БИЛИМ АЧХАНЫ 21

1Сора мен жангы кёкню бла жангы жерни кёрдюм; нек десегиз алгъыннгы кёк бла алгъыннгы жер озгъан эдиле, энди тенгиз да жокъ эди. 2Сора мен, Ахия, сыйлы шахарны, жангы Иерусалимни кёрдюм; ол, кесини эрине айбатланып хазырланнган келин кибик кёкден, Аллахдан тюшюп келе эди. 3Дагъыда мен тахтадан уллу ауазны: «Ма, Аллахны чатыры адамланы арасындады. Ол ала бла жашарыкъды; ала Аны халкъы боллукъдула, Аллах Кеси да, ала бла болуп, аланы Аллахы боллукъду. 4Аллах аланы кёзлеринден хар жилямукъларын сюртюрюкдю, энди ёлюм боллукъ тюйюлдю. Не бушуу, не ачы къычырыкъ, не ауруу энди боллукъ тюйюлдю; нек десенг алгъыннгы озгъанды», – дегенин эшитдим. 5Сора тахтада Олтургъан: «Ма, хар нени да жангы этеме», – деди. Эмда манга: «Быланы жаз, нек десенг бу сёзле хакъ кертидиле эм тюздюле», – деди. 6Дагъыда манга: «Тамам болду! Альфа да, Омега да, ауалы да, ахыры да Менме; суусап болуп термилгеннге жашау сууну шауданындан хакъсыз берликме. 7Хорлагъан барындан да юлюшлю боллукъду. Мен аны Аллахы боллукъма, ол да Манга улан боллукъду. 8Къоркъакъланы, иймансызланы, харамланы, мурдарланы, саякъланы, хыйнычыланы, идоллагъа табыныучуланы эм битеу ётюрюкчюлени къадарлары уа от бла кукурт жаннган кёлдеди; бу экинчи ёлюмдю», – деди. 9Сора жети ахыргъы палахладан толгъан жети аякъны жюрютген жети мёлекден бирлери, мени къатыма келип, манга сёлешип: «Кел, мен санга, Къозуну къатыны боллукъ келинни кёргюзтейим», – деди. 10Сора мёлек, мени Сыйлы Нюрню оноуунда, уллу, бийик таугъа чыгъарып, манга, кёкден, Аллахдан энишге тюшген, уллу, сыйлы Иерусалим шахарны кёргюзтдю. 11Ол шахар Аллахны аламатлыгъындан жарый эди; аны жарыгъы, кристаллча кёрюннген яспис таш кибик бек багъалы ташны жарыгъына ушай эди. 12Шахарны уллу, бийик къабыргъасы, онеки къабагъы бар эди. Къабакъланы къатында онеки мёлек тура эди. Къабакъланы юсюнде Израиль улуларыны онеки тукъумуну атлары жазылып эдиле. 13Кюн чыкъгъан жанындан юч къабагъы, шимал жанындан юч къабагъы, къыбыла жанындан юч къабагъы, кюн батхан жанындан юч къабагъы бар эди. 14Шахарны къабыргъасы онеки мурдорну юсюнде ишленнген эди, аланы юсюнде да Къозуну онеки абустолуну атлары жазылып эди. 15Мени бла сёлешген мёлекни къолунда, шахарны эм аны къабакъларын эмда аны къабыргъасын ёлчелер ючюн, алтын аршыны бар эди. 16Шахар тёрт мюйюшлю болуп салыннганды, аны узунлугъу да кенглигине тенгди. Ол аршын бла шахарны ёлчеледи, аны хар жаны да онеки минг стадия эди; узунлугъу да, кенглиги да, бийиклиги да тенг эдиле. 17Аны къабыргъасын да ёлчеледи, аны кенглиги да адамны ёлчеую бла жюз къыркъ тёрт къары эди, мёлекни ёлчеую да алайды. 18Аны къабыргъасы ясписден ишленнгенди, шахар а таза миялагъа ушагъан таза алтын эди. 19Шахарны къабыргъасыны мурдорлары хар тюрлю багъалы ташла бла жасаннгандыла: биринчи мурдору – ясписден, экинчиси – сапфирден, ючюнчюсю – халкидондан, тёртюнчюсю – жашил изумруддан, 20Бешинчиси – сардониксден, алтынчысы – сардисден, жетинчиси – хризолифден, сегизинчиси – кёк изумруддан, тогъузунчусу – топасдан, онунчусу – сары изумруддан, онбиринчиси – гиацинтден, онекинчиси – аметистден эди. 21Онеки къабагъ’а – онеки инжиден эди, хар къабакъ бир сау инжиден эди. Шахарны орамы, жарыкъ мияла кибик – таза алтындан эди. 22Бу шахарда табыныучу юй кёрмедим; нек десенг аны табыныучу юйю – битеу дунияны тутхан Раббий Аллахды эм Къозуду. 23Шахарны не кюн, не ай жарытыр кереклиси жокъ эди; нек десегиз Аллахны аламатлыгъы аны жарыта эди, аны чырагъы да Къозу эди. 24Къутхарылгъан миллетле аны жарыгъында жашарыкъдыла, дунияны патчахлары да кеслерини махтауларын Аны ичине келтирликдиле. 25Кюндюз аны къабакълары жабыллыкъ тюйюлдюле, анда кече уа боллукъ тюйюлдю. 26Битеу миллетлени махтауларын эм сыйларын аны ичине келтирликдиле; 27Аны ичине бир тюрлю харам зат эм жийиргенчли ишге бла ётюрюкге кесин берген бир киши да кирлик тюйюлдю; жаланда атлары, Къозуну жашау китабында жазылгъанла кирликдиле.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\