МАТТАЙ 26

1Исса бу сёзлени барын да айтып бошагъан заманында, Кесини сохталарына: 2«Эки кюнден сора Къутхарылыу байрам боллугъун билесиз, ол заманда Адам Улу къачха керилирге берилликди», – деди. 3Ол кюнледе баш дин къуллукъчула, дин алимле эмда халкъны таматалары Къаяфа атлы баш дин къуллукъчуну юйюне жыйылдыла 4Эмда Иссаны, хыйлалыкъ бла тутуп, ёлтюрюрге кенгешлеринде бегим этдиле; 5Алай а: «Байрам заманда этмейик, халкъда къозгъалыу болмасын», – дей эдиле. 6Исса Бейтхиниде, келепен Шимонну юйюнде болгъан заманда уа, 7Акъ мермер сауут бла багъалы ариу ийисли жау келтирип, Аны къатына бир тиширыу келди эмда Ол олтуруп тургъан заманда, Аны башына къуйду. 8Муну кёрюп, Аны сохталары, ачыуланып: «Бу къоранчны этерге не кереги бар эди? 9Бу жауну уллу багъагъа сатып, ахчасын жарлылагъа берирге боллукъ эди», – дей эдиле. 10Исса уа, муну ангылап, алагъа: «Нек жунчутасыз тиширыуну? Ол Манга огъурлу иш этгенди. 11Жарлыла сизни арагъызда хар заманда да бардыла, Мен а сизни арагъызда хар заманда боллукъ тюйюлме. 12Бу ариу ийисли жауну Мени чархыма къуюп, ол Мени асыраргъа хазырлагъанды. 13Кертисин айтама сизге: битеу дунияда бу Хайыр Хапар къайда билдирилсе да, бу тиширыуну не этгени да айтылыр, кеси да эсге тюшюрюлюр», – деди. 14Ол заманда онекисинден бирлери Искариот Иуда деген, баш дин къуллукъчулагъа барып: 15«Сиз манга не берирсиз, мен Аны къолугъузгъа берирме», – деди. Ала анга отуз кюмюш санап бердиле. 16Андан сора ол, Иссаны аланы къолларына берирге, тап тюшген кезиуню излеп башлады. 17Ачымагъан ётмеклени байрамыны биринчи кюнюнде уа, сохтала Иссагъа келип: «Къутхарылыу байрамны ашын къайда ашаргъа сюесе? Биз хазырлайыкъ», – дедиле. 18Ол алагъа: «Шахарда быллай адамгъа барып, былай айтыгъыз: „Устаз:,Энди заманым жууукълашды, Къутхарылыу байрамны сохталарым бла бирге сени юйюнгде этейим‘, – дейди“ деп айтыгъыз», – деди. 19Сохтала, Исса алагъа буюргъанча этип, Къутхарылыу байрамны ашын хазырладыла. 20Ингир болгъанда уа, Ол, келип, онеки сохтасы бла олтурду; 21Ала ашай тургъан заманда, алагъа: «Кертисин айтама сизге, сизден биригиз Мени сатарыкъды», – деди. 22Ала бек мудах болуп, аланы хар бири Анга: «Менми болурма, Раббий?» – деп соруп башладыла. 23Ол а жууапха: «Къолундагъын Мени бла табакъгъа булгъагъан, ол сатарыкъды Мени. 24Болсада Адам Улу, Аны юсюнден жазылгъаныча барады; алай а Адам Улун сатарыкъ адамгъа палах! Ол адамгъа туумай къалса иги болур эди», – деди. 25Ол заманда Аны сатарыкъ Иуда да: «Менми болурма, Устаз?» – деди. Исса анга: «Сен айтдынг», – деди. 26Ала ашай тургъан заманда, Исса, ётмекни алып, алгъыш этип сындырды да, сохталарына юлеше: «Алыгъыз, ашагъыз: бу – Мени чархымды», – деди. 27Сора аякъны алып, шукур этип, алагъа берип: «Мындан барыгъыз да ичигиз. 28Бу Мени, гюняхла кечилсинле деп, кёпле ючюн тёгюлген, жангы кесаматны бегим этген къанымды. 29Сизге айтама: Атамы Патчахлыгъында сизни бла жангысын ичер кюнюме дери, бюгюнден арысында бу жюзюмню кёгетинден этилгенни ичерик тюйюлме», – деди. 30Сора, зикир айтып, Зейтун таугъа кетдиле. 31Ол заманда Исса алагъа: «Сиз барыгъыз да бюгече Мени амалтын тентирериксиз, нек десегиз: „Сюрюучюню урлукъма, сюрюуню къойлары чачыллыкъдыла“ деп жазылгъанды. 32Тиргизилгенимден сора уа Мен сизден алгъа Галилеягъа барлыкъма», – деди. 33Петер Анга жууапха: «Сени амалтын бары да тентиреселе да, мен бир заманда да тентиремем», – деди. 34Исса анга: «Кертисин айтама санга, бюгече, хораз къычыргъынчы, Мени юч кере инкяр этериксе», – деди. 35Петер Анга: «Манга Сени бла ёлюрге окъуна керек болсада, Сени инкяр этерик тюйюлме», – деди. Битеу сохтала да алай айтдыла. 36Андан сора Исса, ала бла Гетсемани атлы жерге келип, сохталарына: «Мен ба рып анда тилек этгинчи былайда олтуруп туругъуз», – деди. 37Сора Кесини биргесине Петерни бла Зебедейни эки жашын алып кетди да, мудах болуп, термилип башлады. 38Андан сора Исса алагъа: «Мени жаным ёлюм къайгъы этеди; былайда туруп, Мени бла сагъайып туругъуз», – деди. 39Аладан бир кесек арлакъ барып, беттёбен аууп, тилек этип: «Атам! Амал бар эсе, бу аякъ Менден кери болсун; алай а Мен сюйгенча тюйюл, Сен сюйгенча болсун», – дей эди. 40Сора сохталарына къайтып, аланы жукълап тургъанларын кёрюп, Петерге: «Сиз Мени бла бир сагъат жукъламай туралмадыгъызмы? 41Сыналыугъа тюшмез ючюн, сагъайып туругъуз, тилек этигиз. Нюр таукелди, чарх а къарыусузду», – деди. 42Дагъыда, экинчи кере арлакъ барып: «Атам! Мен аны ичмей, бу аякъ Менден кери озаргъа амал жокъ эсе, Сени буйругъунг болсун», – деп тилек этди. 43Къайтып келип, аланы дагъыда жукълап тургъанларын кёрдю; нек десегиз аланы кёзлерин жукъу басхан эди. 44Дагъыда, аланы къоюп, арлакъ барып, ол сёзню айтып, ючюнчю кере да тилек этди. 45Сора сохталарына келип, алагъа: «Энтда жатып жукълапмы турасыз? Ма, заман жууукълашханды, Адам Улу гюняхлыланы къолларына бериледи! 46Туругъуз, кетейик! Ма, Мени сатхан жууукълашханды!» – деди. 47Исса муну айта тургъан заманда, Онекисинден бирлери болгъан Иуда келди, аны биргесине да баш дин къуллукъчула бла халкъны таматалары ийген кёп халкъ, къылычла эм къазыкъла алып келдиле. 48Иссаны сатхан а: «Мен Кимни уппа этсем Олду, Аны тутугъуз», – деп алагъа белги берген эди. 49Олсагъат, Иссаны къатына келип ол: «Салам, Устаз!» – деп, Аны уппа этди. 50Исса уа анга: «Шуёх, сен не ючюн келдинг?» – деди. Ол заманда ала, Иссагъа жууукъ келип, къолларын узатып, Аны тутдула. 51Анда Исса бла болгъанладан бири, къолун узатып, къылычын чыгъарды да, баш дин къуллукъчуну къулун уруп, къулагъын тюшюрдю. 52Ол заманда Исса анга: «Къылычынгы жерине къайтар! Нек десенг къылыч алгъанла барысы да къылычдан жоюлурла. 53Неда энди Мен Атамдан тилесем, Ол Манга онеки легиондан да артыкъ мёлек жибермез депми ойлайса? 54Алай болургъа керекди деп, Китаплада жазылгъаны сора къалай толлукъду?» – деди. 55Ол кезиуде Исса халкъгъа: «Сиз, Мени тутар ючюн, аманлыкъчыгъа чыкъгъанча, къылычла бла эм къазыкъла бла чыкъдыгъыз. Мен хар кюнден табыныучу юйде сизни бла олтуруп юйрете эдим, сиз Мени тутмай эдигиз», – деди. 56Бу бары да, файгъамбарланы жазгъанлары толур ючюн болгъан эди. Ол заманда сохталары барысы да Аны къоюп къачдыла. 57Иссаны тутханла уа Аны баш дин къуллукъчу Къаяфагъа элтдиле, дин алимле бла таматала да ары жыйылгъан эдиле. 58Петер а Аны ызындан артхаракъ къалып баш дин къуллукъчуну арбазына дери барды; сора, ахырын кёрюр ючюн, ичине кирип, къалауурла бла олтурду. 59Баш дин къуллукъчула бла таматала эм битеу синедрион, Иссаны ёлтюртюр ючюн, Анга къажау жалгъан шагъатлыкъла излей эдиле. 60Алай а тапмай эдиле; кёп жалгъан шагъатла алгъа чыкъсала да, табалмадыла. Ахырында уа эки жалгъан шагъат алгъа чыгъып: 61«Ол: „Аллахны юйюн бузуп, аны юч кюннге къураяллыкъма“ деп айтханды», – дедиле. 62Сора, баш дин къуллукъчу туруп, Анга: «Бир жууап нек этмейсе? Неди быланы Санга къажау этген бу шагъатлыкълары?» – деди. 63Исса уа сёлешмеди. Сора баш дин къуллукъчу Анга: «Жашау бериучю Аллах бла Санга ант этдиреме, айт бизге, Аллахны Уланы Масих Сенмисе?» – деди. 64Исса анга: «Сен айтдынг; мындан ары сиз Адам Улуну Къудуретлини онг жанында олтуруп, кёкдеги булутланы юсюнде келгенин кёрюрсюз, деп окъуна айтама сизге», – деди. 65Ол заманда баш дин къуллукъчу кесини кийимлерин жыртып: «Ол кяфырлыкъ этеди! Бизге энди шагъатла неге керекдиле? Ма, Аны кяфырлыкъ этгенин энди эшитдигиз! 66Сизге къалай кёрюнеди?» – деди. Ала уа жууапха: «Ол ёлтюрюлюрге тийишлиди», – дедиле. 67Ол заманда Аны бетине тюкюре эдиле эм Аны жумдурукълары бла тюе эдиле; башхала уа Аны жаякъларына уруп: 68«Эй Масих, Сени ким урду, билип айт бизге!» – дей эдиле. 69Петер а тышында арбазда олтура эди. Сора бир къарауаш аны къатына келип: «Сен да Галилеялы Исса бла эдинг», – деди. 70Алай а ол барыны да аллында инкяр этип: «Сени не айтханынгы билмейме», – деди. 71Петер къабакъ артына чыкъгъанда уа, аны башха къарауаш кёрюп, алайдагъылагъа: «Бу да Назаретли Исса бла эди», – деди. 72Петер дагъыда: «Ол Адамны танымайма», – деп, ант этип инкяр этди. 73Бир ауукъдан сора, алайда тургъанла Петерге жууукъ келип: «Сен да аладанса, нек десенг сёлешиуюнг да кёргюзтюп турады», – дедиле. 74Андан сора ол: «Бу Адамны танымайма», – деп къаргъанып, ант этип башлады. Сора олсагъат хораз къычырды. 75Сора Петер Иссаны анга: «Хораз къычыргъынчы, Мени юч кере инкяр этериксе», – деп айтхан сёзюн эсине тюшюрдю эмда тышына чыгъып, ачы жиляды.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\