МАТТАЙ 3

1Ол кюнледе сууда Кёмюлдюрюучю Ахия, келип, Иудеяны къум тюзюнде ууаз бере эди: 2«Тобагъа къайтышыгъыз, энди Кёклени Патчахлыгъы жууукълашханды», – дей эди. 3Аны юсюнден Иешая файгъамбар: «Къум тюзде къычыргъанны ауазы: „Раббийге жол хазырлагъыз, Анга тюз ызла этигиз“ дейди», – деп айтхан бу олду. 4Ахияны кийими тюе жюнден, белинде белибауу да териден эдиле; ашы уа мачала бла чегет бал эди. 5Ол заманда Иерусалим, битеу Иудея эмда битеу Иорданны тийресини халкъы, анга келип, 6Кеслерини гюняхларын айтып ачыкъ эте, андан Иордан сууунда кёмюлдюрюле эдиле. 7Ахия уа, кёп фарисейлени бла садукейлени анга сууда кёмюлдюрюлюрге келгенлерин кёрюп, алагъа: «Жилянны балалары! Келлик чамланыудан къачаргъа сизни ким юйретгенди? 8Тобагъа къайтышыугъа тийишли ишле этигиз, 9Жюрегигизде: „Бизни атабыз Ибрахимди“ деп ойламагъыз; нек десегиз Аллах Ибрахимге сабийле бу ташладан да болдураллыкъды деп айтама сизге. 10Энди балта да тереклени тамырларыны къатында турады: иги кёгет бермеген хар терек кесилир да, отха салыныр. 11Мен сизни тобагъа къайтышханыгъыз себепли сууда кёмюлдюреме, алай а мени ызымдан Келген менден кючлюдю; мен Аны аякъ кийимин элтирге да тийишли тюйюлме; Ол сизни Сыйлы Нюр бла эмда от бла кёмюлдюрлюкдю. 12Аны кюреги Аны къолундады; Ол Кесини ындырын ариуларыкъды, Кесини будайын кюфге жыярыкъды, саламны уа ёчюлмез отда кюйдюрлюкдю», – деди. 13Ол заманда Исса Галилеядан Иорданнга Ахиядан сууда кёмюлдюрюлюрге келди. 14Ахия, Аны тыйып: «Мен Сенден кёмюлдюрюлюрге керекме, Сен а манга келесе», – дей эди. 15Исса уа анга жууапха: «Къой энди; нек десенг хар тюзлюкню биз алай толтурургъа керекбиз», – деди. Сора Ахия Аны тыймады. 16Исса кёмюлдюрюлюп суудан чыкъгъанлай, олсагъат Анга кёкле ачылдыла эм Аллахны Нюрю кёгюрчюн кибик энип, Аны юсюне тюшгенин Ахия кёрдю. 17Ол заманда кёкледен: «Бу Мени сюйюлюннген Уланымды; Мен Анга ыразыма», – деген ауаз келди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\