МАТТАЙ 27

1Танг атханда уа, битеу баш дин къуллукъчула бла халкъны таматалары Иссаны ёлтюртюр ючюн кенгеш этдиле 2Эмда Аны байлап, элтип, оноучу Понтий Пилатха бердиле. 3Ол заманда Иссаны сатхан Иуда, Анга сюд этилгенин кёрюп, сокъуранып, отуз кюмюшню баш дин къуллукъчула бла таматалагъа къайтарып: 4«Терслиги Болмагъанны къанын сатып, гюняхлы болдум», – деди. Ала уа анга: «Андан бизге не? Кесинг къара!» – дедиле. 5Иуда кюмюшлени табыныучу юйде атып, чыгъып, барып кесин асды. 6Баш дин къуллукъчула, кюмюшлени алып: «Къанны багъасы болгъан бу кюмюшлени табыныучу юйню хазнасына салыргъа харамды», – дедиле. 7Эмда кенгеш этип, ол ахчагъа, анда тыш адамланы асырар ючюн, къошунчуну сабанын сатып алдыла. 8Ол себепден ол жерге бюгюннге дери да «Къан сабаны», – деп айтылады. 9Ол заманда Иеремия файгъамбарны юсю бла айтылгъан бу сёз толду: «Ала, Израиль улулары Анга бичген багъаны – отуз кюмюш ахчаны – алдыла 10Эмда Раббийни манга айтханыча ол ахчаны къошунчуну жерине бердиле». 11Исса оноучуну аллында тургъанда, оноучу Анга: «Сен Иудей Патчахмыса?» – деп сорду. Исса анга: «Сен айтаса», – деди. 12Баш дин къуллукъчула бла таматала Аны терслегенде, Ол бир да жууап этмеди. 13Ол заманда Пилат Анга: «Санга къажау ненча шагъатлыкъ этгенлерин эшитмеймисе?» – деди. 14Исса аны бир сёзюне да жууап этмеди; оноучу мынга бек сейирсинди. 15Хар Къутхарылыу байрамгъа уа оноучуну, халкъгъа, кимни сюйселе да, бир тутмакъны эркин этген адети бар эди. 16Ол заманда аланы, Барабба атлы, бир белгили тутмакълары бар эди. 17Ала жыйылгъанда, Пилат алагъа: «Мен сизге кимни эркин этсем сюесиз: Бараббанымы, огъесе Масих атлы Иссанымы?» – деди. 18Нек десегиз ала Иссаны зарлыкъдан сатханларын ол биле эди. 19Пилат сюдю жеринде олтуруп тургъан заманда, аны къатыны анга: «Ол Тюзлюклюге бир зат этме; нек десенг мен бюгече тюшюмде Аны ючюн кёп къыйналгъанма», – деп айтдырыргъа адам ийди. 20Алай а баш дин къуллукъчула бла таматала, Бараббаны жиберт, Иссаны уа ёлтюрт деп тилерге, халкъны къозгъадыла. 21Ол заманда оноучу алагъа: «Мен сизге экисинден къайсын эркин этсем сюесиз?» – деп сорду. Ала: «Бараббаны», – дедиле. 22Пилат алагъа: «Масих атлы Иссагъа уа мен не этейим?» – деди. Ала анга барысы да: «Къачха керилсин!» – дедиле. 23Оноучу: «Не аманлыкъ этгенди да Ол?» – деди. Ала уа: «Къачха керилсин!» – деп, андан да бек къычырыша эдиле. 24Пилат, не этсе да болушмагъанын, къозгъалыу а уллу болуп баргъанын кёрюп, суу алып, халкъны аллында къолларын жуууп: «Бу Тюзлюклюню къанын тёгюуде мени терслигим жокъду; кесигиз къарагъыз», – деди. 25Битеу халкъ а жууап эте: «Аны къаны бизге эм бизни сабийлерибизге тюшсюн!» – дедиле. 26Андан сора Пилат алагъа Бараббаны жибертди, Иссаны уа, тюйдюрюп, къачха керирге берди. 27Ол заманда оноучуну аскерчилери, Иссаны преториягъа элтип, Анга битеу полкну жыйдыла. 28Сора, Аны тешиндирип, Анга къызыл кийим кийдирдиле, 29Чыгъанадан таж эшип, Аны башына салдыла эмда Аны онг къолуна таякъ бердиле. Сора Аны аллында тобукъланып, Аны хыликкя этип: «Салам, Иудей Патчах!» – дей эдиле. 30Анга тюкюре эдиле, таягъын алып, Аны башына ура эдиле. 31Аны хыликкя этгенден сора, юсюнден къызыл кийимни тешип, Анга Кесини кийимлерин кийдирдиле, сора Аны къачха керирге алып кетдиле. 32Чыгъып бара, ала, Шимон атлы бир Киринейлиге тюбеп, Иссаны къачын анга кётюртюп элтдирдиле. 33Голгота атлы «Баш сюек жер» деген жерге жетгенде, 34Иссагъа ичерге ёт къатышдырылгъан мысты чагъыр бердиле; Ол, аны уртлап кёрюп, ичерге унамады. 35Аны къачха кергенле уа, чёп атып, Аны кийимлерин юлеше эдиле. 36Сора алайда олтуруп, Аны сакълай эдиле. 37Аны баш жанына уа Аны терслигин кёргюзтюп: «Бу – Иудей Патчах Иссады», – деп жазып салдыла. 38Анда Исса бла бирге эки аманлыкъчыны къачха кердиле: бирин онг жанында, экинчисин а сол жанында. 39Озуп баргъанла уа, Иссагъа аман айта эдиле, башларын булгъап: 40«Эй табыныучу юйню бузуп, юч кюннге жангыдан ишлеучю! Кесинг-Кесинги къутхар! Сен Аллахны Уланы эсенг, къачдан тюш!» – дей эдиле. 41Аны кибик баш дин къуллукъчула да дин алимле бла, таматала бла, фарисейле бла бирге, Иссаны хыликкя этип: 42«Башхаланы къутхара эди, Кеси-Кесин а къутхаралмайды! Ол Израильни Патчахы эсе, энди къачдан тюшсюн, сора биз Анга ийнанырбыз. 43Аллахха ышана эди; Аллах Анга ыразы эсе, энди Аны къутхарсын! Ол: „Мен Аллахны Уланыма“ деп айтханды», – дей эдиле. 44Аны кибик, Исса бла къачха керилген аманлыкъчыла да Анга аман айта эдиле. 45Алтынчы сагъатдан тогъузунчу сагъатха дери битеу жер башында къарангы болуп турду. 46Тогъузунчу сагъатха жууукъ заманда уа Исса уллу ауаз бла: «Элий, Элий! Лема шевакътаний?» – деп къычырды. Аны магъанасы: «Аллахым, Аллахым! Сен Мени нек атып къойдунг?» – деген сёздю. 47Алайда тургъанладан бир къауумла, муну эшитип: «Ол Илиясны чакъырады», – дей эдиле. 48Аладан бирлери олсагъат, чабып барып, жуугъуч алып, мысты чагъырдан толтуруп, таякъгъа тагъып, Анга ичерге берди. 49Башхалары уа: «Тохта; Илияс Аны къутхарыргъа келлик эсе, кёрейик», – дей эдиле. 50Исса уа, дагъыда уллу ауаз бла къычырып, жанын берди. 51Ол кезиуде табыныучу юйде жабыу башындан тюбюне дери жыртылып экиге айырылды; жер да титиреди, ташла да жарылдыла; 52Къабырла да ачылып, ёлген сыйлыладан кёбюсюню ёлюклери тиргизилдиле 53Эмда Исса тиргизилгенден сора, къабырларындан чыгъып, сыйлы шахаргъа кирип, кёплеге кёрюннгендиле. 54Жюзбашчы эм аны бла бирге Иссаны сакълагъанла, жер титирегенни эм битеу болуннганны кёргенде, бек къоркъуп: «Кертиси да Бу Аллахны Уланы эди!» – дей эдиле. 55Галилеядан чыгъып Иссагъа къуллукъ эте, Аны ызындан келген кёп тиширыула да, анда болуп, узакъдан къарай эдиле. 56Аланы арасында Магдаллы Мариям, Якъупну бла Юсюпню аналары Мариям эм Зебедейни жашларыны аналары бар эдиле. 57Ингир болгъанда уа, Араматиялы Юсюп атлы бир бай адам келди; ол да Иссаны сохталарындан бири эди. 58Ол, Пилатха барып, Иссаны ёлюгюн тиледи. Сора Пилат ёлюкню берирге буюрду. 59Юсюп, ёлюкню алып, аны таза гетен къумач бла кебинледи. 60Сора аны, кеси къаяны тешдирип этдирген, кесини жангы къабырына салды; эм къабырны эшигине уллу таш сюеп, кетди. 61Магдаллы Мариям бла башха Мариям анда эдиле, ала къабырны туурасында олтура эдиле. 62Байрым кюнню экинчи кюнюнде баш дин къуллукъчула бла фарисейле, Пилатха жыйылып: 63«Жюйюсхан! Ол алдауукъчу сау заманында: „Юч кюнден сора тиргизилликме“ деп айтханы эсибизге тюшдю. 64Анга кёре, ючюнчю кюннге дери Аны къабырын сакъларгъа буйрукъ бер, сохталары кече келип, Аны урлап, халкъгъа: „Ёлгенледен тиргизилгенди“ деп айтмасынла; артдагъы алдауу алгъыннгындан да аман болур», – дедиле. 65Пилат алагъа: «Сакълауулугъуз барды; барыгъыз, билгенигизча сакълатыгъыз», – деди. 66Ала, барып, къабырны къатына сакълауул салдыла, къабырны ташына да мухур басдыла.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\