ФИЛИПИЙЛИЛЕГЕ 1

1Масих Иссаны къуллары мен Пауулдан бла Тимотейден Филипийдеги жамауатны къуллукъчулары бла эм болушлукъчулары бла бирге Масих Иссада болгъан битеу сыйлылагъа салам! 2Атабыз Аллахдан эм Раббийибиз Масих Иссадан сизге шафауат эм ырахатлыкъ болсун. 3Сизни хар эсиме тюшюргеним сайын, Аллахыма шукур этеме. 4Биринчи кюнден башлап эндиге дери окъуна сиз Хайыр Хапарны жаяргъа къошулгъаныгъыз ючюн, 5Барыгъыз ючюн да хар дууамда дайым къууанч бла тилек этеме. 6Сизде огъурлу ишни этип башлагъан Аллах аны Масих Иссаны келир кюнюне дери битдирлигине толу ийнанама. 7Мени сизге алай ышаныргъа толу сылтауум барды. Нек десегиз мен сизни жюрегимде тутама, тутмакъда болгъанымда да, Хайыр Хапарны къоруулап бегимли этгенимде да, сиз барыгъыз да мени бла бирге Аллахны шафауатында нёгерлеримсиз. 8Мен сизни барыгъызгъа да Масих Иссаны сюймеклиги бла тансыкъ болгъаныма Аллах шагъатды. 9Эмда сиз игисин сынап билир ючюн, сизни сюймеклигигиз билим бла эм хар тюрлю сезим бла энтда бекден-бек ёссюн деп, 10Аллахха ыспас-махтау салыныр ючюн, сиз Масих Иссадан келген тюзлюклюлюкню битимлеринден толу болуп, 11Масихни кюнюнде таза эм айыпсыз болугъуз деп тилек этеме. 12Къарындашла, мени болум халларым Хайыр Хапарны жайыуда уллу жетишимли болургъа жарагъанларын билиригизни сюеме. 13Алай бла мени Масих ючюн тутмакъ болгъаным битеу императорну тоханасындагъылагъа эм битеу къалгъанлагъа ачыкъ болгъанды 14Эм къарындашланы кёбюсю, мени тутмакълыгъымы кёргенлеринде, Раббийге ышанып, дагъыда бек таукеллик бла Аллахны сёзюн къоркъуусуз билдирип башлагъандыла. 15Болсада бир къауумла аны зарлыкъ бла эм эришиу бла этедиле, башхала уа ахшы ниет бла Масихни билдиредиле. 16Биринчиле Масихни таза жюрекден тюйюл, мени тутмакълыгъымда къыйынлыгъымы кёп этер ючюн, эгоистлик бла билдиредиле. 17Башхала уа, мен Хайыр Хапарны къорууларгъа салыннганымы билип, муну сюймеклик бла этедиле. 18Хатасы жокъду! Аман ниет бла эсе да, таза жюрекден эсе да, Масихни юсюнден айтадыла. Мен анга да къууанама эм къууанырыкъма. 19Нек десегиз сизни тилегигизни хайыры бла эм Масих Иссаны Нюрюню болушлугъу бла бу мени къутхарылырыма себеп боллугъун билеме. 20Мен бир затдан да айыплы болмазлыгъыма, алай а жашасам да, ёлсем да, Масих, хар замандача, энди да мени чархымда уллу махтау табар ючюн, мени толу таукеллигим боллугъуна умутум эм ышаныуум барды. 21Нек десегиз манга жашау Масихди, ёлюм да хайырды. 22Алыкъа чархымда жашарыкъ эсем, хайырлы ишле этерикме. Алай а нени сайларгъа билмейме. 23Мени жюрегим экисине да тартады: бу дуниядан кетип, Масих бла болургъа да сюеме, нек десегиз ол неден да игиди. 24Алыкъа чархымда жашагъаным а сизге керекди. 25Мен анга толу ийнанып жашарыгъымы эм, сиз ийманда алгъа барып къууаныр ючюн, 26Мен энтда сизге келгенде, сизни Масих Иссада къууанчыгъыз мени юсюм бла андан да кёп болур ючюн, сизни барыгъыз бла да боллугъуму билеме. 27Не болсада Масихни Хайыр Хапарына тийишли жашагъыз ансы; мен келип сизни кёрсем да неда келмесем да, сизни юсюгюзден, сизни бир нюрде къаты тургъаныгъызны эм бир акъыллы болуп Хайыр Хапарны ийманы ючюн кюрешгенигизни 28Эмда сизге къажау тургъанладан бир жаны бла да къоркъмагъаныгъызны эшитейим. Алай этиуюгюз алагъа жоюлурларын, сизге уа къутхарылырыгъызны кёргюзтген илишанды. 29Нек десегиз Масихни хатеринден сизге жаланда Анга ийнаныргъа тюйюл, алай а Аны ючюн къыйналыргъа да берилгенди. 30Мен алгъын тюбеген къыйынлыкъланы сиз кёргенсиз эм мен бусагъатда сынагъан къыйынлыкъларымы эшитгенсиз, алагъа сиз да тюбейсиз.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\