БИЛИМ АЧХАНЫ 5

1Сора мен тахтада Олтургъанны онг къолунда, ичинде да тышында да жазылгъан, анга жети мухур салыннган китапны кёрдюм. 2Сора мен кючлю мёлекни уллу ауазы бла: «Бу китапны ачаргъа эм аны мухурларын алыргъа тийишли кимди?» – деп билдиргенин кёрдюм. 3Алай а не кёкде, не жер башында, не жер тюбюнде биреу да ол китапны ачаргъа не анга къараргъа болалмады. 4Ол китапны ачаргъа эм окъургъа эм анга къараргъа окъуна тийишли бир киши да табылмагъанына мен кёп жилядым. 5Сора таматаладан бирлери манга: «Жиляма! Ма, Дауутну Тамыры, Яхуданы тукъумундан болгъан Аслан хорлагъанды, Ол бу китапны ачаргъа эм аны жети мухурун алыргъа болаллыкъды», – деди. 6Сора мен, къарап, тахтаны эм тёрт хайыуанны арасында эмда таматаланы арасында тургъан, боюну кесилгеннге ушаш Къозуну кёрдюм; Аны жети мюйюзю эм жети кёзю бар эди; была да, Аллахны битеу дуниягъа ийген жети Нюрюдю. 7Сора Къозу, келип, тахтада Олтургъанны онг къолундан китапны алды. 8Ол китапны алгъан заманда, тёрт хайыуан бла жыйырма тёрт тамата Къозуну аллында жерге къапландыла; хар бирини да къолунда арфа эм ариу ийисли фимиамдан толу алтын аякъ бар эди, была уа сыйлыланы тилеклеридиле. 9Эмда жангы зикир айтадыла: «Сен тийишлисе китапны алыргъа эм аны юсюнден мухурларын ачаргъа; нек десенг Сен союлгъанса эм Кесинги къанынг бла хар тукъумдан эм хар тилден, хар халкъдан эм хар миллетден бизни Аллахха жулугъанса 10Эмда Аллахыбыз ючюн бизни патчахла эм дин къуллукъчула этгенсе; биз жер башында патчахлыкъ этерикбиз», – дейдиле. 11Сора тахтаны бла хайыуанланы эм таматаланы тёгерегинде, мен кёп мёлеклени кёрдюм эм ауазларын эшитдим. Аланы саны тул-тубан эм минг-мингле эдиле. 12Ала уллу ауаз бла: «Союлгъан Къозу къудуретни да, байлыкъны да, акъылманлыкъны да, кючню да, хурметни да, махтауну да, алгъышны да алыргъа тийишлиди!» – дей эдиле. 13Эм кёкде эм жер башында, жерни тюбюнде эм тенгизде хар жаратылгъан, битеу алада болгъанла: «Тахтада Олтургъаннга эм Къозугъа алгъыш да, хурмет да, махтау да, бийлик да ёмюрледен ёмюрлеге да болсун!» – деп айтханларын мен эшитдим. 14Эм тёрт хайыуан да: «Амин», – дедиле. Жыйырма тёрт тамата да жерге къапланып, ёмюрледен ёмюрлеге Жашагъаннга сежда этдиле.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\