БИЛИМ АЧХАНЫ 22

1Сора мёлек манга Аллахны эм Къозуну тахтасындан чыкъгъан, кристалл кибик жарыкъ, жашау сууну баргъан ариу сууун кёргюзтдю. 2Шахарны орамыны арасында, баргъан сууну ары эм бери жанында, онеки кере кёгет берген, хар айгъа кёгетин берген жашау тереги бар эди; терекни чапыракълары уа миллетлени саулукълу этер ючюн эди. 3Энди бир тюрлю налат зат боллукъ тюйюлдю; алай а анда Аллахны эм Къозуну тахтасы боллукъду эмда Аны къуллары Анга къуллукъ этип турлукъдула. 4Ала Аны бетин кёрлюкдюле эмда Аны аты аланы мангылайларында жазылып боллукъду. 5Анда кече боллукъ тюйюлдю эм не чыракъны, не кюнню жарыгъы керекли боллукъ тюйюлдюле; нек десегиз Раббий Аллах аланы жарытады. Ала ёмюрледен ёмюрлеге патчахлыкъ этерикдиле. 6Сора мёлек манга: «Бу сёзле тюздюле эм хакъ кертидиле эмда сыйлы файгъамбарланы Раббий Аллахы, къысха заманда боллукъ затланы Кесини къулларына кёргюзтюр ючюн, Кесини мёлегин ийгенди», – деди. 7«Ма, терк келликме! Бу китапны файгъамбарлыкъ сёзлерин тутхан насыплыды», – дейди Исса. 8Быланы кёрген эм эшитген мен Ахияма. Эшитген эм кёрген заманымда уа, быланы кёргюзтген мёлекге сежда этер ючюн, аны аякъларына аудум. 9Алай а ол манга: «Къара, этме алай! Нек десенг мен сени кибик эм сени къарындашларынг файгъамбарла эмда бу китапны сёзлерин тутханла кибик Аллахны къулума. Сежданы Аллахха эт!» – деди. 10Сора манга: «Бу китапны файгъамбарлыкъ сёзлерине мухур салма, нек десенг заман жууукъду. 11Тюзлюксюзлюк этиучю дагъыда тюзлюксюзлюк этсин, харам адам дагъыда харам болсун. Тюзлюклю уа дагъыда тюзлюк этсин, сыйлы дагъыда сыйлы болсун», – деди. 12«Ма, терк келликме! Мени берлик саугъам Мени биргемеди, хар кимге этген ишлерине кёре тийишлисин берликме. 13Альфа да, Омега да, ауалы да, ахыры да, биринчи да, артдагъы да Менме. 14Аланы жашау терегине эркинликлери болур ючюн эм шахаргъа къабакъла бла кирир ючюн, кеслерини кийимлерин жуугъанла насыплыдыла. 15Ит адамла эм хыйнычыла, саякъ адамла эм мурдарла, идоллагъа табыныучула эм ётюрюкню сюйюучю эм этиучю хар адам шахардан тышындадыла. 16Мен Исса, жамауатланы юсюнден бу шагъатлыкъланы сизге билдирирге Кесими мёлегими ийгенме. Мен – Дауутну тамырыма эм туудугъума, жарыкъ танг жулдузма». 17Нюр да, келин да: «Кел!» – дейдиле. Эшитген да: «Кел!» – десин. Суусап болуп термилген келсин, алыргъа сюйген да жашау сууун хакъсыз алсын. 18Эм мен да бу китапны файгъамбарлыкъ сёзлерин эшитген хар адамгъа шагъатлыкъ этеме: былагъа ким зат къошса, анга Аллах бу китапда жазылгъан палахланы къошар; 19Эм бу файгъамбарлыкъ китапны сёзлеринден ким зат къоратса, Аллах аны жашау терекден, сыйлы шахардан эм бу китапда жазылгъан затладан юлюшюн къоратыр. 20Бу затлагъа шагъатлыкъ Этген: «Ма, терк келликме!» – дейди. Амин. Я Раббий Исса, кел! 21Бизни Раббийибиз Масих Иссаны шафауаты сизни барыгъыз бла да болсун. Амин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\