МАТТАЙ 25

1«Ол заманда Кёклени Патчахлыгъы, чыракъларын алып, киеуню аллына чыкъгъан он къызгъа ушашлы боллукъду. 2Аладан бешиси акъыллы, бешиси уа оюмсуз эдиле. 3Оюмсузлары, чыракъларын алып, биргелерине чыракъ жау алмадыла. 4Акъыллылары уа чыракълары бла бирге, жау орунларына чыракъ жау алдыла. 5Киеу мычыгъаны себепли уа, бары да къалкъый келип, жукълап къалдыла. 6Кече арасында уа: „Ма, киеу келеди, чыгъыгъыз аны аллына!“ деп къычыргъан ауаз эшитилди. 7Сора ол къызла бары да туруп, чыракъларын тюзетдиле. 8Оюмсузлары уа акъыллыларына: „Бизге жауугъуздан беригиз, бизни чыракъларыбыз ёчюледиле“ дедиле. 9Акъыллылары уа: „Бизде да, сизде да кемлик болмаз ючюн, андан эсе сатыучулагъа барыгъыз да кесигизге жау сатып алыгъыз“ деп жууап бердиле. 10Ала жау сатып алыргъа кетген заманда уа, киеу келди да хазырла аны бла бирге некях тойгъа кирдиле, эшикле да этилдиле. 11Андан сора къалгъан къызла да келип: „Бийибиз! Бийибиз! Ач бизге!“ дедиле. 12Ол а алагъа жууапха: „Кертисин айтама сизге: танымайма сизни“ деди. 13Алай бла сагъайып туругъуз; нек десегиз Адам Улуну келлигини не кюнюн, не сагъатын билмейсиз». 14«Кёклени Патчахлыгъы, бир адам башха къыралгъа тебиреген заманында, къулларын чакъырып, алагъа мюлкюн аманат этгенине ушашлы боллукъду. 15Сора, хар бирини кючюне кёре, бирине ол беш талант, экинчисине эки, ючюнчюсюне бир талант берди, кеси уа олсагъатдан атланды. 16Беш талант алгъан, барып, аланы ишге жаратып, башха беш талант алды. 17Тюз аны кибик эки талант алгъан да башха эки талант алды. 18Бир талант алгъан а, барып, аны жерге басдырып, бийини кюмюшюн букъдурду. 19Кёп заман озгъандан сора, ол къулланы бийлери келип, аладан хыйсап сорду. 20Сора беш талант алгъан, келип, башха беш талантны келтирип: „Бийим! Сен манга беш талант берген эдинг; ма, мен башха беш талант алгъанма“ деди. 21Аны бийи анга: „Игиди, ышаннгылы, ахшы къулум! Аз мюлкде тюз болгъанса, сени кёп мюлкге баш этип салырма; бийинги къууанчына къошул“ дегенди. 22Аны кибик, эки талант алгъан да, келип: „Бийим! Сен манга эки талант берген эдинг; ма, мен башха эки талант алгъанма“ дегенди. 23Аны бийи анга: „Игиди, ышаннгылы, ахшы къулум! Аз мюлкде тюз болгъанса, сени кёп мюлкге баш этип салырма; бийинги къууанчына къошул“ дегенди. 24Бир талант алгъан да келип: „Бийим! Сен къаты адам болгъанынгы, сепмеген жерингден оргъанынгы, чачмагъан жерингден жыйгъанынгы мен биле эдим; 25Ол себепден, къоркъуп, сени талантынгы барып жерде букъдургъанма; ма ахчангы“ дегенди. 26Аны бийи уа анга жууапха: „Аман, эринчек къул! Мен сепмеген жеримден оргъанымы, чачмагъан жеримден жыйгъанымы сен биле эдинг. 27Ол себепден мени ахчамы сен къозлаугъа бериучюлеге берирге керек эдинг, мен а, келгенимде, аны файдасы бла алыр эдим. 28Энди талантны андан алыгъыз да, он таланты болгъаннга беригиз, 29Нек десегиз анда бар болгъан хар кимге кёбюрек берилликди эм ол кёп боллукъду, анда жокъ болгъандан а, бар болгъаны да сыйырыллыкъды. 30Жараусуз къулну уа тышхы къарангыгъа атыгъыз! Анда жиляу бла тишлени къыжылдатыу боллукъду“ деди». 31«Адам Улу Кесини аламатлыгъында, битеу сыйлы мёлеклери бла келген заманында, Ол Кесини аламат тахтасына олтурлукъду. 32Сора Аны аллына битеу миллетле жыйыллыкъдыла; Ол аланы, сюрюучю къойланы текеледен айыргъанча, бир-бирлеринден айырлыкъды. 33Къойланы Кесини онг жанына, текелени уа сол жанына салыр. 34Ол заманда Патчах Кесини онг жанындагъылагъа: „Келигиз, Атамы алгъышлылары, дуния жаратылгъандан бери сизге хазырланып тургъан Патчахлыкъгъа ие болугъуз. 35Нек десегиз Мен ач болгъанымда, сиз Манга аш берген эдигиз; суусап болгъанымда, сиз Манга ичирген эдигиз; жолоучу болгъанымда, сиз мени къонакъ этген эдигиз; 36Жаланнгач болгъанымда, сиз Мени кийиндирген эдигиз; ауругъанымда, сиз Манга къарагъан эдигиз; тюрмеде болгъанымда, сиз Манга келген эдигиз“ деп айтырыкъды. 37Ол заманда тюзлюклюле Анга жууапха: „Раббий! Биз Сени ач болуп къачан кёрюп ашатханбыз? Неда суусап болуп кёрюп ичиргенбиз? 38Биз Сени жолоучу болуп къачан кёрюп къонакъ этгенбиз? Неда жаланнгач болуп кёрюп кийиндиргенбиз? 39Биз Сени ауруп, неда тюрмеде болуп къачан кёрюп Санга келгенбиз?“ деп айтырыкъдыла. 40Патчах да алагъа жууапха: „Кертисин айтама сизге: сиз муну Мени бу эм гитче къарындашларымдан бирине этгенигиз себепли, аны Манга этгенсиз“ деп айтырыкъды. 41Ол заманда сол жанындагъылагъа да: „Кетигиз Мени къатымдан налатла, ибилисге бла аны мёлеклерине хазырланнган ёмюрлюк отха! 42Нек десегиз Мен ач болгъанымда, сиз Манга аш бермеген эдигиз; суусап болгъанымда, сиз Манга ичирмеген эдигиз; 43Жолоучу болгъанымда, Мени къонакъгъа алмагъан эдигиз; жаланнгач болгъанымда, Мени кийиндирмеген эдигиз; ауругъанымда, тюрмеде болгъанымда, Манга келмеген эдигиз“ деп айтырыкъды. 44Ол заманда ала да Анга жууапха: „Раббий! Биз Сени ач болуп, неда суусап болуп, неда жолоучу болуп, неда жаланнгач болуп, неда ауруп, неда тюрмеде болуп къачан кёрюп, Санга къарамай къойгъанбыз?“ деп айтырыкъдыла. 45Ол заманда Ол алагъа жууапха: „Кертисин айтама сизге: сиз муну бу эм гитчеледен бирине этмегенигиз себепли, аны Манга этмегенсиз“ деп айтыр. 46Сора была ёмюрлюк азапха, тюзлюклюле уа ёмюрлюк жашаугъа кетерле», – деди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\