БИЛИМ АЧХАНЫ 3

1«Сардисдеги жамауатны мёлегине да былай жаз: Аллахны жети нюрю эм жети жулдуз Анда болгъан былай айтады: „Сени ишлеринги билеме; сен, сау кибик, ат жюрютесе, алай а сен ёлюсе. 2Уян эмда къалгъан ёле тургъанны кючлендир; нек десенг мени Аллахымы аллында сени ишлеринг тамамлы болмагъанларын кёргенме. 3Сен не къабыл этгенинги эмда эшитгенинги эсинге тюшюр эм сакъла эмда тобагъа къайтыш. Уянмасанг а, Мен сени юсюнге гудучуча келирме эм сени юсюнге къайсы сагъатда келлигими сен билмезсе. 4Болсада сенде, Сардисде, кеслерини кийимлерин харам этмеген бир бёлек адам барды. Ала акъ кийимлери бла Мени бир геме жюрюрюкдюле; нек десенг ала мынга тийишлидиле. 5Хорлагъан акъ кийимле киерикди; аны атын жашауну китабындан кетерлик тюйюлме эм аны атын Атамы аллында бла Аны мёлеклерини аллында ачыкъ айтырыкъма. 6Нюрню жамауатлагъа не айтханын къулагъы болгъан эшитсин“». 7«Филадельфиядагъы жамауатны мёлегине да былай жаз: Сыйлы, Хакъ Керти, Анда Дауутну ачхычы болгъан, Ол ачса, бир киши да жапмазлыкъ, жапса, бир киши да ачмазлыкъ былай айтады: 8„Сени ишлеринги билеме; ма, Мен сени аллынгда эшик ачханма, аны бир киши да жабаллыкъ тюйюлдю; сени кючюнг азды, алай а Мени сёзюмю сакълагъанса эм Мени атымы инкяр этмегенсе. 9Ма, Мен шайтанны жыйымдыгъына былай этерикме, кеслерине иудейлилебиз – деп, алай а аллайла болмай, ётюрюк айтханлагъа, – ма, Мен, ала келип сени аякъларынгы аллында баш урурча, алай этерикме эмда Мен сени сюйгеними билликдиле. 10Сен, мени сёзюмю сакълап, тёзюмлюк этгенинг ючюн, Мен да, сени жер башында жашагъанланы сынар ючюн, битеу дуниягъа келлик сынау сагъатдан сакъларма. 11Ма, кёп турмай келликме! Тажынгы киши алып къачмаз ючюн, болгъан затынгы тутуп тур. 12Хорлагъанны Аллахымы табыныучу юйюнде чигинжи этерикме эмда ол энди андан тышына чыгъарыкъ тюйюлдю; эмда аны юсюне Аллахымы атын эм Аллахымы шахарыны, кёкден Аллахымдан энишге тюшген жангы Иерусалимни атын эм Мени жангы атымы жазарыкъма. 13Нюрню жамауатлагъа не айтханын къулагъы болгъан эшитсин“». 14«Лаодикиядагъы жамауатны мёлегине да былай жаз: Аллахны жаратханын Башлатыучу, тюз эм хакъ керти Шагъат Амин былай айтады: 15„Сени ишлеринги билеме: сен не сууукъ, не исси тюйюлсе; ой, сен не сууукъ неда исси болсанг эди уа! 16Алай а сен не исси, не сууукъ болмай, жылы болгъанынг себепли, сени ауузумдан атарыкъма. 17Нек десенг сен: Мен байма, бай болгъанма, бир керекли затым да жокъду, – дейсе; сен а насыпсыз да, жазыкъ да, факъыр да, сокъур да, къымыжа да болгъанынгы уа билмейсе. 18Сен бай болур ючюн, отда тазаланнган алтынны эм кийинир ючюн, къымыжалыгъынгы уятлыгъы кёрюнмез ючюн, акъ кийимни Менден алыргъа санга акъыл юйретеме; кёрюр ючюн да, кёзлеринге кёз дарман сюрт. 19Мен, сюйген адамларымы бетлерине айтама эм азап берип юйретеме. Алай бла эришиучю бол эм тобагъа къайтыш. 20Ма, эшикни къатында сюелип, аны къагъып турама: Мени ауазымы эшитип, эшигин ким ачса да, аны къатына кирликме эм аны бла, ол да Мени бла ушхууур ашарыкъбыз. 21Мен хорлап, Атамы биргесине Аны тахтасында олтургъаным кибик, хорлагъаннга да Мени биргеме Мени тахтамда олтурургъа эркинлик берликме. 22Нюрню жамауатлагъа не айтханын, къулагъы болгъан эшитсин“».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\