ФИЛИПИЙЛИЛЕГЕ 3

1Ахырында, къарындашларым, Раббийде къууаныгъыз. Ол затланы юсюнден сизге къайтарып жазаргъа манга къыйын тюйюлдю, сизни уа къорууланыуугъуз мындады. 2Итледен – аман ишле этиучю адамладан – кесигизни сакълагъыз, сюннетни жакъчыларындан кесигизни сакълагъыз. 3Нек десегиз керти сюннетлиле бизбиз, Аллахха нюр бла къуллукъ этиучюле, Масих Исса бла махтаннганла эм ышаныуубуз адам табийгъатыбызгъа болмагъанла. 4Алай а мен адам табийгъатыма ышаныргъа да болаллыкъ эдим. Адам табийгъатына ышаныргъа умут этген башха адам бар эсе уа, мен бегирек да болаллыкъ эдим. 5Сегизинчи кюн сюннет этилгенме, Израильни тукъумунданма, Беняминни туудукъларынданма, чюйютлюледен чюйютлюме, Тауратны законун тутууну юсюнден айтсагъ’а, фарисей эдим. 6Мен эришлик бла Аллахны Жамауатына зулму этиучю эдим. Тауратха таяннган тюзлюклюлюкге кёре уа айыпсыз эдим. 7Алай а мен ол заманда онглулукъгъа санагъан хар затны энди Масих ючюн файдасызгъа санайма. 8Эмда мен, Аны ючюн хар нени да атып къойгъан Раббийим Масих Иссаны билиуню онглулугъу бла тенглешдиргенде, хар нени да файдасызгъа санайма эм Масихни табар ючюн 9Эмда Аны бла бир болур ючюн, хар нени да багушха санайма. Энди мени Тауратны Законуна таяннган энчи тюзлюклюлюгюм жокъду; Масиххе ийнаныуну юсю бла, ийманны ахырында Аллахдан берилген тюзлюклюлюгюм барды. 10Масихни ёлюмюнде Анга ушап, Аны билирге, Аны тиргизилиуюню кючюн эм Аны азап чегиулерине къошулууну магъанасын билирге 11Эм алай бла ёлгенлени тиргизилиуюне жетерге сюеме. 12Муну уа мен энди жетгенме деп неда тамам болгъанма деп айтмайма; алай а, Масих Исса мени тапханда, манга белгилеген саугъаны табар ючюн кюрешеме. 13Къарындашла, мен кесими жетгеннге санамайма; алай а, озгъанны унутуп эм алгъа узатылып, 14Муратыма жетерге, Масих Иссаны юсю бла Аллах мени бийикге чакъыргъанында, манга белгилеген саугъагъа жетерге кюрешеме. 15Алай бла, бизде тамамлы болгъан ким болсада, алай ойлашсын; сиз не затдан башха тюрлю ойлаша эсегиз да, Аллах аны да сизге ачыкъ этер. 16Алай а, биз неге жетген эсек да, алай ойлашыргъа эм аны жоругъу бла жашаргъа керекбиз. 17Къарындашла, манга эниклегиз эм биз сизге берген юлгюге кёре жашагъанлагъа къарагъыз. 18Нек десегиз кёпле, аланы юсюнден мен сизге кёп кере айта тургъанма, энди уа жилямукъларым бла окъуна айтама, Масихни къачыны душманлары кибик жашайдыла. 19Аланы ахырлары жоюлууду, аланы аллахлары аланы къарынларыды, ала бедишлиликлери бла махтанадыла, аланы ойлашыулары жангыз бу дунияны юсюнденди. 20Бизни уа жашарыгъыбыз кёкледеди, биз а андан Къутхарыучубузну, Раббийибиз Масих Иссаны келлигин сакълайбыз; 21Ол а, хар нени да Кесине бойсундурургъа болаллыкъ кючюн жюрютюую бла бизни фана чархыбызны тюрлендирип, Кесини махтаулу чархына ушаш этерикди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\