БИЛИМ АЧХАНЫ 16

1Сора мен табыныучу юйден чыкъгъан уллу ауаз жети мёлекге: «Барыгъыз, Аллахны жети чамланыу аягъын жер юсюне къуюгъуз!» – деп айтханын эшитдим. 2Биринчи мёлек, барып, кесини аягъын жер юсюне къуйду: жаныуарны тамгъасын жюрютген эм аны суратына баш ургъан адамлада кюйсюз эм жийиргенчли ирин этген жарала болдула. 3Экинчи мёлек кесини аягъын тенгизге къуйду: сора тенгиз ёлюкню къаны кибик, къан болду эм тенгизде жаны болгъан хар зат ёлдю. 4Ючюнчю мёлек кесини аягъын баргъан суулагъа эм суу чыкъгъан жерлеге къуйду: была да къан болуп къалдыла. 5Сора мен сууланы мёлегини: «Эй Бар Болгъан эм Бар Болуп Тургъан сыйлы Раббий! Сен тюзлюклюсе! Сен тюз сюд этесе. 6Ала сыйлыланы эмда файгъамбарланы къанларын тёкгенлери ючюн, Сен алагъа ичерге къан бердинг; ала мынга тийишлидиле», – дегенин эшитдим. 7Сора къурман этилиучю жерден башха мёлек: «Эй, битеу дунияны тутхан Раббий Аллах! Сени хукмуларынг хакъ кертидиле эм тюзлюклюдюле!» – деп айтханын эшитдим. 8Тёртюнчю мёлек кесини аягъын кюнню юсюне къуйду, сора кюннге адамланы от бла кюйдюрюрге кюч берилди. 9Уллу иссилик адамланы кюйдюре эди эм бу палахланы эркинлиги Анда болгъан Аллахны атына ала аман айта эдиле. Алай болгъанлыкъгъа тобагъа къайтышыргъа эм Аллахха махтау салыргъа уа унамадыла. 10Бешинчи мёлек кесини аягъын жаныуарны тахтасына къуйду, сора аны патчахлыгъы къарангы болуп къалды. Адамла термилиулеринден тиллерин къаба эдиле, 11Термилиулеринден эм жараларындан кёкдеги Аллахха аман айта эдиле эмда кеслерини ишлеринден тобагъа къайтышыргъа унамадыла. 12Алтынчы мёлек кесини аягъын уллу Евфрат суууна къуйду: кюн чыкъгъан жанындан келген патчахлагъа жол хазыр болур ючюн, Евфратны сууу къуруду. 13Сора мен аждагъанны ауузундан, жаныуарны ауузундан эм жалгъан файгъамбарны ауузундан чыкъгъан макъалагъа ушаш юч харам нюр кёрдюм. 14Ала – сейир илишанла этген, жин нюрле эдиле; ала чыгъып, битеу дунияны тутхан Аллахны ол уллу кюнюнде боллукъ къазауатха битеу дунияны патчахларын жыяргъа бара эдиле. 15«Ма, гудучуча келеме! Сагъайып тургъан эм къымыжа болуп жюрюмез ючюн эм уятлыгъы кёрюнмез ючюн, кесини кийимин юсюнде сакълагъан насыплыды», – дейди Исса. 16Сора аланы чюйютча Хармагедон атлы жерге жыйдыла. 17Жетинчи мёлек кесини аягъын хауагъа къуйду; сора кёкдеги табыныучу юйде тахтадан: «Болуп бошалды!» – деген уллу ауаз чыкъды. 18Сора шыбылала, кёк кюкюреуле, ауазла чыкъдыла эм жер башында адамла жаратылгъандан бери болмагъанча аллай уллу жер тебиу болду. Алай уллу, аллай кючлю жер тебиу болду! 19Уллу шахар да ючге бёлюндю, миллетлени шахарлары да оюлдула, уллу Бабил да Аллахны аллында эсге тюшюрюлдю, анга Аллахны чамланыуууну кючлю чагъыр аягъы берилди. 20Хар айрыкам да къачды, таула да жокъ болдула. 21Кёкден адамланы юсюне хар гырты талант тенгли болгъан буз да жауду. Ол буздан болгъан палах ючюн адамла Аллахха аман айта эдиле; нек десегиз андан болгъан палах бек къыйын эди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\