БИЛИМ АЧХАНЫ 13

1Сора мен тенгизни юзмезинде тохтадым эмда жети башлы эм он мюйюзлю бир жаныуарны тенгизден чыгъып келгенин кёрдюм; аны мюйюзлеринде он тажы бар эди, аны башларында уа кяфыр атлары бар эдиле. 2Ол мен кёрген жаныуар барсха ушай эди; аны аякълары айыуну аякълары кибик эдиле, гемхоту уа асланны гемхоту кибик эди. Аждагъан анга кесини кючюн да, тахтасын да, уллу власть да берди. 3Сора мен, аны башларындан бири ёлюр жаралы болгъан кибик кёрдюм, алай а ол ёлюр жара сау болду. Битеу жер башында жашагъанла, сейирсинип, жаныуарны ызындан кетдиле эмда жаныуаргъа властьны берген аждагъаннга баш урдула 4Эм жаныуаргъа да баш уруп: «Бу жаныуар кибик ким барды эм муну бла ким уруш эталлыкъды?» – дедиле. 5Жаныуаргъа ёхтем эм кяфыр сёзле сёлешген аууз берилди эм анга къыркъ эки айгъа бардырыргъа власть берилди. 6Сора ол Аллахха аман айтыргъа, Аны атына да, Аны юйюне да, кёкде жашагъанлагъа да аман айтыргъа ауузун ачды. 7Сора анга сыйлыла бла къазауат этерге эм аланы хорларгъа эркинлик берилди; анга хар тукъумну да, хар халкъны да, хар тилни да, хар миллетни да бийлерге власть берилди. 8Жер башында жашагъанла барысы да, аланы атлары дуния жаратылгъандан бери союлгъан Къозуну жашау китабында жазылып болмагъанла анга баш урлукъдула. 9Къулагъы болгъан адам эшитсин. 10Жесирге элтген адам, ол кеси да жесирликге кетер; къылыч бла ёлтюрген адам, ол кеси да къылыч бла ёлтюрюлюр . Бу болумлада сыйлыла тёзюмлю болуп ийманда турургъа керекдиле. 11Сора мен башха жаныуарны жерден чыгъып келгенин кёрдюм; аны къозу мюйюзлеге ушагъан эки мюйюзю бар эди, алай а аждагъанча сёлеше эди. 12Ол биринчи жаныуарны битеу властын аны аты бла жюрютеди эм битеу жерни да, анда жашагъанланы да, аны ёлюр жарасы сау болгъан биринчи жаныуаргъа баш урдурады; 13Эмда уллу илишанла этеди, алай бла адамланы алларында кёкден жерге от да жаудурады. 14Эм анга жаныуарны аты бла этерге берилген илишанла бла ол жер башында жашагъанланы терилтеди. Жер башында жашагъанлагъа къылыч жарасы болуп сау тургъан жаныуарны суратын ишлеп, монумент этигиз деп буюрады. 15Сора анга жаныуарны суратына солуу берип, суратны сёлешдирирге эм жаныуарны суратына баш урмагъан хар адамны ёлтюртюрге кюч берилди. 16Экинчи жаныуар дагъыда гитчелеге эм уллулагъа, байлагъа эм жарлылагъа, азатлагъа эм къуллагъа – барыны да онг къолларына неда мангылайларына тамгъа салдырлыкъды; 17Алай бла ол тамгъасы болгъан неда жаныуарны аты, неда аны атыны саны анда болгъан адамдан башха бир кишиге да не алыргъа, не сатаргъа эркинлик боллукъ тюйюлдю. 18Муну ангылар ючюн, акъылманлыкъ керекди. Акъылы болгъан адам жаныуарны санын санасын; нек десенг ол адам санды. Аны саны алты жюз алтмыш алтыды.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\