БИЛИМ АЧХАНЫ 10

1Сора мен юсюне булут кийген башха кючлю мёлекни кёкден тюшгенин кёрдюм; аны башында тейри къылыч бар эди, аны бети кюн кибик эди, аны аякълары да от чигинжиле кибик эдиле; 2Аны къолунда ачылып тургъан китапчыкъ бар эди. Сора ол кесини онг аягъын тенгизни юсюне, сол аягъын а жерни юсюне салды, 3Эмда уллу ауазы бла аслан ёкюрген кибик къычырды. Ол къычыргъан заманда уа, жети кёк кюкюреу кеслерини ауазлары бла сёлешдиле. 4Жети кёк кюкюреу кеслерини ауазлары бла сёлешген заманда, мен жазаргъа хазырландым; алай а кёкден манга: «Жети кёк кюкюреуню не айтханларын эсинге алып къой, аланы жазгъан а этме!» – деген бир ауаз эшитдим. 5Сора, мен аны тенгизни бла жерни юсюнде тургъанын кёрген мёлек кесини къолун кёкге кётюрюп, 6Кёкню эм анда болгъанланы, жерни эм аны юсюнде болгъанланы, тенгизни эм аны ичинде болгъанланы Жаратхан, ёмюрледен ёмюрлеге Жашагъан бла ант этип: «Энди кечигиу боллукъ тюйюлдю! 7Жетинчи мёлекни ауазыны кюнлеринде уа, ол сур быргъы сокъгъан заманда, Аллах Кесини файгъамбар къулларына хайыр хапар билдиргени кибик, Аллахны жашырын планы тамамланырыкъды», – деди. 8Сора ол, мен кёкден эшитген ауаз, дагъыда мени бла сёлешип башлап: «Бар, ачылып тургъан китапчыкъны, тенгизни бла жерни юсюнде тургъан мёлекни къолундан ал», – деди. 9Сора мен, мёлекге барып, анга: «Бер манга китапчыкъны», – дедим. Ол манга: «Муну ал да аша; бу сени къарынынгда ачы боллукъду, ауузунгда уа бал кибик татлы боллукъду», – деди. 10Мен китапчыкъны мёлекни къолундан алдым да, аны ашадым. Ол мени ауузумда бал кибик татлы эди; аны жутханымда уа, къарынымда ачы болду. 11Сора ол манга: «Сен энтда кёп халкъланы, миллетлени, тиллени эм патчахланы юсюнден файгъамбарлыкъ этерге керексе», – деди .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\