МАТТАЙ 4

1Андан сора Сыйлы Нюр, ибилисге сынатыр ючюн, Иссаны къум тюзге элтди. 2Анда Исса, къыркъ кюн бла къыркъ кече ораза тутхандан сора, ахырында ач болду. 3Сора терилтиучю, Анга жууукълашып: «Сен Аллахны Уланы эсенг, бу ташлагъа ётмекле болургъа буюр», – деди. 4Исса уа анга жууапха: «,Адам жаланда ётмек бла жашарыкъ тюйюлдю, алай а Аллахны ауузундан чыкъгъан хар сёз бла жашарыкъды‘ деп жазылгъанды», – деди. 5Андан сора ибилис, Аны сыйлы шахаргъа алып, Аны табыныучу юйню башыны къыйырына сюеп, 6Анга: «Сен Аллахны Уланы эсенг, энишге секир; нек десенг: „Аллах Сени Кесини мёлеклерине аманат этерикди“, „Ала Сени къолларында элтирикдиле, аягъынг ташха да абынмаз“ деп жазылгъанды», – деди. 7Исса анга: «Аны кибик: „Раббий Аллахынгы сынама“ деп да жазылгъанды», – деди. 8Дагъыда ибилис Аны бек бийик таугъа алды, Анга битеу дунияны патчахлыкъларын бла аланы аламатлыкъларын кёргюзтюп, 9Анга: «Сен, аууп, манга сежда этсенг, быланы барын да Санга берирме», – деди. 10Ол заманда Исса анга: «Мени къатымдан кет, шайтан! Китапда: „Раббий Аллахынга сеждагъа бар эмда жангыз Анга къуллукъ эт“ деп жазылгъанды», – деди. 11Андан сора ибилис Иссаны къойду; сора мёлекле келип, Иссагъа къуллукъ эте эдиле. 12Ахияны тутулгъанын эшитгенинде уа, Исса Галилеягъа кетди. 13Сора, Назаретни къоюп, Забулонну бла Нафталини жерлеринде кёл боюнундагъы Кафарнахум шахаргъа келип жерлешди. 14Бу, Иешая файгъамбарны юсю бла айтылгъан бу сёз къабыл болур ючюн болду: 15«Забулонну жери, Нафталини жери, тенгиз боюнуну жолунда, Иорданны ары жанындагъы мажюсю Галилея! 16Къарангыда олтургъан халкъ уллу жарыкъ кёрдю, ёлюм ауана басып тургъан къыралда олтургъанлагъа да жарыкъ жарыды». 17Ол замандан башлап, Исса ууаз берип: «Тобагъа къайтышыгъыз, Кёклени Патчахлыгъы жууукълашханды», – деп айтып башлады. 18Галилея кёлню къаты бла бара туруп, Исса эки къарындашны, Петер аталгъан Шимонну эм аны къарындашы Эндрейни, чабакъ ауну кёлге ата тургъанлай кёрдю; нек десегиз ала чабакъчыла эдиле. 19Исса алагъа: «Мени ызымдан келигиз, Мен сизни адамланы тутуучула этерме», – деди. 20Ала олсагъат, чабакъ ауларын къоюп, Аны ызындан тебиредиле. 21Андан ары бара, Ол башха эки къарындашны, Зебедейни жашы Якъупну эм аны къарындашы Ахияны, аталары Зебедей бла къайыкъда чабакъ ауларын жамай тургъанлай кёрюп, аланы да чакъырды. 22Ала да олсагъат къайыкъны да аталарын да къоюп, Аны ызындан тебиредиле. 23Сора Исса, битеу Галилеяда, аланы синагогаларында юйрете, Кёклени Патчахлыгъыны юсюнден Хайыр Хапарны билдире эм халкъны арасында хар тюрлю аурууну эм хар тюрлю къарыусузлукъну сау эте айланды. 24Аны юсюнден хапар битеу Сириягъа жайылды; Анга битеу къарыусузланы, тюрлю ауруулары эм тутхан ауруулары болгъанланы, жинлилени, аймёлеклени эм санлары къурушханланы келтире эдиле, Ол аланы сау эте эди. 25Галилеядан, Оншахардан, Иерусалимден, Иудеядан эм Иорданны ары жанындан бек кёп халкъ Аны ызындан жюрюй эдиле.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\