МАТТАЙ 9

1Ол заманда Исса, къайыкъгъа минип, артха жюзюп ётюп, Кесини шахарына келди. 2Мында Анга санлары къурушхан бир адамны жатхан жери бла кётюрюп келтирдиле. Исса аланы ийнаныуларын кёрюп, саусузгъа: «Таукел эт, жашым! Гюняхларынг кечиледиле», – деди. 3Ол заманда дин алимледен бир къауумла кеслерини ичлеринден: «Бу Адам кяфыр сёлешеди», – дей эдиле. 4Исса уа, аланы ойлашыуларын билип: «Сиз жюреклеригизде аманны нек ойлашасыз? 5Не тынчды: „Гюняхларынг кечиледиле“ дегенми, огъесе: „Тур да жюрю!“ дегенми? 6Алай а Адам Улуну жер башында гюняхланы кечерге эркинлиги болгъанын сиз билир ючюн айтама, – деди, сора саусузгъа: – Тур, жатхан жеринги ал да, юйюнге бар!» – деди. 7Ол адам, туруп, жатхан жерин алып, юйюне кетди. 8Халкъ а, аны кёрюп, сейирсинип, адамлагъа аллай эркинликни берген Аллахха махтау салдыла. 9Андан кетип бара, Исса, жасакъ жыйылгъан жерде олтургъан, Маттай атлы бир адамны кёрюп, анга: «Мени ызымдан кел», – деди. Ол да туруп, Аны ызындан тебиреди. 10Сора Исса Маттайны юйюнде олтургъан заманда, жасакъ жыйыучула бла гюняхлыла кёп келип, Аны бла эм Аны сохталары бла олтурдула. 11Муну кёрюп, фарисейле Аны сохталарына: «Сизни Устазыгъыз жасакъ жыйыучула бла эм гюняхлыла бла нек ашайды, ичеди?» – дедиле. 12Исса уа, муну эшитип, алагъа: «Дохтур керекли саула тюйюлдюле, алай а ауругъанладыла. 13Барыгъыз: „Къурманланы тюйюл, мархамат этиуню сюеме“ деген сёзню магъанасын юйренигиз. Нек десегиз Мен тюзлюклюлени тюйюл, гюняхлыланы тобагъа къайтышыргъа чакъырыр ючюн келгенме», – деди. 14Ол заманда Ахияны сохталары, Иссагъа келип: «Биз да, фарисейле да ораза кёп тута быз, Сени сохталарынг а ораза нек тутмайдыла?» – дедиле. 15Исса алагъа: «Киеуню нёгерлери, киеу ала бла болгъан заманда мудах болургъа болаллыкъмыдыла? Алай а киеу аладан сыйырылгъан кюнле келликдиле, сора ол заманда ораза тутарыкъдыла. 16Бир киши да эски кийимге жангы къумачдан жамау салмайды; нек десегиз жангыдан тигилген жамау эскини жыртыр, жыртыгъ’а андан да уллу болур. 17Аны кибик жангы чагъырны да эски гыбытлагъа къуймайдыла; алайсыз а гыбытла жыртыладыла, чагъыр да агъады, гыбытла да зыраф боладыла. Алай а жангы чагъырны жангы гыбытлагъа къуядыла; алай болса, экиси да сакъланырыкъдыла», – деди. 18Ол алагъа муну айтхан заманда, бир тамата адам, Аны къатына келип, Анга сежда эте: «Мени къызым энди ёле турады; алай а, келип, аны юсюне къолунгу салсанг, ол сау къаллыкъды», – деди. 19Исса туруп, сохталары бла аны ызындан тебиреди. 20Сора, онеки жылны къаны кетип ауругъан бир тиширыу, артындан келип, Иссаны кийимини къыйырына тийди. 21Нек десегиз ол тиширыу кеси кесине: «Аны кийимине тийсем окъуна, сау боллукъма», – деген эди. 22Исса уа, айланып, аны кёрюп: «Таукел эт, къызым! Сени ийманынг сени къутхарды», – деди. Тиширыу олсагъатдан сау болду. 23Сора Исса, таматаны юйюне келип, сыбызгъычыланы да, халкъны абызырагъанын да кёргенинде, 24Алагъа: «Чыгъыгъыз тышына; къыз ёлмегенди, жукълап турады», – деди. Ала Аны хыликкя этдиле. 25Халкъ чыгъарылгъанда уа, ол кирип къызны къолундан тутханынлай къыз турду. 26Муну хапары битеу ол жерде жайылды. 27Исса андан кетип бара туруп, Аны ызындан эки сокъур: «Дауут Улу Исса, бизге жазыкъсын!» – деп къычыра бара эдиле. 28Ол юйге келгенде уа, сокъурла Аны къатына келдиле. Исса алагъа: «Мен аны эталлыгъыма ийнанамысыз?» – деди. Ала Анга: «Ийнанабыз, Раббий!» – дедиле. 29Исса аланы кёзлерине тийип: «Сизни ийнаныуугъузгъа кёре сизге болсун», – деди. 30Сора аланы кёзлери ачылдыла. Исса алагъа: «Сакъ болугъуз, бир киши да билмесин», – деп къаты айтды. 31Ала уа, чыгъып, Аны юсюнден битеу ол жерде хапар жайдыла. 32Ала чыкъгъан заманда уа Анга бир тилсиз жинли адамны келтирдиле. 33Жин къысталгъанда уа, тилсиз сёлешип башлады. Халкъ да сейирсинип: «Быллай иш Израильде бир заманда да болмагъанды», – дей эди. 34Фарисейле уа: «Ол жинлени, жинлени бийини кючю бла къыстайды», – дей эдиле. 35Исса битеу шахарлада бла элледе, андагъы синагогалада юйрете, Кёклени Патчахлыгъыны юсюнден Хайыр Хапарны билдире, адамлада хар аурууну эм хар къарыусузлукъну сау эте жюрюдю. 36Жыйын халкъны кёргенинде, ала къыйналып, сюрюучюлери болмагъан къойла кибик чачылып айланнганларына Иссаны алагъа жаны ауруду. 37Сора Кесини сохталарына: «Тирликле кёпдюле, ишлеучюле уа аздыла; 38Алай бла, тирликни Иесинден тилегиз, Ол тирлигине ишлеучюле жиберсин», – деди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\