БИЛИМ АЧХАНЫ 17

1Сора жети аякъны жюрютген жети мёлекден бирлери келди эм, мени бла сёлешип манга: «Кел, мен санга кёп сууланы юсюнде олтургъан уллу саякъ къатыннга боллукъ сюдню кёргюзтейим. 2Жерни патчахлары аны бла саякълыкъ этгендиле эм аны саякълыгъыны чагъырындан жер башында жашагъанла ичип эсиргендиле», – деди. 3Сора мёлек мени Сыйлы Нюрню оноуунда къум тюзге элтди. Анда мен кяфыр атладан топ-толу болгъан жети башлы, он мюйюзлю къызыл жаныуарны юсюне минип тургъан къатынны кёрдюм. 4Къатын къызгъылдым бла къызыл кийим кийип эди, алтын бла, багъалы ташла бла эм инжиле бла айбатланып эди эмда къолунда жийиргенчли затладан, кесини саякълыгъыны кирлеринден толгъан алтын аякъны тута эди. 5Аны мангылайында да: «Уллу Бабил, саякъ къатынланы бла жерни жийиргенчликлерини анасы», – деген таша магъаналы ат жазылып эди. 6Къатын сыйлыланы эм Иссаны шагъатларыны къанларындан эсирип болгъанын кёрдюм эм, аны кёргенде, бек сейирсиндим. 7Сора мёлек манга: «Сен не сейирсинесе? Мен санга бу къатынны эм аны жюрютген жети башлы эм он мюйюзлю жаныуарны тасхасын айтайым. 8Ол сен кёрген жаныуар бар эди эм жокъду, тюпсюз теренликледен чыгъарыкъды эм жоюлуугъа кетерикди. Жер башында жашагъанладан атлары дуния жаратылгъандан бери жашау китабында жазылмагъан адамла жаныуарны алгъын болгъанын энди уа жокълугъун кёргенде хайран боллукъдула. Алай а ол энтда бир кере чыгъарыкъды. 9Муну ангылар ючюн, акъылманлыкъ керекди. Жети баш юслеринде къатын олтургъан жети тауду 10Эм жети патчахды. Аладан бешиси тайдырылгъандыла, бири турады, бири уа алыкъа келмегенди; келсе да, кёп турлукъ тюйюлдю. 11Алгъын болуп, энди уа жокъ болгъан жаныуар, сегизинчи патчахды; жетисинден бириди эмда жоюлуугъа кетерикди. 12Ол сен кёрген он мюйюз да он патчахды, ала уа алыкъа патчахлыкъны алмагъандыла, алай а патчах болуу властьны жаныуар бла бирге бир сагъатха аллыкъдыла. 13Аланы ниетлери бирди эм кеслерини кючлерин эм властьларын жаныуаргъа берликдиле. 14Ала Къозу бла къазауат этерикдиле, Къозу аланы хорларыкъды; нек десенг Ол бийлени Бийиди эм патчахланы Патчахыды, Аны бла болгъанла да чакъырылгъанладыла, сайланнганладыла эм ийманлыладыла», – деди. 15Сора мёлек манга: «Анда саякъ къатын олтургъан, ол сен кёрген суула уа халкъла эм тайпала, миллетле эм тилледиле. 16Ол сен жаныуарда кёрген он мюйюз, саякъ къатынны кёрюп болмай къаллыкъдыла, аны чачарыкъдыла, къымыжа этерикдиле, этин ашарыкъдыла эмда аны отда кюйдюрлюкдюле. 17Нек десенг Аллах аланы жюреклерине, Кесини буйругъун толтурур ючюн, бир ниет ли болургъа эм Аллахны сёзлери толгъунчугъа дери кеси патчахлыкъларын жаныуаргъа берирге салгъанды. 18Ол сен кёрген къатын а, дунияны патчахларына патчахлыкъ этген уллу шахарды», – деди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\