МАТТАЙ 8

1Исса таудан тюшген заманда уа, Аны ызындан кёп халкъ бара эди. 2Анда келепен ауруулу бир адам келип, Анга баш уруп: «Раббий! Сюйсенг, мени тазаларгъа болаллыкъса», – деди. 3Исса, къолун узатып, анга тийип: «Сюеме, тазалан!» – деди. Сора олсагъат ол келепенинден тазаланды. 4Исса анга: «Сакъ бол, бир кишиге да айтма; алай а барып, дин къуллукъчулагъа кёрюнюп, адамлагъа шагъатлыкъгъа, Муса буйрукъ этген къурманны элт», – деди. 5Исса Кафарнахумгъа кирген заманда уа, бир жюзбашчы, Аны къатына келип, Андан: 6«Раббий! Мени жумушчум, санлары къурушуп, юйде жатады эм бек термиледи», – деп тиледи. 7Исса анга: «Мен келип, аны сау этерме», – деди. 8Жюзбашчы уа жууап эте: «Раббий! Сен мени мекямыма кирирге мен тийишли тюйюлме; алай а жаланда сёз айт, сора мени жумушчум сау болур. 9Мен кесим да бой салып тургъан адамма, алай болгъанлыкъгъа манга бойсун нган аскерчилерим барды. Бирине: „Бар“ дейме, барады; башхасына да: „Кел“ дейме, келеди; къулума да: „Муну эт“ дейме, этеди», – деди. 10Муну эшитгенде, Исса, сейирсинип, ызындан баргъанлагъа: «Кертисин айтама сизге, Израильде да тапмагъанма Мен быллай ийманны. 11Кёпле, кюн чыкъгъандан эм кюн батхандан келип, Ибрахим бла, Исхакъ бла эм Якъуп бла Кёклени Патчахлыгъында олтурушурукъдула. 12Патчахлыкъны уланлары уа тышхы къарангыгъа атыллыкъдыла. Анда жиляу бла тишлени къыжылдатыу боллукъду деп айтама сизге», – деди. 13Сора Исса жюзбашчыгъа: «Бар, сени ийнаннганынгча болсун санга», – деди. Сора аны жумушчусу олсагъат сау болду. 14Петерни юйюне келип, Исса, Петерни къайын анасы къызыу ауруп жатханын кёрдю. 15Исса ол тиширыуну къолуна тийгенлей, аны аурууу кетип къалды; сора тиширыу, туруп, алагъа шапалыкъ этди. 16Ингир болгъанда уа, Иссагъа кёп жинлилени келтирдиле. Ол, жинлени сёзю бла къыстады, битеу ауругъанланы да сау этди. 17Бу, Иешая файгъамбарны юсю бла: «Ол бизни къарыусузлукъларыбызны Кесини юсюне алды, аурууларыбызны да кётюрдю», – деп айтылгъан сёз къабыл болур ючюн болду. 18Исса, Кесини тёгерегинде кёп халкъны кёрюп, сохталарына ары жанына жюзерге буйрукъ берди. 19Ол заманда бир дин алим, келип, Анга: «Устаз! Сен къайры барсанг да, мен Сени ызынгдан барлыкъма», – деди. 20Анга Исса: «Тюлкюлени тешиклери, кёкдеги къанатлыланы да уялары барды; Адам Улуну уа, башын салыр жери да жокъду», – деди. 21Аны сохталарындан бири уа Анга: «Раббий! Алгъа барып атамы асыраргъа манга эркинлик бер», – деди. 22Исса уа анга: «Мени ызымдан кел, ёлгенлеге кеслерини ёлюлерин асыраргъа къой», – деди. 23Исса къайыкъгъа миннгенде, Аны сохталары да Аны ызындан тебиредиле. 24Сора ма, кёлде уллу жел болду, алай бла къайыкъны толкъунла баса эдиле; Исса уа жукълай эди. 25Ол заманда Аны сохталары къатына келип, Аны уятып: «Раббий! Къутхар бизни! Жоюлабыз!» – дедиле. 26Исса алагъа: «Сиз былай къоркъакъ нексиз, ийнаныулары азла?» – деди. Андан сора туруп желни да, кёлню да тыйды, сора терен шошлукъ болду. 27Адамла уа, сейирсинип: «Бу кимди да, Анга жел да, кёл да бойсуннган?» – дей эдиле. 28Сора Исса кёлню ары жанына Гадара къыралгъа келгенде, къабыр дорбунладан чыкъгъан эки жинли адам Аны аллына тюбедиле. Ала бек къутургъанла эдиле, ол себепден ол жол бла ётерге бир киши да базынмай эди. 29Сора ала: «Аллахны Уланы Исса, Сени бизни бла не ишинг барды? Сен бизге замандан алгъа азап берирге келгенсе бери!» – деп къычырдыла. 30Аладан арлакъда уа уллу тонгуз сюрюу отлай эди. 31Жинле Иссадан: «Бизни къыстарыкъ эсенг, бизге тонгуз сюрюуге кирирге эркинлик бер», – деп тилей эдиле. 32Ол алагъа: «Барыгъыз!» – деди; ала, чыгъып, тонгуз сюрюуге кирдиле. Сора битеу тонгуз сюрюу тикден кёлге атылып, суугъа батып жоюлду. 33Сюрюучюле уа, чабып кетип, шахаргъа келип, барын да, жинлилеге болгъанны да айтдыла. 34Сора битеу шахар Иссаны аллына тюберге чыкъды; Аны кёрюп, Ол аланы тийрелеринден кетерин тиледиле.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\