БИЛИМ АЧХАНЫ 15

1Сора мен кёкде башха уллу эм сейир илишан, жети ахыргъы палахланы келтирген жети мёлекни кёрдюм. Аллахны чамланыуу бу палахла бла бошалады. 2Дагъыда мен от бла къатышдырылгъан мияла тенгиз кибик бир зат кёрдюм эм жаныуарны да, аны суратын да, аны тамгъасын да, аны атыны санын да хорлагъанла Аллахны арфаларын да тутуп, бу мияла тенгизни юсюнде тургъанларын кёрдюм. 3Ала, Аллахны къулу Мусаны зикирин эм Къозуну зикирин айтып: «Битеу дунияны тутхан Раббий Аллах! Сени ишлеринг уллудула эм аламатдыла! Миллетлени Патчахы! Сени жолларынг тюзлюклюдюле эм хакъ кертидиле! 4Я Раббий! Сенден къоркъмазлыкъ эм Сени атынга махтау салмазлыкъ кимди? Нек десенг таза сыйлы жангыз Сенсе. Битеу миллетле, келип, Сени аллынгда сеждагъа барлыкъдыла; нек десенг Сени сюдлеринг ачыкъ болгъандыла», – дейдиле. 5Андан сора мен къарап, табыныучу юйню – кёкдеги шагъатлыкъ чатырны – ачылгъанын кёрдюм. 6Эмда жети палах келтирген жети мёлек таза, жылтырагъан акъ гетен кийимле кийип, беллерине да кёкюреклерине дери жетген алтын белибаула къысып, табыныучу юйден чыкъдыла. 7Сора тёрт хайыуандан бирлери, ёмюрледен ёмюрлеге жашап тургъан Аллахны чамланыууундан толгъан жети алтын аякъны жети мёлекге берди. 8Табыныучу юй Аллахны махтаууну эм къудуретини тютюнюнден толду эм, жети мёлекни жети палахы бошалгъынчы, бир киши да табыныучу юйге киралмады.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\