БИЛИМ АЧХАНЫ 19

1Андан сора мен кёкде кёп халкъны ауазы кибик уллу ауаз эшитдим, ала: «Халелуя ! Къутхарыу да, махтау да, хурмет да, кюч да Раббийибизниди ; 2Нек десегиз Аны сюдлери хакъ кертидиле эм тюзлюклюдюле! Ол, кесини саякълыгъы бла жер юсюн жойгъан уллу саякъ къатыннга сюд этгенди эм Кесини къулларыны къанларыны дертин анга жетдиргенди», – дедиле. 3Экинчи кере да: «Халелуя! Аны тютюню ёмюрледен ёмюрлеге чыгъып турлукъду», – дедиле. 4Ол заманда жыйырма тёрт тамата бла тёрт хайыуан жерге къапланып, тахтада олтургъан Аллахха сеждагъа бардыла эм: «Амин! Халелуя!» – дедиле. 5Сора тахтадан: «Аллахыбызгъа махтау салыгъыз, Аны битеу къуллары да, Андан къоркъгъанла да, гитчеле да, уллула да!» – деген ауаз чыкъды. 6Сора мен кёп халкъны ауазына, кёп сууланы тауушуна, уллу кёк кюкюреулени ауазына ушаш ауазланы: «Халелуя! Битеу дунияны тутхан Раббий Аллахыбыз патчахлыкъ этеди. 7Сюйюнейик, къууанч этейик эмда Анга махтау салайыкъ! Нек десегиз Къозуну той сагъаты келгенди, Аны къатыны кесин хазырлагъанды! 8Анга киерге таза, жылтырауукъ, ариу гетен кийим берилди», – дегенлерин эшитдим. Ариу гетен а – сыйлыланы этген тюзлюклю ишлериди. 9Сора мёлек манга: «Жаз: Къозуну некях тоюна чакъырылгъанла насыплыдыла!» – деди. Дагъыда манга: «Была хакъ керти сёзледиле, Аллахны сёзлеридиле», – деди. 10Мен, анга сежда этер ючюн, аны аякъларына аудум; алай а ол манга: «Къара, этме алай! Мен да сени кибик эм Иссагъа шагъатлыкъ этиуню бардыргъан къарындашларынг кибик Аллахны къулума. Сежданы Аллахха эт, нек десенг Иссагъа шагъатлыкъ этиу файгъамбарлыкъны нюрюдю», – деди. 11Сора мен кёк ачылгъанын эм анда акъ ат тургъанын кёрдюм. Атха минип тургъанны аты Тюздю эм Хакъ Кертиди. Ол, тюзлюк бла сюд этип, къазауат этеди. 12Аны кёзлери отну жилтини кибикдиле, Аны башында кёп таж барды; Аны юсюне Кесинден башха бир киши билмеген ат жазылыпды. 13Ол, къаннга боялгъан кийим кийип эди. Анга «Аллахны Сёзю» деген ат берилгенди. 14Кёкдеги аскерле да, таза, ариу акъ гетен кийим кийип, акъ атлагъа минип, Аны ызындан бара эдиле. 15Ол миллетлени хорлар ючюн, Аны ауузундан а жютю къылыч чыгъады. Ол Кеси аланы темир таякъ бла кютерикди; Ол битеу дунияны тутхан Аллахны ачыу эм чамланыу чагъырыны жюзюм сыгъыучусун малтарыкъды. 16Аны кийиминде бла базыкъ бутунда: патчахланы Патчахы эм бийлени Бийи деген ат жазылыпды. 17Сора мен кюнню юсюнде тургъан бир мёлекни кёрдюм; ол уллу ауазы бла, кёкню арасында учхан битеу къанатлылагъа: «Учуп келигиз, 18Патчахланы, кючлюлени, командирлени, атланы бла алагъа миннгенлени этлерин, битеу азатланы эм къулланы, гитчелени эм уллуланы этлерин ашар ючюн, Аллахны уллу ушхуууруна жыйылыгъыз!» – деп къычырды. 19Сора мен жаныуарны да, дунияны патчахларын да, аланы аскерлерин да, атха минип Тургъан бла эм Аны аскери бла къазауат этерге жыйылып тургъанларын кёрдюм. 20Сора жаныуар да, аны бла бирге аны аллында сейир илишанла кёргюзтген, ол илишанла бла жаныуарны тамгъасын къабыл этгенлени эм аны суратына баш ургъанланы терилтген жалгъан файгъамбар да тутулдула; ала экиси да саулай, кукурт жаннган от кёлге атылдыла. 21Къалгъанлары уа, атха минип Тургъанны ауузундан чыкъгъан къылыч бла ёлтюрюлдюле; битеу къанатлыла да аланы этлеринден тойдула.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\