БИЛИМ АЧХАНЫ 11

1Сора манга таякъгъа ушагъан бир аршын берилди эм былай айтылды: «Тур, Аллахны табыныучу юйюн да, къурман этилиучю жерни да, анда табыннганланы да ёлчеле. 2Табыныучу юйюню тыш арбазын а къой, аны ёлчелеме; нек десенг ол миллетлеге берилгенди. Ала сыйлы шахарны къыркъ эки ай малтарыкъдыла. 3Сора эки шагъатыма файгъамбарлыкъ этерге кюч берликме, ала, зыбыр чепкен кийимле кийип, минг эки жюз алтмыш кюнню файгъамбарлыкъ этерикдиле». 4Жер юсюню Аллахыны аллында тургъан эки зейтун терек эм эки чырахтан быладыла. 5Алагъа заран этерге сюйген ким болса да, аланы ауузларындан от чыгъып, ол душманланы кюйдюрлюкдю; алагъа заран этерге сюйген адам былай ёлтюрюллюкдю. 6Ала файгъамбарлыкъ этген кюнледе жауун жаумаз ючюн, кёкню жабаргъа аланы эркинликлери барды эм сууланы къан этерге эм сюйген заманларында жерге хар тюрлю палах бла заран салыргъа эркинликлери барды. 7Ала кеслерини шагъатлыкъларын бошагъандан сора уа, тюпсюз теренликледен чыкъгъан жаныуар ала бла къазауат этерикди, аланы хорларыкъды эм аланы ёлтюрлюкдю. 8Аланы ёлюклерин уллу шахарны орамында къоярыкъды; ол шахар а нюр жаны бла Содом эмда Мисир атлыды, бизни Раббийибиз да ол шахарда къачха керилгенди. 9Битеу халкъладан, тукъумладан, тилледен эм миллетледен болгъан адамла юч кюн бла жарымгъа аланы ёлюклерине къарап турлукъдула эм аланы ёлюклерин къабыргъа салыргъа къоярыкъ тюйюлдюле. 10Эм жер башында жашагъанла аланы ёлгенлерине къууанырыкъдыла эм байрам этерикдиле эм бир-бирлерине саугъала иерикдиле; нек десегиз бу эки файгъамбар жер башында жашагъанлагъа азап бере эдиле. 11Алай а юч кюн бла жарымдан сора Аллахдан алагъа жашау нюр кирди, ала экиси да аякъ юсюне турдула эмда алагъа къарап тургъан адамлагъа уллу къоркъуу тюшдю. 12Сора ол эки файгъамбар кёкден алагъа: «Бери ёрге чыгъыгъыз!», – деген уллу ауазны эшитдиле. Сора ала булут ичинде кёкге чыкъдыла, аланы душманлары да алагъа къарап къалдыла. 13Эм олсагъат окъуна уллу жер тебиу болду эм шахарны ондан бири бузулду. Ол жер тепген заманда жети минг адам жоюлду; къалгъанланы да къоркъуу алып, кёкдеги Аллахха махтау салдыла. 14Экинчи палах озду; ма, бусагъат ючюнчю палах келеди. 15Сора жетинчи мёлек сур быргъысын сокъду эмда кёкде: «Дунияны патчахлыгъы бизни Раббийибизни эм Аны Масихини патчахлыгъы болду; Ол ёмюрледен ёмюрлеге патчахлыкъ этерикди», – деген уллу ауазла эшитилдиле. 16Эмда Аллахны аллында кеслерини тахталарында олтургъан жыйырма тёрт тамата да, бетлери бла жерге къапланып, Аллахха сежда этдиле эм: 17«Эй Бар Болгъан, Бар Болуп Тургъан эм Бар Болуп Турлукъ, битеу дунияны тутхан Раббий Аллах, Санга шукур этебиз; Сен Кесинги уллу кючюнгю алып, патчахлыкъ этерге башладынг. 18Миллетле къутургъандыла; алай а башларына Сени чамланыуунг келгенди эм ёлгенлеге сюд этер заман, Сени къулларынга – файгъамбарлагъа, сыйлылагъа эмда Сени атынгдан къоркъгъан гитчелеге эм уллулагъа – тийишлилерин берир эм жерни жойгъанланы жояр заман келди», – дей эдиле. 19Сора Аллахны кёкдеги табыныучу юйю ачылды, Аны табыныучу юйюнде Аны кесаматыны кюбюрчеги кёрюндю. Ол заманда шыбылала, ауазла, кёк кюкюреуле болдула, жер тепди эмда уллу буз урду.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\