп, кенгеш этдиле. 16Ала Анга кеслерини сохталарын иродчула бла ийип: «Устаз! Сен тюз сёзлю болуп, Аллахны жолуна тюз юйретгенинги, биреуню кёлюне жетерге деп кюрешмегенинги биз билебиз; нек десенг бир кишиге да бет этип къарамайса. 17Айт бизге: Сен къалай ойлайса? Кесарьгъа жасакъ берирге тийишлимиди, огъесе тюйюлмюдю?» – деп айтдырдыла. 18Исса уа, аланы аман ниетлерин билип: «Нек сынайсыз Мени, эки бетлиле? 19Жасакъгъа берилиучю ахчаны Манга кёргюзтюгюз», – деди. Ала Анга бир динар келтирдиле. 20Ол алагъа: «Бу сурат бла жазыу кимнидиле?» – деди. 21Ала Анга: «Кесарьныдыла», – дедиле. Со ра Исса алагъа: «Алай эсе, кесарьныкъын кесарьгъа, Аллахныкъын а Аллахха беригиз», – деди. 22Муну эшитгенлей, ала, сейирсинип, Аны къоюп кетдиле. 23Тиргизилиу жокъду деп айтыучу садукейле, ол кюн Иссагъа келип былай сордула: 24«Устаз! Муса: „Сабийлери болмай, ким ёлсе да, аны къарындашы аны къатынын кесине алып, ёлген къарындашына урлукъ болдурсун“ деп айтханды. 25Бизде жети къарындаш бар эди. Биринчиси къатын алып ёлгенди, сабийлери болмай, къатынын къарындашына къойгъанды; 26Аны кибик экинчиси да, ючюнчюсю да, жетинчисине дери окъуна. 27Барындан да артда къатын да ёлгенди. 28Алай бла, тиргизилиуде, ол жетисинден къайсыны къатыны боллукъду? Нек десенг ол барыны да къатыны болгъанды». 29Исса алагъа жууапха: «Не Сыйлы Китапланы, не Аллахны кючюн билмегенигиз ючюн жангыласыз. 30Нек десегиз тиргизилиуде не къатын алмайдыла, не эрге бармайдыла, алай а кёкледе Аллахны мёлеклерича турадыла. 31Ёлгенлени тиргизилиуюню юсюнден а Аллахны сизге айтханын окъумагъанмысыз? Ол: 32„Мен Ибрахимни Аллахыма, Исхакъны Аллахыма, Якъупну Аллахыма“ дегенди. Аллах ёлгенлени тюйюл, сауланы Аллахыды», – деди. 33Халкъ муну эшитгенде, Аны юйретиуюне сейирсинди. 34Фарисейле уа, Исса садукейлени ауузларын тыйгъанын эшитгенлей бирге жыйылдыла. 35Сора аладан бирлери, Таурат алим, Аны сынап: 36«Устаз! Тауратда эм уллу фарыз къайсыды?» – деп сорду. 37Исса анга: «„Раббий Аллахынгы битеу жюрегинг бла, битеу жанынг бла, битеу акъылынг бла сюй“ деген. 38Бу – баш фарызды эмда эм уллу фарызды. 39Экинчиси да аны кибик: „Жууугъунгу кесинг-кесинги сюйгенча сюй“ деген фарызды. 40Битеу Таурат да, файгъамбарла да бу эки фарызгъа таянадыла», – деди. 41Фарисейле жыйылгъанда уа, Исса алагъа: 42«Масихни юсюнден сиз къалай ойлайсыз? Ол кимни уланыды?» – деп сорду. Анга: «Дауутну», – дедиле. 43Ол алагъа: «Да сора Дауут, Сыйлы Нюрню кёллендириую бла, Анга „Бий“ деп къалай айтады? Ол: 44„Раббий мени Бийиме: Мен душманларынгы Сени аякъ тюбюнге салгъынчыгъа дери, мени онг жанымда олтур, – дегенди“ деп айтханды. 45Алай бла, Дауут Анга Бий дей эсе, Ол Дауутну уланы къалай болур?» – деди. 46Сора бир киши да Анга бир сёз да айталмады; ол кюнден сора энди бир киши да Анга сынап сорургъа базынмады.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\