БИЛИМ АЧХАНЫ 12

1Сора кёкде уллу илишан, кюнню юсюне кийген къатын кёрюндю; аны аякъларыны тюбюнде ай, аны башында да онеки жулдуздан таж бар эди. 2Къатын бууаз эди эм къозлау ауруудан къыйналып къычыра эди. 3Сора кёкде башха илишан: жети башлы, он мюйюзлю, аны башларында да жети тажы болгъан уллу къызыл аждагъан кёрюндю. 4Аны къуйругъу кёкден жулдузланы ючден бирин алып кетип, аланы жерге атханды. Бу аждагъан, ол къозларыкъ къатынны къозлагъан заманында аны сабийин жутуп къояр ючюн, аны аллында тохтады. 5Сора ол къатын улан сабий тапды; ол сабий а битеу миллетлени темир таякъ бла кютерикди. Алай а сабий олсагъат окъуна Аллахха, Аны тахтасына алынды. 6Къатын а къум тюзге къачды. Ол анда минг эки жюз алтмыш кюн асыралыр ючюн, анга Аллахдан хазырланнган жер барды. 7Сора кёкде къазауат болду: Микайыл бла аны мёлеклери аждагъаннга къажау къазауат эте эдиле, аждагъан бла аны мёлеклери да алагъа къажау къазауат эте эдиле, 8Алай а чыдаялмадыла, алагъа энди кёкде жер табылмады. 9Сора ибилис эм шайтан аталгъан уллу аждагъан, битеу дунияны алдатыучу буруннгу жилян жер юсюне атылды, аны мёлеклери да аны бла бирге атылдыла. 10Сора мен кёкде былай айтхан уллу ауаз эшитдим: «Энди бизни Аллахыбызны къутхарыуу да, кючю да, патчахлыгъы да эм аны Масихини оноуу да келди; нек десегиз къарындашларыбыздан тил этиучю, Аллахыбызны аллында аладан кече да, кюн да тил этиучю энишге атылгъанды. 11Ала Къозуну къаны бла эм кеслерини шагъатлыкъ сёзлери бла аны хорлагъандыла, ала жанларын аямагъандыла эмда ёлюмден артха турмагъандыла. 12Алай бла, кёкле эм алада жашагъанла къууанч этигиз! Жерде бла тенгизде жашагъанлагъа уа – палах; нек десегиз ибилис, анга заман аз къалгъанын билип, сизге уллу къутурууу бла тюшгенди!» 13Аждагъан, жер юсюне атылгъанын кёргенинде уа, ол улан сабий тапхан къатынны ызындан болуп башлады. 14Къатын жилянны аллындан къум тюзге, анда юч жыл бла жарым заманнга асы ралыр жерине учуп кетер ючюн, анга уллу къушну эки къанаты берилди. 15Сора жилян, къатынны суу бла алып кетер ючюн, кесини ауузундан сууну, баргъан сууча, къатынны ызындан жиберди. 16Алай а къатыннга жер болушду, аждагъан ауузундан ийген сууну жер ауузун ачып жутуп къойду. 17Сора аждагъан къатыннга къутуруп къалды эм Аллахны фарызларын сакълагъан эмда Масих Иссагъа шагъатлыкъ этиуню бардыргъан, ол къатынны урлугъундан болгъан башхала бла къазауат этерге кетди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\