БИЛИМ АЧХАНЫ 7

1Андан сора мен тёрт мёлекни жерни тёрт мюйюшюнде тургъанларын кёрдюм. Ала, не жерге, не тенгизге, не бир тюрлю терекге жел урмаз ючюн, жерни тёрт желин тутуп тура эдиле. 2Сора мен кюн чыкъгъан жанындан кётюрюлген эм жашау бериучю Аллахны мухуру анда болгъан башха мёлекни кёрдюм. Эмда алагъа жерге бла тенгизге заран салыргъа эркинлик берилген тёрт мёлекге ол уллу ауазы бла: 3«Биз Аллахыбызны къулларыны мангылайларына мухур салгъынчы не жерге, не тенгизге, не тереклеге заран салмагъыз!» – деп къычырды. 4Сора мен мухур салыннганланы санын эшитдим: мухур салыннганла битеу Израильни тукъумларындан жюз къыркъ тёрт минг адам бола эдиле. 5Яхуданы тукъумундан онеки минг адамгъа мухур салынды, Рубенни тукъумундан онеки минг адамгъа мухур салынды, Гадны тукъумундан онеки минг адамгъа мухур салынды, 6Ашерни тукъумундан онеки минг адамгъа мухур салынды, Нафталини тукъумундан онеки минг адамгъа мухур салынды, Манашени тукъумундан онеки минг адамгъа мухур салынды, 7Шимонну тукъумундан онеки минг адамгъа мухур салынды, Левийни тукъумундан онеки минг адамгъа мухур салынды, Иссахарны тукъумундан онеки минг адамгъа мухур салынды, 8Забулонну тукъумундан онеки минг адамгъа мухур салынды, Юсюпню тукъумундан онеки минг адамгъа мухур салынды, Беняминни тукъумундан онеки минг адамгъа мухур салынды. 9Андан сора мен, къарап, хар миллетден эм хар тукъумдан, хар халкъдан эм хар тилден болгъан, аланы уа бир киши да санаргъа болалмагъан бек кёп адамла тахтаны аллында эм Къозуну аллында тургъанларын кёрдюм. Ала акъ кийимле кийип эдиле эмда къолларында хурма терек бутакълары бар эдиле. 10Эм, къууанып, уллу ауаз бла: «Къутхарыу тахтада олтургъан Аллахыбызны эм Къозуну къолундады!» – дей эдиле. 11Битеу мёлекле да тахтаны бла таматаланы эм тёрт хайыуанны тёгереклеринде тура эдиле; сора, тахтаны аллында бетлери бла жерге къапланып, Аллахха сежда этип: 12«Амин! Алгъыш да, махтау да, акъылманлыкъ да, шукур да, хурмет да, къудурет да, кюч да ёмюрледен ёмюрлеге да Аллахыбызныды! Амин», – дей эдиле. 13Сора, сёз башлап, ол таматаладан бири манга: «Бу акъ кийимле кийгенле кимледиле эм къайдан келгендиле?» – деп сорду. 14Мен анга: «Жюйюсхан, сен билесе», – дедим. Ол да манга: «Была ол уллу азапдан келгенледиле; ала, Къозуну къаны бла кеслерини кийимлерин жуууп, аны бла кийимлерин акъ этгендиле; 15Ол себепден ала Аллахны тахтасыны аллында турадыла эм Аны табыныучу юйюнде кече да, кюн да Анга къуллукъ этедиле эм тахтада Олтургъан чатырын аланы юслерине керликди. 16Ала энди не ач, не суусап боллукъ тюйюлдюле, аланы кюн да, бир тюрлю иссилик да кюйдюрлюк тюйюлдю; 17Нек десенг тахтаны арасындагъы Къозу аланы кютерикди эм жашау суу шауданлагъа жюрютюрюкдю эмда Аллах аланы кёзлеринден хар тюрлю жилямукъну сюртюрюкдю», – деди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\