МАТТАЙ 5

1Исса, халкъны кёрюп, таугъа ёрледи; Ол олтургъан заманда, Аны сохталары Аны къатына келдиле. 2Ол, сёзюн башлап, аланы былай айтып юйрете эди: 3«Нюрден жарлыла насыплыдыла; нек десегиз Кёклени Патчахлыгъы аланыды. 4Жилягъанла насыплыдыла; нек десегиз ала жапсарыллыкъдыла. 5Жууашла насыплыдыла; нек десегиз ала жерни иелери боллукъдула. 6Тюзлюкге жутлукъ этип термилгенле насыплыдыла; нек десегиз ала тоярыкъдыла. 7Мархаматлыла насыплыдыла; нек десегиз алагъа мархамат этилирикди. 8Таза жюреклиле насыплыдыла; нек десегиз ала Аллахны кёрлюкдюле. 9Жарашыулукъ этиучюле насыплыдыла, нек десегиз алагъа Аллахны уланлары деп аталлыкъды. 10Тюзлюк ючюн зулмулукъ кёргенле насыплыдыла; нек десегиз Кёклени Патчахлыгъы аланыды. 11Мени ючюн сизни сёкселе эм сизге зулму этселе эм хар тюрлю тюзлюксюз аман айтсала, сиз насыплысыз. 12Сюйюнюгюз эмда къууанч этигиз; кёкледе сизни аллыкъ саугъагъыз уллуду. Сизден алгъын болгъан файгъамбарлагъа да алай зулму этгендиле». 13«Сиз – жерни тузусуз. Тузну кючю кетсе уа, сора аны не бла тузлу этериксе? Ол энди тышына атылып адамланы аякъ тюплеринде малтаннгандан башха бир затха да жарамайды. 14Сиз – дунияны жарыгъысыз. Тау башындагъы шахар кёрюнмей туралмаз. 15Чыракъны жандырып, аны юй сауутну тюбюне салмайдыла, алай а чырахтаннга саладыла, андан ол юйдегилени барына да жарытады. 16Сизни жарыгъыгъыз да адамланы алларында, ала сизни ахшы ишлеригизни кёрюп, сизни Кёкдеги Атагъызгъа махтау салырча, алай жарытсын». 17«Мен Тауратны неда файгъамбарланы хукмуларын бузаргъа келген сунмагъыз; Мен бузаргъа келмегенме, алай а толтурургъа келгенме. 18Нек десегиз кертисин айтама сизге: кёк бла жер жокъ болгъунчу, бары да толгъунчу, Тауратдан бир тамгъачыкъ неда бир сызлыкъ жокъ болмаз. 19Алай бла, бу эм гитче фарызладан бирин кеси бузуп, адамланы алай ким юйретсе, ол Кёклени Патчахлыгъында эм гитчеге саналыр; аланы кеси толтуруп ким юйретсе уа, ол Кёклени Патчахлыгъында уллугъа саналыр. 20Мен сизге айтама, сизни тюзлюклюлюгюгюз дин алимлени бла фарисейлени тюзлюклюлюклеринден озмаса, сиз Кёклени Патчахлыгъына кирлик тюйюлсюз». 21«Буруннгулагъа: „Ёлтюрме; ёлтюрген адамгъа уа, сюд этилирге тийишлиди“ деп айтылгъанны сиз эшитгенсиз. 22Мен а сизге: кесини къарындашына керексиз ачыуланнган хар адамгъа, сюд этилирге тийишлиди деп айтама; кесини къарындашына: „Ракъа“, деген адам а синедрионнга тийишлиди; „Акъылсыз“ деген адам а жаханим отуна тийишлиди. 23Алай бла, сен къурманынгы къурман этилиучю жерге келтирип, сени къарындашынгы бир зат ючюн санга ыразы болмагъанын анда эсинге тюшюрсенг, 24Къурманынгы анда, къурман этилиучю жерни аллында къой да, барып, алгъа къарындашынг бла жараш, сора ол заманда кел да къурманынгы келтир. 25Даучунг бла, сен алыкъа аны бла жолда болгъан заманда теркирек жараш; алайсыз даучунг сени сюдюге берир, сюдю уа сени къалауургъа берир, сен тюрмеге атылырса. 26Кертисин айтама санга: ахыргъы кодрантынгы бергинчи, сен андан чыгъарыкъ тюйюлсе». 27«Буруннгулагъа: „Зийна этме“ деп айтылгъанны сиз эшитгенсиз. 28Мен а сизге: тиширыугъа сукъланып къарагъан хар адам, кесини жюрегинде аны бла зийна этгенди деп айтама. 29Сени онг кёзюнг сени гюняхха тюшюре эсе уа, аны тартып ал да кесингден кери ат; нек десенг сени битеу чархынг жаханимге атылгъандан эсе, сени санларынгдан бири жоюлгъаны игиди санга. 30Сени онг къолунг сени гюняхха тюшюре эсе, аны, уруп тюшюр да, кесингден кери ат; нек десенг сени битеу чархынг жаханимге атылгъандан эсе, сени санларынгдан бири жоюлгъаны игиди санга. 31Дагъыда „Кесини къатынындан айырыллыкъ адам, анга айырылгъан къагъыт берсин“ деп айтылгъанды. 32Мен а сизге айтама: зийна этген терсликден башха сылтау бла кесини къатынындан ким айырылса да, ол къатынына зийна этерге сылтау береди; айырылгъан къатынны алгъан адам да зийна этеди». 33«Дагъыда буруннгулагъа: „Антларынгы бузма, алай а Раббийге этген антларынгы толтур“ деп айтылгъанны сиз эшитгенсиз. 34Мен а сизге айтама: чыртда ант этме, не кёк бла, нек десенг ол Аллахны тахтасыды; 35Не жер бла, нек десенг ол Аны аякъ тюбюдю; не Иерусалим бла, нек десенг ол уллу Патчахны шахарыды; 36Не башынг бла ант этме, нек десенг бир чач тюгюнгю да акъ неда къара эталлыкъ тюйюлсе. 37Алай а сизни сёзюгюз: „Хау, хау“, „Угъай, угъай“ болсун; андан артыгъы уа хыйлачыданды ». 38«Сиз: „Кёз ючюн – кёз, тиш ючюн – тиш“ деп айтылгъанны эшитгенсиз. 39Мен а сизге айтама: огъурсузгъа къажау турма. Алай а сени онг жаягъынга ким урса да, анга экинчисин да бур. 40Биреу сени бла сюдге кирип, кёлегинги алыргъа излесе, анга тыш кийиминги да бер. 41Санга биреу кеси бла бир чакъырым барыргъа зорлукъ этсе, аны бла экиге бар. 42Сенден тилегеннге бер, сенден ёнгкюч алыргъа излегенден артха турма». 43«Сиз: „Жууугъунгу сюй, душманынгы кёрюп болма“ деп айтылгъанны эшитгенсиз. 44Мен а сизге айтама: душманларыгъызны сюйюгюз, сизге къаргъыш этгенлеге алгъыш этигиз, сизни кёрюп болмагъанлагъа ахшылыкъ этигиз, сизни жюреклеригизни къыйнагъанла ючюн, сизге зулму этгенле ючюн тилек этигиз. 45Алай этсегиз, сиз Кёкдеги Атагъызны уланлары болурсуз; нек десегиз Ол Кесини кюнюне, огъурсузлагъа да, огъурлулагъа да жарытыргъа буюрады, тюзлюклюлеге да тюзлюксюзлеге да жауун береди. 46Ол себепден, сиз жаланда сизни сюйгенлени сюерик эсегиз, сизге не саугъа? Жасакъ жыйыучула да алай этмеймидиле? 47Сиз жаланда къарындашларыгъыз бла саламлаша эсегиз, махтарча не зат этесиз? Мажюсюле да алай этмеймидиле? 48Алай бла, сизни Кёкдеги Атагъыз тамамча, тамам болугъуз».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\