ФИЛИПИЙЛИЛЕГЕ 4

1Алай бла, мен сюйген эм кёрюрге термилген къарындашларым, мени къууанчым эм тажым, Раббийде алай къаты туругъуз, сюйюлюннгенле. 2Эводиядан бла Синтихийден тилейме, Раббийникиле болуп бир акъыллы болсунла. 3Эй, тюз ниетли нёгерим, сенден да тилейме, Хайыр Хапарны жайыуда мени бла, Клемент бла эм атлары жашау китапда жазылгъан мени къалгъан нёгерлерим бла бирге уруннган бу тиширыулагъа болушлукъ эт. 4Хар заманда да Раббийде къууаныгъыз! Энтда айтама: къууаныгъыз! 5Сизни тёзюмлюлюгюгюз битеу адамлагъа белгили болсун. Раббий жууукъду. 6Бир зат ючюн да къайгъы этмегиз, алай а, хар заманда да дууа этип эм тилек этип, шукур бла кесигизни кереклигизни Аллахха айтыгъыз. 7Алай бла хар акъылдан да бийик, Аллахны ырахатлыгъы сизни жюреклеригизни эм ойлашыуларыгъызны Масих Иссада сакълар. 8Ахырында, къарындашларым, керти, хурметге тийишли, тюзлюклю, таза, сюйюмлю эмда ариу кёрюлген не эсе да, ахшы эмда махтаугъа тийишли не эсе да, аны юсюнден ойлашыгъыз. 9Сиз неге юйреннген эсегиз, менден не къабыл этген эсегиз эм не эшитген эм кёрген эсегиз, аны этигиз; сора ырахатлыкъ берген Аллах сизни бла болур. 10Сиз энтда жангыдан мени къайгъымы этип башлагъаныгъыз ючюн, мен Раббийде бек къууаннганма. Сиз алгъын да къайгъымы эте эдигиз, алай а болумланы тап болмагъанлары сизге тыйгъыч болгъан эдиле. 11Муну уа керекли болгъаным ючюн айтмайма, нек десегиз мен болгъан затым бла кёлюм ырахат болургъа юйреннгенме. 12Такъырлыкъда да жашай билеме, элпекликде да жашай билеме. Хар неге да эм хар не жанындан да, тояргъа да, ачлыкъгъа тёзерге да, элпекликде эм жокълукъда болургъа да юйреннгенме. 13Мени кючлендирген Масих Иссаны юсю бла хар неге да болаллыкъма. 14Болсада жарсыуумда манга болушханыгъызны сиз иги этген эдигиз. 15Хайыр Хапарны жайып башлагъан заманымда, мен Македониядан чыкъгъанда, жаланда сизден башха бир жамауат да бирбирибизге болушууда манга къошулмагъанын сиз Филипийлиле билесиз. 16Сиз Фесалоникагъа да мени кереклиме бир да эки да болушлукъ ийген эдигиз. 17Муну айтханым, кесиме болушлукъ излегенден тюйюлдю, алай а сизге жараулу хайырлы ишлеригизни кёп болурларын излейме. 18Мен барын да алгъанма эм хар неден да толума; Эпафродитни къолу бла сизни ийгенигизни, ариу ийисли тютюн чыгъыу кибик, Аллах иги кёрген, къабыл къурманны алып, мен ыразыма. 19Мени Аллахым, Кесини аламат байлы гъына кёре, Масих Иссаны юсю бла сизни хар кереклигизни толтурур. 20Атабыз Аллахха уа ёмюрледен ёмюрлеге махтау болсун! Амин. 21Масих Иссада болгъан хар сыйлыгъа салам айтыгъыз. Мени биргеме болгъан къарындашла сизге салам иедиле. 22Битеу сыйлыла, артыгъыракъ да императорну тоханасында ишлегенле, сизге салам айтадыла. 23Бизни Раббийибиз Масих Иссаны шафауаты сизни барыгъыз бла да болсун. Амин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\