БИЛИМ АЧХАНЫ 18

1Андан сора мен кёкден тюшюп келе тургъан эмда уллу кючю болгъан башха мёлекни кёрдюм; аны аламатлыгъындан жер жарый эди. 2Сора ол уллу ауазы бла, бек къычырып: «Жоюлду! Уллу саякъ Бабил жоюлду! Ол жинлени мекямы эм хар тюрлю харам нюрню къысылыр жери, хар тюрлю харам эм жийиргенчли къанатлыны уясы болду; нек десенг кесини саякълыкъ этиуюню къутургъан чагъырындан битеу миллетлеге ичиргенди. 3Жерни патчахлары аны бла саякълыкъ этгендиле, жерни саудюгерлери да аны уллу къайнауундан байыкъгъандыла», – деди. 4Сора мен кёкден башха ауазны былай айтханын эшитдим: «Эй халкъым, сиз аны гюняхларына къатышмаз ючюн эм ол тюберик палахлагъа жолукъмаз ючюн чыгъыгъыз андан! 5Нек десегиз аны гюняхлары кёкге дери жетгендиле, Аллах аны этген аманлыкъларын эсине тюшюргенди. 6Аны сизге этгени кибик, сиз да анга этигиз эм аны ишлерине кёре анга эки къаты жетдиригиз; ол сизге чагъыр хазырлагъан аякъда анга эки кере хазырлагъыз. 7Ол къаллай бир махталып эм къайнап жашагъан эсе да, анга аллай бир къыйынлыкъ бла ачыу беригиз. Нек десегиз ол кесини жюрегинде: „Патчах болуп олтурама, тул къатын тюйюлме, бушуу да кёрлюк тюйюлме!“ – дейди. 8Муну ючюн башына келлик палахла – ёлюм, бушуу эм ачлыкъ – бир кюнню ичинде келликдиле. Ол отда да кюйдюрюллюкдю, нек десегиз анга сюд этген Раббий Аллахны кючю кёпдю. 9Аны бла зийна этген эм къайнап жашагъан жерни патчахлары, аны жаннганыны тютюнюн кёргенде, анга сарнап жилярыкъдыла. 10Аны тюбеген азабындан къоркъгъанларындан узакъда тохтап: „Палах, палах санга, уллу шахар, кючлю шахар Бабил! Нек десенг санга этиллик сюд бир сагъатны ичинде келди“, – дерикдиле. 11Жерни саудюгерлери да анга сарнап жилярыкъдыла, нек десенг аланы сатлыкъ затларын энди бир киши да алмайды. 12Алтын эм кюмюш затланы, багъалы ташланы, инжилени, ариу гетен къумачланы, дарийни, къызгъылдым бла къызыл къумачны, хар тюрлю ариу ийисли терекни, пил сюекден ишленнген хар тюрлю затны, бек багъалы агъачладан, жезден, темирден эм мермер ташдан ишленнген хар тюрлю затны, 13Тарчынны, къакъуланы, фимиамны, ариу ийисли жауну, ладанны, чагъырны, зейтун жауну, таза унну, будайны, тууарланы, къойланы, атланы, арбаланы, къулланы эм адам жанланы энди бир киши да алмайды. 14Сени жанынг сюйюучю кёгетле да сенде къалмадыла, сени битеу байлыгъынг бла аламатлыгъынг сенден кетди, сен энди аланы табарыкъ тюйюлсе. 15Бу затланы барысы бла сатыу этип Бабилни хайырындан байыкъгъанла, аны тюбеген азабындан къоркъгъанларындан, узакъда тохтарыкъдыла эм сарнап жиляп: 16„Палах, палах санга, ариу гетенден, къызгъылдым бла къызыл къумачдан кийим кийген, алтын бла, багъалы ташла бла, инжиле бла жасаннган уллу шахар! 17Нек десенг быллай уллу байлыкъ бир сагъатны ичинде жоюлду!“» – дерикдиле. Битеу кеме жюрютюучюле, битеу кеме жолоучула, битеу кемечиле эм битеу тенгизде саудюгерлик этиучюле, узакъда тохтап 18Эм аны жаннганыны тютюнюн кёрюп: «Бу уллу шахаргъа къайсы шахар ушайды?» – деп къычырыкъ этдиле. 19Эм кеслерини башларына кюл къуюп, жиляп эм сарнап: «Палах, палах санга, уллу шахар! Сени багъалы затларынг бла тенгизде кемелери болгъанла байыкъгъандыла, энди уа бир сагъатны ичинде чачылдынг. 20Кёк да, сыйлы абустолла да, файгъамбарла да, аны башына келгеннге къууаны гъыз; нек десегиз Аллах анга сюд этип, дертигизни жетдиргенди», – деп къычырыкъ этдиле. 21Сора бир кючлю мёлек, уллу тирмен ташха ушагъан бир ташны кётюрюп, былай айтып, тенгизге атды: «Уллу шахар Бабил ма былай къызыу атыллыкъды эм мындан арысында аны бир киши табарыкъ тюйюлдю. 22Арфа сокъгъанланы, жырлагъанланы, сыбызгъы эм быргъы сокъгъанланы ауазлары энди сенде эшитиллик тюйюлдюле; энди сенде бир тюрлю санагъатны, бир тюрлю устасы боллукъ тюйюлдю эм энди сенде тирмен тауушу да эшитиллик тюйюлдю; 23Энди сенде чыракъ жарыгъы да чыгъарыкъ тюйюлдю; энди сенде киеуню бла келинни ауазлары эшитиллик тюйюлдюле. Нек десенг сени саудюгерлеринг жерни бийлери эдиле эм сени хыйнычылыгъынг бла битеу миллетле ажашыугъа тюшгендиле. 24Ол шахарда файгъамбарланы, сыйлыланы эм битеу жер башында ёлтюрюлгенлени къанлары табылгъанды».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\