БИЛИМ АЧХАНЫ 1

1Масих Иссаны билим ачханы. Аллах муну, къысха заманда боллукъ затланы, Кесини къулларына билдирир ючюн, Иссагъа бергенди. Ол да Кесини мёлегини юсю бла ийип, муну Кесини къулу Ахиягъа кёргюзтгенди. 2Ол да Аллахны сёзюне эм Масих Иссаны шагъатлыгъына эм не кёргенине шагъатлыкъ этгенди. 3Бу файгъамбарлыкъны сёзлерин окъугъан эм тынгылагъанла эм мында жазылгъанланы тутханла насыплыдыла, нек десегиз заман жууукъду. 4Мен Ахиядан Асияда болгъан жети жамауатха салам! Бар Болуп Тургъандан, Бар Болгъандан эм Бар Болуп Турлукъдан, Аны тахтасыны аллында болгъан жети нюрден 5Эм тюз шагъат болгъан, ёлгенледен биринчи болуп тиргизилген, дунияны патчахларыны Бийи Масих Иссадан сизге шафауат эм ырахатлыкъ болсун. Бизни сюйген, Кесини къаны бла гюняхларыбыздан бизни азат этген 6Эм бизни Кесини Атасы Аллахха къуллукъ этиуде патчахла эм дин къуллукъчула этген Масиххе ёмюрледен ёмюрлеге махтау эм къудурет болсун! Амин. 7Ма, булутла бла келеди! Аны хар кёз да, Аны чанчханла да кёрлюкдюле; Аны ючюн дунияны битеу миллетлери сарнап жилярыкъдыла. Алайды. Амин. 8«Альфа да, Омега да, ауалы да, ахыры да Менме», – дейди Бар Болгъан, Бар Болуп Тургъан эм Бар Болуп Турлукъ, битеу дунияны тутхан Раббий Аллах. 9Масих Иссаны азап чегиуюне, патчахлыгъына эм тёзюмюне сизни бла къатышхан мен, Ахия къарындашыгъыз, Аллахны сёзю ючюн эм Масих Иссаны шагъатлыгъы ючюн Патмос атлы айрыкамда тутмакъ эдим. 10Раббийни кюнюнде мен Сыйлы Нюрню оноуунда эдим эм артымдан сур быргъы ауазыча уллу ауаз: «Альфа да, Омега да, Биринчи да, Ахыргъы да Менме. 11Бу кёргенинги китапха жаз эм Асияда болгъан жети жамауатха: Эфесге, Измирге, Бергамагъа, Тиатирагъа, Сардисге, Филадельфиягъа эм Лаодикиягъа жибер», – деп айтханын эшитдим. 12Мени бла сёлешген кимни ауазы болгъанын кёрюр ючюн, айланып къарадым; къарагъанымлай, жети алтын чырахтан кёрдюм 13Эм жети чырахтанны араларында жерге дери жетген узун кийим кийген эм кёкюрегине дери белине алтын белибау къысылгъан Адам Улуна ушагъан Биреуню кёрдюм. 14Аны башы эм чачлары акъ жюн кибик эм къар кибик акъ эди; Аны кёзлери да отну жилтини кибик эди; 15Аны аякълары да печьде къыздырылгъан сыйдам жезге ушай эдиле, Аны ауазы да кёп сууланы тауушу кибик эди; 16Онг къолунда жети жулдузну тута эди; Аны ауузундан эки жаны да жютю къылыч чыгъа эди; Аны бети да битеу кючю бла жарыгъан кюн кибик эди. 17Аны кёргенимде, ёлгенча болуп, Аны аякъларына аудум. Ол, онг къолун мени юсюме салып, манга былай айтды: «Къоркъма! Биринчи да, Ахыргъы да Менме. 18Сау Менме. Ёлген да болгъанма; ма къара, ёмюрледен ёмюрлеге да саума. Амин. Ахыратны эм ёлюмню ачхычлары Мендедиле. 19Алай бла кёргенлеринги, энди болгъан затланы эм мындан сора боллукъланы жаз. 20Сен Мени онг къолумда кёрген жети жулдузну эм жети алтын чырахтанны тасхасы буду: жети жулдуз жети жамауатны мёлеклеридиле; ол сен кёрген жети чырахтан а жети жамауатды».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\