ФИЛИПИЙЛИЛЕГЕ 2

1Алай бла, Масихден бир тюрлю кёллениуюгюз бар эсе, сюймекликден бир тюрлю жюрек жапсарылыуугъуз бар эсе, Сыйлы Нюр бла бир тюрлю биригиуюгюз бар эсе, бир тюрлю жумушакъ жюреклилигигиз эм жазыкъсыныуугъуз бар эсе, 2Сора мени къууанчымы толтуругъуз: акъылыгъыз бир болсун, ол сюймеклигигиз да болсун, бир ниетли эм бир фикирли болугъуз. 3Даулашыргъа сюйюу бла неда кесигизге махтау излеу бла бир затны да этмегиз, алай а сабыр акъыллылыкъ бла бир-биригизни кесигизден уллу кёрюгюз. 4Хар ким жаланда кесини къайгъысын этип къоймасын, алай а хар ким башхаланы къайгъысын да этсин. 5Масих Иссада болгъан акъыл сизде да болсун: 6Ол, Кесини табийгъатына кёре Аллах болгъанлыкъгъа, Аллах бла тенг болгъанын кёргюзтюрге кюрешмегенди. 7Алай а, Кесине къулну табийгъатын алып, адамлагъа ушашлы болуп, Кеси-Кесин сансыз этгенди. 8Сыфаты бла да адамча болуп, ёлюмге дери эм къачда ёлюмге дери окъуна бойсунуп, Кесин жууаш этгенди. 9Ол себепден Аллах да Аны ёрге кётюргенди эм Анга битеу атладан да уллу ат бергенди. 10Кёкде, жерде эмда жерни тюбюнде болгъанланы барысы да Иссаны атыны аллында тобукъланырыкъдыла 11Эм, Аллах Ата махталыр ючюн, хар тил да Масих Иссаны Раббий болгъанына шагъатлыкъ этерикди. 12Алай бла, сюйюлюннгенлерим, сиз хар заманда бойсуннганыгъыз кибик, жаланда мен сизде болгъан заманда болуп къалмай, бегирек да энди мен сизде болмагъан заманда, кесигизни къутхарылыуугъузну къоркъуу бла эм титиреу бла толу этигиз. 13Нек десегиз сизде итиниуню да, ишлеуню да Аллах Кесини ыразылыгъы бла чыгъарады. 14Сиз, гурушхасыз эм таза жюрекли болуп, терс эм бузукъ тёлюню арасында Аллахны айыпсыз сабийлери болур ючюн, 15Хар нени да тарыкъмай эм даулашмай этигиз. Ол тёлюню арасында сиз, жашау берген сёзню къаты тутуп, дунияда жулдузлача жарыйсыз. 16Алай этсегиз, мен бош кюрешмегеними эм бош урунмагъанымы кёрюп, Масихни къайтыр кюнюнде къууанырма. 17Алай а мен сизни къурманыгъызны – сиз аны бла Аллахха къуллукъ этген ийманыгъызны – юсюне къурманча жанымы берирге тюшсе да, къууанама эм сизни къууанчыгъызгъа къошулама. 18Аны кибик, сиз да къууаныгъыз эм мени къууанчыма къошулугъуз. 19Мен, Раббий Иссагъа ышанып, сизге къысха заманда Тимотейни иерге мурат этеме эмда ол, сизден хапар келтирип, кёлюмю ырахат этер деп умут этеме. 20Нек десегиз аны кибик таза жюрекден сизни къайгъыгъызны этген мени бир адамым да жокъду. 21Нек десегиз бары да Масих Иссаны ыразы этерге угъай, кеслери сюйгенча этерге излейдиле. 22Тимотейни тийишлилиги уа сизге белгилиди; нек десегиз ол Хайыр Хапарны жайыу ишде манга, жаш атасына жумуш этгенча, жумуш этгенди. 23Алай бла, манга не боллугъун билгенимлей, олсагъат окъуна аны сизге иерге умут этеме. 24Мен, Раббийге ышанып, кесим да къысха заманда сизге келлигиме толу ийнанама. 25Алай а, керекли болгъанымда, манга болушургъа сиз ийген келечини – биргеме ишлеген, биргеме кюрешген къарындашым Эпафродитни сизге иерге тийишли кёргенме; 26Нек десегиз ол сизни барыгъызгъа да бек тансыкъ болгъан эди эм аны ауругъан хапары сизге жетгенине бек жарсый эди. 27Кертиси бла, ол ёлюрге жетип ауругъан эди; алай а Аллах анга мархамат этгенди эм жаланда анга тюйюл, алай а, мени жарсыуума жарсыу къошулмаз ючюн, манга да мархамат этгенди. 28Ол себепден, сиз энтда аны кёрюп къууаныр ючюн эм мени да жарсыуум азайыр ючюн, мен аны сизге теркирек иеме. 29Аны уа Раббийде хар тюрлю къууанч бла къабыл этигиз эм аллайлагъа хурмет этигиз. 30Нек десегиз ол, сиз жетишалмагъан болушлукъну манга этер ючюн, кеси жанын къоркъуугъа салып, Масихни иши ючюн ёлюмге къаршы эди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\