МАТТАЙ 28

1Шабат кюн озгъанлай а, ыйыкъны биринчи кюнюню танг аласында Магдаллы Мариям, башха Мариям бла къабыргъа къараргъа келдиле. 2Ол заманда уллу жер тебиу болгъан эди. Раббийни бир мёлеги, кёкледен тюшюп, келип къабырны эшигинден ташны аудуруп, аны юсюне олтуруп тура эди. 3Аны сыфаты шыбыла кибик эди, кийими да къар кибик акъ эди. 4Андан къоркъгъанларындан, къабырны сакълагъанла, къалтырашып, ёлгенча болдула. 5Мёлег’а, тиширыулагъа айланып: «Къоркъмагъыз! Сиз къачха керилген Иссаны излегенигизни билеме. 6Ол мында жокъду; Ол айтханыча тиргизилгенди; келигиз, Раббийни жатхан жерине къарагъыз, 7Сора терк барып, Аны сохталарына, „Ол ёлгенледен тиргизилгенди. Ма, Ол сизден алгъа Галилеягъа барады, Аны анда кёрюрсюз“ деп айтыгъыз. Ма, мен сизге айтдым», – деди. 8Ала терк окъуна къабырдан чыгъып, къоркъуу бла, уллу къууанч бла Аны сохталарына билдирирге чабып кетдиле. 9Ала Аны сохталарына билдирирге бара тургъанлай а, ма, Исса Кеси алагъа тюбеп: «Къууаныгъыз!» – деди. Ала, къатына келип, аякъларына жабышып, Анга сежда этдиле. 10Ол заманда Исса алагъа: «Къоркъмагъыз; барыгъыз, къарындашларыма билдиригиз, Галилеягъа барсынла, ала Мени анда кёрюрле», – деди. 11Тиширыула бара туруб’а, сакълауулладан бир къаууму, шахаргъа келип, битеу болуннганны баш дин къуллукъчулагъа билдирдиле. 12Ала уа, таматала бла жыйылышып, кенгеш этип, аскерчилеге иги кесек ахча берип: 13«„Аны сохталары, кече келип, биз жукълагъан заманда, Аны урлап кетгендиле“ деп айтыгъыз. 14Бу хапар оноучугъа жетсе уа, биз аны ийнандырырбыз, сизни да къайгъыгъа къалдырмабыз», – дедиле. 15Сакълауулла, ахчаны алып, алагъа айтылгъаныча этдиле. Ол сёз иудейлилени арасында бюгюннге дери окъуна жайылып турады. 16Онбир сохта уа Галилеягъа, Исса алагъа айтхан таугъа бардыла 17Эмда, Аны кёрюп, Анга сежда этдиле; бир къауумлары уа ишекленип турдула. 18Исса, жууукълашып, алагъа: «Кёкде да, жерде да хар тюрлю оноу да Манга берилгенди: 19Энди барыгъыз, битеу миллетлени юйретигиз, Атаны, Уланыны эмда Сыйлы Нюрню аты бла аланы сууда кёмюлдюрюгюз. 20Битеу Мен сизге буюргъанны тутаргъа аланы юйретигиз; ма, Мен, бу ёмюрню ахырына дери хар кюн да сизни блама», – деди. Амин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\