БИЛИМ АЧХАНЫ 20

1Сора мен кёкден тюшген бир мёлекни кёрдюм; аны къолунда тюпсюз теренликлени ачхычы эм бир уллу сынжыр бар эди. 2Ол ибилис эм шайтан болгъан аждагъанны, буруннгулу жилянны тутуп, аны минг жылгъа бугъоулады. 3Аны тюпсюз теренликлеге атып, тутмакъ этди эмда аны юсюне мухур салды, алай бла, ол, минг жыл бошалгъынчы, энди миллетлени алдаргъа болалмады. Андан сора уа ол бир кесек заманнга эркин этилирге керекди. 4Сора мен тахталаны да, алада олтургъанланы да кёрдюм. Сюд этерге алагъа эркинлик берилген эди. Иссагъа этген шагъатлыкълары эм Аллахны Сёзю ючюн башлары кесилгенлени жанларын да кёрдюм. Ала уа жаныуаргъа да, аны суратына да сежда этмеген эдиле эм аны тамгъасын не кеслерини мангылайларына, не къолларына къабыл этмеген эдиле. Ала тирилдиле эм Масих бла бирге минг жыл патчахлыкъ этдиле. 5Бу биринчи тиргизилиудю. Къалгъан ёлгенле уа минг жыл бошалгъынчы тирилмедиле. 6Биринчи тиргизилиуге къошулгъан насыплыды эм сыйлыды; экинчи ёлюмню алагъа эркинлиги жокъду, алай а ала Аллахны эм Масихни дин къуллукъчулары боллукъдула эмда Аны бла бирге минг жыл патчахлыкъ этерикдиле. 7Минг жыл бошалгъандан сора уа, шайтан, тутмагъындан эркин этилликди эм жерни тёрт мюйюшюнде болгъан миллетлени – Яжуж бла Мажужну терилтирге чыгъарыкъды эм аланы къазауат этерге жыярыкъды; аланы саны тенгизни юзмези кибикди. 8Ала, жерни кенглигине чыгъып, сыйлыланы ыстауатын эм сюйюлюннген шахарны къуршаларыкъдыла. 9Алай а кёкден, Аллахдан от тюшюп, аланы кюйдюрюп бошарыкъды. 10Аланы терилтген ибилис а, от бла кукурт кёлге атыллыкъды; жаныуар бла жалгъан файгъамбар да андадыла. Ала кече да, кюн да ёмюрледен ёмюрлеге азап чегерикдиле. 11Сора мен уллу акъ тахтаны эм анда Олтургъанны кёрдюм; Аны бетинден кёк да, жер да къачдыла эм алагъа жер табылмады. 12Эмда мен ёлгенлени, уллуланы эм гитчелени Аллахны аллында тургъанларын кёрдюм. Сора китапла ачылдыла. Аты жашау китабы болгъан башха китап да ачылды. Ёлгенлеге уа китаплада жазылгъанла бла, кеслерини этген ишлерине кёре сюд этиле эди. 13Ол заманда тенгиз кесинде болгъан ёлгенлени берди, ёлюм да, ахырат да алада болгъан ёлгенлени бердиле; хар кимге да кесини этген ишлерине кёре сюд этилди. 14Андан сора ёлюм да, ахырат да от кёлге атылдыла. От кёл экинчи ёлюмдю. 15Сора жашау китабында аты жазылмагъан хар адам от кёлге атылды.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\