БИЛИМ АЧХАНЫ 2

1«Эфесдеги жамауатны мёлегине былай жаз: жети жулдузну онг къолунда Тутхан, жети алтын чырахтанны араларында Жюрюген былай айтады: 2„Сени ишлеринги, урунууунгу, чыдамлылыгъынгы эмда сен аман адамлагъа тёзмегенинги билеме. Ала абустол болмагъанлай, кеслерине абустол атагъанланы сынагъанса эмда аланы ётюрюкчю болгъанларын ангылагъанса. 3Сен кёпню сынагъанса, тёзюмюнг да барды эм Мени атым ючюн уруннганса, болалмай да къалмагъанса. 4Алай а санга къажау айтыр затым барды: сен кесинги биринчи сюймеклигинги къойгъанса. 5Алай бла къайдан энишге жыгъылгъанынгы эсинге тюшюр, тобагъа къайтыш эм алгъын этген ишлеринги эт; алай болмаса уа, къысха заманда санга келликме эм, тобагъа къайтышмасанг, сени чырахтанынгы жеринден тайдырлыкъма. 6Болсада сен Николайчыланы ишлерин кёрюп болмагъанынгы тюз этесе, аланы уа Мен да кёрюп болмайма. 7Нюрню жамауатлагъа не айтханын къулагъы болгъан эшитсин: хорлагъаннга Аллахны жаннетини арасындагъы жашау терегинден ашаргъа эркинлик берликме“». 8«Измирдеги жамауатны мёлегине да былай жаз: Биринчи эм Ахыргъы, Ол ёлюп, сау болгъан былай айтады: 9„Сени ишлеринги, азап чекгенинги эм жарлылыгъынгы билеме. Алай а сен байса! Кеслерини юслеринден, биз иудейлилебиз деп, сизге аман айтханланы да билеме. Ала иудейли тюйюлдюле, шайтанны жыйымдыгъыдыла . 10Сен сынарыкъ къыйынлыкъладан къоркъма. Ма, ибилис, сизни сынар ючюн, сизни арагъыздан бир къауумланы тюрмеге саллыкъды эм он кюн къыйынлыкъда боллукъсуз. Ёлюрге керек болсанг да тюз бол, сора санга жашауну тажын берликме. 11Нюрню жамауатлагъа не айтханын къулагъы болгъан эшитсин: хорлагъан экинчи ёлюмден заран кёрлюк тюйюлдю“». 12«Бергамадагъы жамауатны мёлегине да былай жаз: эки ауузлу жютю къылычы болгъан былай айтады: 13„Сени ишлеринги эм жашагъан жеринги билеме; шайтанны тахтасы андады. Алай болгъанлыкъгъа Мени атымы къаты тутаса эм арагъызда – шайтан жашагъан жерде ёлтюрюлген Мени тюз шагъатым Антипаны кюнлеринде окъуна манга ийнаныудан таймагъанса. 14Алай а санга къажау айтыр бир аз затым да барды: сизни арагъызда Биламны юйретиуюн тутханла бардыла. Ол, Израил улуланы терилтип, алагъа идоллагъа этилген къурманланы этлерин ашатыргъа эм аланы саякъ этерге Балакъны юйретгенди. 15Аны кибик арагъызда да Николайчыланы юйретиулерин тутханла бардыла, аны уа Мен кёрюп болмайма. 16Ол себепден тобагъа къайтыш! Алай этмесенг а, къысха заманда санга келип, ала бла ауузумдагъы къылыч бла къазауат этерикме. 17Нюрню жамауатлагъа не айтханын, къулагъы болгъан эшитсин: хорлагъаннга жашырын сакъланнган маннаны ашаргъа эркинлик берликме эм анга жангы ат жазылгъан акъ таш берликме; ол атны уа ташны алгъан адамдан башха бир киши да билмейди“». 18«Тиатираны жамауатыны мёлегине да былай жаз: Аны кёзлери отну жилтини кибик болгъан, аякълары да сыйдам жезге ушагъан, Аллахны Уланы былай айтады: 19„Сени ишлеринги, сюймеклигинги, къуллукъ этиуюнгю, ийманынгы, тёзюмюнгю эмда сени артдагъы ишлеринг алгъыннгыларынгдан уллу болгъанын да билеме. 20Алай а санга къажау айтыр затым да барды: сен кесине файгъамбар атагъан къатын Изабелни, Мени къулларымы саякълыкъ этерге эм идоллагъа этилген къурманланы этлерин ашаргъа юйретирге эм ажашдырыргъа бошлап къояса. 21Аны саякълыкъ этиуюнден тобагъа къайтышыргъа Мен анга заман бергенме, алай а ол тобагъа къайтышыргъа унамайды. 22Ма, Мен аны азап тёшекге тюшюрлюкме эм аны бла зийна этгенлени да, кеслерини ишлери ючюн, тобагъа къайтышмасала, уллу азапха тюшюрлюкме. 23Аны сабийлерин да ёлюм бла къырлыкъма эм Мен адамланы жюреклерин бла кёллериндегин сынаучу болгъанымы битеу жамауатла ангыларла эм сизни хар биригизге да этген ишлеригизге кёре тийишлисин берирме. 24Сизге уа эм Тиатирада болгъан башхалагъа, ол окъууну тутмагъанлагъа эм шайтанны теренликлери аталгъан затланы билмегенлеге, 25Мен келгинчи, ол сизде болгъанны тутугъуз, ансы юсюгюзге башха жюк саллыкъ тюйюлме, – деп айтама. 26Хорлагъан эм Мени ишлерими ахырына дери бардыргъан адамгъа, Атам Манга бергенича, битеу миллетлени оноуун берликме; 27Ол аланы темир таякъ бла кютерикди, ала къошун сауутла кибик сынарыкъдыла. 28Хорлагъаннга эрттен жулдузну да берликме. 29Нюрню жамауатлагъа не айтханын, къулагъы болгъан эшитсин“».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\