МАТТАЙ 6

1«Садакъагъызны адамланы аллында ала кёрсюнле деп этмезге сакъ болугъуз, алайсыз сиз Кёкдеги Атагъыздан саугъа аллыкъ тюйюлсюз. 2Алай бла, садакъа этген заманынгда, эки бетлиле синагогалада бла орамлада, адамла аланы махтар ючюн этгенлери ки бик, айтып айланма. Кертисин айтама сизге: ала кеслерини саугъаларын энди аладыла. 3Сени уа, садакъа этген заманынгда, онг къолунгу не этгенин сол къолунг билмесин, 4Алай бла сени садакъанг ташада болсун; ташаны кёрюучю Атанг да санга ачыкъ саугъа берир». 5«Тилек этген заманынгда да, эки бетлиле синагогалада бла орамланы мюйюшлеринде тохтап, адамланы аллында кёрюнюр ючюн тилек этерге сюйюучюлерича болма. Кертисин айтама сизге, ала кеслерини саугъаларын энди аладыла. 6Сен а, тилек этген заманынгда, отоуунга кир да, эшигинги этип, Ол ташада болгъан Атангдан тилек эт; ташаны кёрюучю Атанг да санга ачыкъ саугъа берир. 7Тилек этгенде уа, мажюсюлеча артыкъ айтмагъыз; нек десегиз ала кеслерини кёп сёзлери бла эшитиллик сунадыла. 8Алагъа ушаш болмагъыз; сизни Атагъыз, сизни не кереклигиз болгъанын, сиз Андан тилерден алгъа биледи. 9Тилек а былай этигиз: „Эй, Кёкледеги Атабыз! Сени атынг сыйлы тутулсун. 10Сени Патчахлыгъынг келсин. Кёкде кибик, жерде да Сени буйругъунг болсун. 11Бизни кюнлюк ётмегибизни бизге бюгюннге бер 12Эм бизни борчларыбызны кеч, биз да борчлуларыбызгъа кечгенибиз кибик. 13Эмда бизни терилиуге тюшюрме, алай а бизни хыйлачыдан къутхар; нек десенг Патчахлыкъ да, кюч да, махтау да ёмюрлеге да Сениди. Амин“. 14Сиз адамланы терсликлерин кечсегиз, сизни Кёкдеги Атагъыз сизни да кечерикди; 15Адамланы терсликлерин кечмесегиз а, сизни Атагъыз да сизни терсликлеригизни кечерик тюйюлдю». 16«Аны кибик, ораза тутхан заманыгъызда да, эки бетлиле кибик, мудах болмагъыз; нек десегиз ала, адамлагъа ораза тутханларын кёргюзтюр ючюн, кеслерини бетлерин мудах кёргюзтедиле. Кертисин айтама сизге, ала кеслерини саугъаларын энди аладыла. 17Сен а ораза тутхан заманынгда башынга жау сюрт эм бетинги жуу, 18Ораза тутханынг адамланы аллында болмай, алай а ташадагъы Атангы аллында болсун; ташаны кёрюучю Атанг да санга ачыкъ саугъа берир». 19«Жер башында кесигизге хазнала жыймагъыз; мында кюе бла тотлукъ къурутады эмда гудучула кирип урлайдыла. 20Алай а кесигизге хазналаны кёкде жыйыгъыз. Анда не кюе, не тотлукъ къурутмайды, анда гудучула тюбюнден къазмайдыла эм урламайдыла. 21Сизни хазнагъыз къайда болса, жюрегигиз да анда болур. 22Чархха чыракъ – кёздю. Алай бла, сени кёзюнг таза болса, битеу чархынг да жарыкъ болур. 23Сени кёзюнг аман болса уа, сени битеу чархынг да къарангы болур. Алай бла, сенде болгъан „жарыкъ“ къарангы эсе, сора къарангы уа къаллайды! 24Бир киши да эки бийге къуллукъ эталлыкъ тюйюлдю: нек десегиз неда бирин кёрюп боллукъ тюйюлдю, экинчисин а сюерикди; неда бирине кёл саллыкъды, экинчисине уа эс бурлукъ тюйюлдю. Аллахха да, байлыкъгъа да къуллукъ этерге болаллыкъ тюйюлсюз». 25«Ол себепден сизге айтама: жаныгъыз ючюн „Не ашарбыз эм не ичербиз?“ деп, не чархыгъыз ючюн да „Не киербиз?“ деп къайгъы этмегиз; жан ашдан, чарх да кийимден уллу магъаналы тюйюлмюдю? 26Кёкдеги къанатлылагъа къарагъыз: ала урлукъ сепмейдиле, не оракъ ормайдыла, не кюфлеге жыймайдыла; сизни Кёкдеги Атагъыз алагъа да ашатып турады. Сиз а аладан кёп багъалы тюйюлмюсюз? 27Къайгъы этип да сизден биригиз кесини ёсюмюне бир къары къошаллыкъмыды? 28Кийим ючюн да не къайгъы этесиз? Аулакъдагъы лилиялагъа къарагъыз, ала къалай ёседиле: урунмайдыла, урчукъ да ийирмейдиле. 29Алай а сизге айтама, Сюлемен битеу кесини аламатлыгъында да, аладан бири кийиннгенча, ариу кийинмегенди. 30Бюгюн бар болгъан, тамбла уа отха атыллыкъ, аулакъда ёсген хансны Аллах алай кийиндире эсе, сизни уа бегирек кийиндирмезми, эй, ийнаныулары азла? 31Алай бла къайгъы этмегиз эм: „Биз не ашарбыз?“, неда „Не ичербиз?“, неда „Не киербиз?“ деп айтмагъыз. 32Нек десегиз бу затланы барын да миллетле излейдиле; сизни Кёкдеги Атагъыз а бу затла бары да сизге керек болгъанын биледи. 33Бек алгъа уа Аллахны Патчахлыгъын эм Аны тюзлюгюн излегиз, бу затла уа бары да сизге къошулуп берилирле. 34Алай бла тамблагъы кюн ючюн къайгъы этмегиз, нек десегиз тамблагъы кюн кесини къайгъысын кеси этерикди. Хар кюннге кесини къайгъысы тамамды».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\