БИЛИМ АЧХАНЫ 14

1Сора мен, къарап, Къозу Сион тауну башында тургъанын кёрдюм. Аны биргесине да, Аны Атасыны аты аланы мангылайларында жазылгъан жюз къыркъ тёрт минг адам тура эдиле. 2Сора мен, уллу сууланы тауушуча, уллу кёк кюкюреген тауушча кёкден ауаз эшитдим. Мен эшитген ауаз, арфаларын сокъгъан арфачыланы ауазларына ушай эди. 3Ала тахтаны эм тёрт хайыуанны аллында эм таматаланы аллында жангы зикир айтадыла; ол зикирге уа, жер башындан сатып алыннган бу жюз къыркъ тёрт минг адамдан башха бир киши да юйреналмады. 4Бу адамла кеслерин къатынла бла харам этмегенледиле; нек десегиз ала таптаза адамладыла. Ала, Къозу къайры барса да, Аны ызындан баргъанладыла. Ала, Аллахха бла Къозугъа тюнгючлеча, адамланы арасындан сатып алыннгандыла. 5Аланы ауузларында хыйлалыкъ жокъду, Аллахны тахтасыны аллында ала айыпсыздыла. 6Сора мен кёкню арасында учхан башха мёлекни кёрдюм. Ол мёлег’а, жер башында жашагъанлагъа – хар миллетге эм тукъумгъа, хар тилге эм хар халкъгъа – билдирир ючюн, ёмюрлюк Хайыр Хапарны къолунда тутуп тура эди. 7Ол мёлек уллу ауазы бла: «Аллахдан къоркъугъуз! Анга махтау салыгъыз! Нек десегиз Аны сюд этер заманы келгенди. Кёкню да, жерни да, тенгизни да, суу чыкъгъан жерлени да Жаратханнга сежда этигиз!» – дей эди. 8Башха мёлек да аны ызындан учуп: «Жоюлду! Уллу шахар Бабил жоюлду! Нек десегиз ол кесини саякълыгъыны къутургъан чагъырындан битеу миллетлеге ичиргенди!» – деди. 9Ючюнчю мёлек да, аланы ызларындан учуп, уллу ауазы бла: «Жаныуаргъа эм аны суратына баш ургъан эм аны тамгъасын кесини мангылайына неда къолуна къабыл этген ким болсада, 10Ол Аллахны чамланыуууну чагъырын, Аны ачыу аягъында хазырланнган таза чагъырны ичерикди эмда сыйлы мёлеклени бла Къозуну аллында отда бла кукуртда азап чегерикди. 11Аланы чекген азапларыны тютюню ёмюрледен ёмюрлеге чыгъып турлукъду, жаныуаргъа бла аны суратына баш ургъанла эм аны атыны тамгъасын къабыл этгенле, не кече, не кюндюз тынчлыкъ табарыкъ тюйюлдюле», – деди. 12Бу болумлада Аллахны фарызларын эм Иссагъа ийнаныуну сакълагъан сыйлыла тёзюмлю болургъа керекдиле. 13Сора мен: «Былай жаз: мындан арысында Раббийге ийнаныулары бла ёлгенле насыплыдыла!» – деп кёкден манга айтхан ауазны эшитдим. «Алайды, – дейди Нюр, – Ала урунууларын бошап тынчайырыкъдыла, аланы этген ишлери да аланы ызларындан барлыкъдыла». 14Сора мен, къарап, бир акъ булут кёрдюм. Булутну юсюнде Адам Улуна ушагъан Биреулен олтура эди. Аны башында алтын таж, Аны къолунда да жютю оракъ бар эди. 15Сора башха мёлек табыныучу юйден чыгъып, уллу ауазы бла булут юсюнде Олтургъаннга: «Орагъынгы узат да ор! Оракъла заманы келгенди. Нек десенг жер башында тирлик жетгенди», – деп къычырды. 16Сора булут юсюнде Олтургъан Кесини орагъын жер юсюне атды эмда жерни тирлиги орулду. 17Кёкдеги табыныучу юйден дагъыда башха мёлек чыкъды, аны къолунда да жютю оракъ бар эди. 18Сора отну бийлерге эркинлиги болгъан башха мёлек, къурман этилиучю жерден чыгъып, уллу къычырыу бла жютю орагъы болгъаннга: «Жютю орагъынгы узат да, жер башындагъы жюзюм чопалланы кесип жый! Нек десенг жюзюмлери бишгендиле», – деп къычырды. 19Сора мёлек, орагъын жер юсюне атып, жер башындагъы жюзюмню, кесип жыйып, Аллахны чамланыуууну уллу жюзюм сыгъыучусуна атды. 20Жюзюм сыгъыучуда жюзюмле шахардан тышында малтандыла. Жюзюм сыгъыучудан чыкъгъан ол къан ырхыны узунлугъу минг алтыжюз стадия эди, теренлиги уа атланы жюгенлерине жете эди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\