МАТТАЙ 23

1Ол заманда Исса халкъгъа да, сохталарына да былай айтып башлады: 2«Мусаны жеринде дин алимле бла фарисейле олтургъандыла; 3Ол себепден ала сизге тутаргъа айтханны барын да тутугъуз эм этигиз; аланы этген ишлерин а этмегиз; нек десегиз ала айтадыла, этген а этмейдиле. 4Ала кётюрюрге тапсыз ауур жюкле къысып, адамланы имбашларына саладыла, кеслери уа аланы бармакълары бла тепдирирге да сюймейдиле. 5Ала битеу ишлерин адамла кёрюр ючюн этедиле; кеслерини асыраучу жерлерин кенгертедиле, кийимлерини къыйырларына уллу чокайла тагъадыла; 6Дагъыда тойлада тёрде олтурургъа, синагогалада алда олтурургъа сюедиле. 7Халкъ жыйылыулада салам алыргъа, адамла алагъа: „Устаз! Устаз!“ деп къубултууну сюедиле. 8Сиз а устазла деп айтылмагъыз; нек десегиз сизде Устаз жангыз Масихди, сиз а барыгъыз да къарындашласыз. 9Жер башында бир кишиге да атабыз деп айтмагъыз; нек десегиз сизни Атагъыз жангыз бирди, Ол а кёкледеди. 10Насийхатчыла деп да айтылмагъыз, нек десегиз сизни Насийхатчыгъыз жангыз Масихди. 11Сизден уллугъуз сизге жумушчу болсун. 12Нек десегиз кесин кётюрген адам, кичиге къалыр; кесин кичилендирген адам а кётюрюлюр. 13Сизге палах, дин алимле бла фарисейле, эки бетлиле! Сиз Кёклени Патчахлыгъын адамлагъа жабып турасыз; кесигиз да кирмейсиз, кирирге сюйгенлени да къоймайсыз. 14Сизге палах, дин алимле бла фарисейле, эки бетлиле! Башсыз къатынланы юйлерин ашайсыз эм кёзбаугъа узун тилек этесиз. Аны ючюн бегирек да уллу терслик аллыкъсыз. 15Сизге палах, дин алимле бла фарисейле, эки бетлиле! Бир да болмаса да биреуню динигизге ауушдурур ючюн, жерде бла тенгизде айланасыз; ол ауушса уа, аны кесигизден эки кере аман, жаханимлик этесиз. 16Сизге палах, сокъур башчыла! Сиз: „Адам, табыныучу юй бла ант этсе, анты уллу магъаналы тюйюлдю; ол юйню алтыны бла ант этсе уа, ол антын толтурургъа борчлуду“ дейсиз. 17Акъылсызла эм сокъурла! Къайсы уллуду: алтынмы, огъесе алтынны сыйлы этген табыныучу юймю? 18Дагъыда: „Адам къурман этилиучю жер бла ант этсе, анты уллу магъаналы тюйюлдю; аны юсюнде болгъан къурман бла ант этсе уа, ол антын толтурургъа борчлуду“ дейсиз. 19Акъылсызла эм сокъурла! Къайсы уллуду: къурманмы, огъесе къурманны сыйлы этген къурман этилиучю жерми? 20Къурман этилиучю жер бла ант этген, аны бла да, битеу анда болгъан бла да ант этеди. 21Табыныучу юй бла ант этген да, аны бла да, анда Жашагъан Аллах бла да ант этеди; 22Кёк бла ант этген да Аллахны тахтасы бла да, анда Олтургъан Аллах бла да ант этеди. 23Сизге палах, дин алимле бла фарисей ле, эки бетлиле! Сиз дугъумадан, анисден, жыгырадан зекят бересиз, Тауратда эм уллусун: тюзлюкню, мархаматны, ийманны уа къойгъансыз; быланы да этерге, аланы да къоймазгъа керек эди. 24Сокъур башчыла, ургъуйну сюзюучюле, тюени уа жутуп къоюучула! 25Сизге палах, дин алимле бла фарисейле, эки бетлиле! Аякъны бла табакъны тышын тазалайсыз, аланы ичлери уа урлаудан бла тыйгъысызлыкъдан толуп турады. 26Сокъур фарисей! Алгъа табакъны бла аякъны ичин тазала, аланы тышлары да таза болсун. 27Сизге палах, дин алимле бла фарисейле, эки бетлиле! Сиз, тышындан ариу кибик кёрюннген, ичлери уа хар тюрлю ёлю сюекледен бла хар тюрлю кирли затдан толу болгъан, агъартылгъан къабырлагъа ушайсыз. 28Сиз да алай, тышыгъыздан адамлагъа тюзлюклюле кибик кёрюнесиз, ичигиз а эки бетлиликден бла законсузлукъдан толуду. 29Сизге палах, дин алимле бла фарисейле, эки бетлиле! Сиз файгъамбарлагъа кешенеле ишлейсиз, тюзлюклюлени сын ташларын жасайсыз 30Эмда: „Биз аталарыбызны заманларында жашагъан болсакъ эди, файгъамбарланы къанларын тёгюуде алагъа нёгер болмаз эдик“ дейсиз. 31Алай бла сиз, файгъамбарланы ёлтюрюучюлени жашлары болгъаныгъызгъа шагъатлыкъ этесиз; 32Толтуругъуз сора аталарыгъызны мардаларын! 33Жилянла! Уу жилянланы туудукълары! Сизни жаханимге тюшюрлюк хукмудан сиз къачып къалай къутулурсуз? 34Ол себепден, ма, Мен сизге файгъамбарланы, акъылманланы, алимлени иеме; сиз аланы бир къауумларын ёлтюрлюксюз, къачха керликсиз, бир къауумларын а синагогаларыгъызда тюериксиз эм шахардан шахаргъа къууарыкъсыз; 35Алай бла жер башында тёгюлген битеу тюзлюклюлени къанлары, тюзлюклю Абилни къанындан башлап, сиз аны табыныучу юйню бла къурман этилиучю жерни арасында ёлтюрген, Берекия улу Зекерияны къанына дери, сизни башыгъызгъа келсин. 36Кертисин айтама сизге, бу бары да бу тукъумну башына келликди. 37Иерусалим, файгъамбарланы къырыучу, санга жиберилгенлени ташла бла тюйюп ёлтюрюучю Иерусалим! Къанатлы кесини балаларын къанатларыны тюбюне жыйгъанча, Мен сени сабийлеринги жыяргъа ненча кере изледим, сиз а унамадыгъыз! 38Ма энди бу юйюгюз сизге бош къалдырылады. 39Сизге айтама, сиз: „Алгъышлыды Раббийни аты бла Келген!“ деп айтхынчыгъа дери, энди Мени кёрлюк тюйюлсюз».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\