ФИЛИМОННГА 1

1Масих Исса ючюн тутмакъ болгъан мен Пауулдан эм Тимотей къарындашдан сюйюлюннген эм бирге уруннган нёгерибиз Филимоннга, 2Сюйюлюннген эгечибиз Афиягъа, бирге кюрешген жёнгерибиз Архипге эм сени юйюнгде жыйылгъан жамауатха салам! 3Атабыз Аллахдан эм Раббийибиз Масих Иссадан сизге шафауат эм ырахатлыкъ болсун. 4Сени Раббий Иссагъа ийман салгъанынгы эм битеу сыйлыланы сюйгенинги эшитип, 5Хар заманда тилеклеримде сени эсиме келтирип, Аллахыма шукур этеме. 6Сен ийманынгы башхала бла юлешиуде жигер болурунгу эмда Масих Иссада сизни болгъан хар ахшылыкъны билиринги Аллахдан тилейме. 7Сени сюймеклигингден биз уллу къууанч эм жапсарылыу алгъанбыз ; нек десенг, къарындаш, сен сыйлыланы жюреклерин ырахатландыргъанса. 8Ол себепден, керекли затны санга буйрукъ этерге Масихде уллу таукеллигим болгъанынлай да, 9Андан эсе, Масих Исса ючюн тутмакъ болгъан мен къарт Пауул санга сюймеклик бла жалбарама. 10Мен аны тутмакълыгъымда туудургъан жашым Онисимни юсюнден сенден тилейме. 11Ол бир заманлада санга жараусуз болгъан эсе да, энди уа санга да, манга да жараулуду. Мен аны санга къайтарама, 12Сен а аны мени жюрегими къабыл этген кибик къабыл эт. 13Мени Хайыр Хапар ючюн тутмакълыгъымда ол сени орунунга манга болушлукъ этер ючюн, мен аны кесими къатымда къояргъа сюйген эдим. 14Алай а, сени ахшы ишинг зор бла тюйюл, ыразылыкъ бла болсун деп, сени изминг болмагъанлай, бир зат этерге да унамагъанма. 15Онисимни бир кесек заманнга сенден айырылгъаны, сен аны хар заманнга да ызына алыр ючюн болгъан болур эди. 16Аны энди къулнуча тюйюл, къулдан бийик, сюйюлюннген къарындашныча, ызына алырса. Ол манга бек багъалыды, санга уа кеси адамынгча да, Раббийни адамыча да, андан да бек багъалы боллукъду. 17Ол себепден, мени нёгеринге санай эсенг, аны мени къабыл этген кибик къабыл эт. 18Ол сени бир зат бла жанынга тийген эсе неда борчлу эсе, аны борчун манга сана. 19Мен Пауул кеси къолум бла жазгъанма: мен тёлерме. Сен кесинг ючюн манга борчлу болгъанынгы уа айтмайма. 20Ол халда, къарындашым, Раббийни жолунда сенден хайыр кёрейим, жюрегими Раббийде ырахат эт. 21Сени бойсунууунга ышанып эм сени мен айтхандан да кёп этеригинги билип, муну санга жазгъанма. 22Аны бла бирге манга юй да хазырла, нек десенг сизни тилеклеригиз бла мен сизге берилирме деп умут этеме. 23Мени бла бирге Масих Исса ючюн тутмакъ болгъан Эпафрас эм биргеме уруннган нёгерлерим Марк, Аристарх, Димас, Лука санга салам айтадыла. 24Раббийибиз Масих Иссаны шафауаты сизни нюрюгюз бла болсун. Амин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\