МАТТАЙ 7

1«Терслемегиз, терсленмезсиз; 2Нек десегиз не терслик бла терслей эсегиз, сиз да ол терслик бла терсленириксиз; не ёлчеу бла ёлчелей эсегиз да, сизге да тамам ол ёлчеу бла ёлчеленирикди. 3Сен къарындашынгы кёзюндеги бутакъчыкъгъа нек къарайса, кеси кёзюнгдеги томуроуну уа сезмейсе? 4Неда къарындашынга: „Эркинлик бер, мен сени кёзюнгдеги бутакъчыкъны чыгъарайым“ деп къалай айтырса; ма, кеси кёзюнгде уа – томуроу! 5Эки бетли! Алгъа кесинги кёзюнгден томуроуну чыгъар, сора къарындашынгы кёзюнден бутакъчыкъны къалай чыгъарыргъа ол заманда кёрюрсе. 6Сыйлы затны итлеге бермегиз эм инжилеригизни тонгузланы аллына атмагъыз, алайсыз ала аякълары бла быланы малтарла эм айланып, сизни таларла». 7«Тилегиз – берилир сизге; излегиз – табарсыз; эшикни къагъыгъыз – ачарла сизге. 8Нек десегиз хар тилеген алады, излеген да табады, эшикни къакъгъаннга да ачарла. 9Жашы андан ётмек тилеген заманда, анга таш берлик 10Неда чабакъ тилеген заманда, анга жилян берлик, сизни арагъызда аллай адам бармыды? 11Алай бла сиз, огъурсуз болгъаныгъызлай да, сабийлеригизге ахшы саугъала берирге биле эсегиз, бегирек да сизни Кёкдеги Атагъыз Андан тилегенлеге ахшылыкъ берир. 12Алай бла хар не жаны бла да, адамла сизге къалай этерлерин сюе эсегиз да, сиз да алагъа алай этигиз; нек десегиз Таурат да, файгъамбарла да айтхан олду». 13«Тар къабакъдан киригиз; нек десегиз кенг къабакъ бла эркин жол жоюлуугъа элтгенледиле, кёпле да ол къабакъ бла киредиле. 14Тар къабакъ бла такъыр жол – жашаугъа элтгенледиле, ол жолну уа азла табадыла». 15«Жалгъан файгъамбарладан кесигизни сакълагъыз! Ала сизге къой сыфатда келедиле, ичлери уа жыртхыч бёрюледиле. 16Сиз аланы битимлеринден танырсыз. Кёкен терекден жюзюм, неда мантдан инжир жыямыдыла? 17Хар ахшы терек да алай ахшы кёгетле береди, аман терег’а аман кёгетле береди. 18Ахшы терек аман кёгетле бераллыкъ тюйюлдю, аман терек да ахшы кёгетле бераллыкъ тюйюлдю. 19Ахшы кёгет бермеген хар терекни, кесип, отха атадыла. 20Алай бла сиз аланы битимлеринден танырсыз. 21Манга: „Раббий! Раббий!“ деп айтыучуланы бары кирмезле Кёклени Патчахлыгъына, алай а Мени Кёкдеги Атамы буйругъун толтургъан кирликди. 22Ол кюн Манга кёпле: „Раббий! Раббий! Бизни файгъамбарлыкъ этгенибиз Сени атынгдан тюйюлмю эди? Жинлени къыстагъаныбыз да Сени атынг бла тюйюлмю эди? Кёп къудуретли ишле этгенибиз да Сени атынг бла тюйюлмю эди?“ деп айтырла. 23Сора ол заманда алагъа: „Мен сизни бир заманда да танымагъанма; эй, законсузлукъ этиучюле, Мени къатымдан кетигиз!“ деп ачыкъ айтырма». 24«Алай бла, Мени бу сёзлериме тынгылап, аланы толтургъан хар адамны, ол кесини юйюн ташны юсюнде ишлеген акъыллы кишиге ушатырма. 25Жауун да жаууп, суула да къобуп, желле да уруп, ол юйге бошландыла; ол юй а, ташны юсюнде орналгъаны себепли, аумады. 26Мени бу сёзлериме тынгылап, аланы толтурмагъан хар адам а, кесини юйюн юзмезни юсюнде ишлеген оюумсуз адамгъа ушарыкъды. 27Жауун да жаууп, ырхыла да къобуп, желле да уруп, ол юйню басдыла. Ол юй аууп, битеу оюлуп къалды». 28Исса бу сёзлени айтып бошагъан заманда, халкъ Аны юйретиуюне сейирсине эди. 29Нек десегиз Ол аланы дин алимле бла фарисейлеча тюйюл, къудурети болгъанча юйрете эди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\